Деловодна информация
00740
2782 05/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
05/10/2017 (дд/мм/гггг)
00740-2017-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III №136
София BG411 1618 България
Евелина Турмакова +359 29406432
e.turmakova@eea.government.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/16_OTP


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/16_OTP
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на консумативи за газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол
31000000      
Доставки

Дейността на Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух /ККАВ/ се регламентира със заповед на Министъра на околната среда и водите №66/28.01.2013 г. В обхвата на заповедта са включени дейностите по ККАВ, изпълнението на които се осъществява чрез използването на газанализаторна автоматична апаратура, разположена в стационарни и мобилни измервателни автоматични станции, а също така и в OPSIS-системите (разположени по Долен Дунав, Бургас, с.Ръжена, Старозагорска област).
За нормалното функциониране на гореописаната апаратура, от значение е осигуряването на сервизно обслужване, включваща и периодичната смяна на консумативи. В инструкциите за работа с отделните видове апарати, производителите правят предписания за видовете консумативи и периодичността на тяхната смяна. Такива изисквания съществуват и в европейските норми, въведени като БДС.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за анализатор THERMO SHARP 5040 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Поръчката е с място на изпълнение франко склада на Централна лаборатория София, сграда на ИАОС, 1618, бул. „Цар Борис ???“,№ 136

Доставка на консумативи за анализатор THERMO SHARP 5040 - Сервизен кит помпа (5 бр. в комплект)-7 бр
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7365      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за анализатори THERMO SCIENTIFIC, Модели 42I, 43I, 48I, 49I и 1160 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, 1618, ИАОС, бул. "Цар Борис III" №136

Доставка на консумативи за анализатори THERMO SCIENTIFIC, Модели 42I, 43I, 48I, 49I и 1160: Кварцов скрубер (NO) - 10бр; Кит за помпа, KNF (N86) (SO2) -10 бр; Кит за помпа, KNF (N86) (CO)-10 бр; Излъчвател I-R (CO) - 2 бр; Корелационен филтър (CO) - 2 бр;Нулев скрубер вътрешен - 1 бр; Кит за помпа, SK688 - 10 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25120      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за анализатори HORIBA, Модели APSA-370, APNA-370, APMA-370, APOA-370, APHA-360 и APDA-371 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, 1618, бул. "Цар Борис III" №136, ИАОС

Доставка на консумативи за анализатори HORIBA, Модели APSA-370, APNA-370, APMA-370, APOA-370, APHA-360 и APDA-371: Сервизен комплект консумативи за анализатор APSA – 370 включващ:Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. – 1 кутия
Комплект мембрани за двуглава помпа – 2 бр., Скрубер ESU – 1 бр., Въздушен филтър 0,3µm – 1 бр. , Пълнеж активен въглен,200ml – 1бр., Ксенонова лампа – 1 бр. - общо комплекти 12 бр;
Сервизен комплект консумативи за анализатор APNA – 370 включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. – 1 кутия; Комплект мембрани за двуглава помпа – 2 бр.; Катализатор Деозонатор DO – 1 бр.; Въздушен филтър 0,3µm – 1 бр.; Пълнеж активен въглен,200ml – 1бр.; Пълнеж силикагел, 200ml – 1 бр.; Катализатор NO2 – NO – 1 бр.; Мисткепчър ВАА – 1 бр. - общо 12 бр комплекта;
Сервизен комплект консумативи за анализатор APMA – 370 включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. – 1 кутия; Комплект мембрани за едноглава помпа – 1 бр.; Пълнеж за катализатор СО – 1 бр.;Мисткепчър ВАА – 1 бр. - общо 12 бр. комплекта;
Сервизен комплект консумативи за анализатор APОA – 370 включващ:Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. – 1 кутия; Комплект мембрани за едноглава помпа – 1 бр, Катализатор DO – 1 бр., UV- лампа – 1 бр., Активен въглен 1 кг – 1бр. - общо 14 бр.;
Сервизен комплект консумативи за анализатор APHA – 360 включващ: Филтри за проба PTFE D54, кутия от 24 бр. – 1 кутия, Каталитик PUR, Каталитик NMC, Въздушен филтър 0,3µm – 1 бр., Силикагел 1 кг – 3 бр - общо 3 бр.;
Филтърна лента 45 m - 21 броя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
136605      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за анализатори за бензен Syntech Spectras BTX, модел GC 855 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, 1618, бул. "Цар Борис III" №136, ИАОС

Доставка на консумативи за анализатори за бензен Syntech Spectras BTX, модел GC 855 - Комплект филтри за носещ газ - 3 бр; Преконцентрационна тръбичка - 3 бр; PID лампа - 3 бр; Входен филтър (PTFE25 Teflon filter kit ), оп.25 бр. - 3 бр.;10 – канален клапан (10-port valve) - 3 бр; Ротор (10-port valve) - 3 бр; PID детектор (head) - 3 бр
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
23424      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за анализатори ENVIRONNEMENT S.A., модел VOC 72M, MIR 9R0K и MP101M 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. "Цар Борис III" №136, ИАОС

Доставка на консумативи за анализатори ENVIRONNEMENT S.A., модел VOC 72M, MIR 9R0K и MP101M - Сервизен комплект консумативи за ализатор VOC 72M включващ: 5 µm syringe filter 25 mm dia – 6 бр., Kit for KNF Pump V02-0199 – 1 бр.,Fan filter (92x92) – 2 бр.,SET TRAP – 1 бр., MANTENANCE KIT for COOLING PUMP – 1 бр. - общо 4 бр.; Сервизен комплект консумативи за анализатор MIR 9R-К включващ: Входен филтър 25mm, 5µm – 10бр., Кит за помпа – 1 бр., Прахов филтър – 2 бр. - 1 брой; Филтърна лента - 2 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11620      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за ДОАС системи, модели (AR500/520, ML9850, ML9830) и анализатори за прах OPSIS, модел SM200 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, 1618, бул. "Цар Борис III" №136

Доставка на консумативи за ДОАС системи, модели (AR500/520, ML9850, ML9830) и анализатори за прах OPSIS, модел SM200 - Сервизен комплект консумативи (клапани, мембрани, у-ния, филтър влага)-7 бр.;Ксенонова лампа тип А - 2 бр.;Ксенонова лампа тип В-3бр.;Сервизен комплект за SO2 ML9850-2бр.;U-V лампа-3бр.;Сервизен комплект за H2S ML9850 с конвектор и скрубер за SO2-1бр.;Сервизен комплект за CO ML9830-1бр.;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
46890      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за газанализатор TELEDYNE, модели T803 и API 200EH 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, 1618, бул. "Цар Борис III" №136

Доставка на консумативи за газанализатор TELEDYNE, модели T803 и API 200EH - Сервизен комплект консумативи за анализатор T803 включващ:Синтеред филтър – 1 бр.,О-ринг – 1 бр.,Кит за помпа, PU20 – 1 бр. - 1 бр.;Сервизен комплект консумативи за анализатор API 200EH включващ:Комплект филтри (DFU filter,sintered filters) – 1бр.,Консумативи за помпа – 1 бр.,Молибденов пълнител за конвертираща пещ – 1 бр.,Нагревател за конвертираща пещ – 1 бр - 2 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11870      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за анализатори MLU, модели 100А/101А и 200А/201А 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, 1618, бул. "Цар Борис III" №136

Доставка на консумативи за анализатори MLU, модели 100А/101А и 200А/201А - Сервизен комплект - детекторен кит SO2/H2S 100A/101A включващ:UV филтър (рестриктор) 214nm,UV детектор комплект - 2 бр.;Сервизен комплект - детекторен кит NO/NOX/NH3 200A/201A включващ:Вакум помпа – 1 бр.,Кикер за разделяне на газове – 1 бр,Нагревател за оптичната камерата на PMT – 1 бр, Орифиси за конвертор 10 milsa - 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15950      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на консумативи за анализатори за емисионен контрол, модели ECOPHYSICS, JUM, SICK, ANALITICA STRUMENTI, ORION 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, 1618, бул. "Цар Борис III" №136

Доставка на консумативи за анализатори за емисионен контрол, модели ECOPHYSICS, JUM, SICK, ANALITICA STRUMENTI, ORION - Комплект термо съпротивление с кабел за помпа N012.11 - 3бр.;Сервизен кит за помпа N024АТ/ST - 6 бр.;Сензор за налягане PRESET&BYCO - 3бр.;Сервизен кит за помпа (комплект): Мембрани и клапан за вакуум помпа – Пре-филтър - Абсорбер 1-Абсорбер 2- Де - NOx оксифилтър – Силенциатор за помпа - 3бр.;Конвертор кертидж NOx-3 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
21156      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

В.1.1. Да е изпълнил успешно дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Забележка:
*Под идентичен предмет и обем следва да се разбира доставка на консумативи за апаратура за контрол на въздуха, в области: качество на атмосферния въздух и измервания на емисии на вредни вещества във въздуха, в обем, покриващ количествата, посочени в техническата спецификация.
*Под сходен предмет и обем следва да се разбира доставка на консумативи за специализирана апаратура за контрол качеството на въздуха, в обем, сходен с количествата, посочени в техническата спецификация.
Участникът следва да декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 1а), само дейност, която е успешно изпълнена, в пълен обем и е приета без забележки от възложителя.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП назначената от възложителя комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП може да изиска от участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Доказва се чрез: Представяне на списък на извършените доставки, изпълнени през последните три години на еднакви или сходни продукти. Към тях участникът прилага удостоверения за доброто им изпълнение, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за поръчката.
В.1.2. Да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2008/ EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен) в областта на производство и/или дистрибуция на консумативи, валидна за срока на изпълнение на поръчката.
Това обстоятелство се посочва от участника в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 12.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП назначената от възложителя комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП може да изиска от участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Освен посочения в т. В.1.2. сертификат или негов еквивалент, ще бъдат приемани и доказателства за въведени еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал. 6 от ЗОП.
Доказва се чрез: сертификат, който да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА БСА) или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ЗНАООС).
Забележки:
Когато участникът е обединение, се приемат сумарно изпълнените доставки от всички членове в обединението.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/11/2017 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

София, 1618, бул. „Цар Борис ???“,№ 136

Комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП отваря получените оферти на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

участник ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако за него са налице посочените в чл.54, ал.1, т.1, 3-7 и чл.55, ал.1.т.1 и т.4 от ЗОП основания, а също така и на основанията, посочени в чл.107, т.1-4 от ЗОП.
Други основания:
1.Участник, подал ценово предложение над посочените прогнозни стойности, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
2.Участник, който участва в повече от едно обединение, ще бъде отстранен.
3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подаде самостоятелно оферта. Ако подаде, ще бъде отстранен.
4.Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.Ако участва, ще бъде отстранен.
5.Възложителят ще отстрани от участие участника, който представи документи, върху които подписът на представляващите го лица е положен посредством печат, копиран е или по друг технически начин, различен от саморъчно полагане.
Гаранция за изпълнение - при подписването на договора избрания изпълнител внася гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от цената на договора без ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва