Информация за преписката

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/
Номер: 00530-2017-0043
Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/page?id=302
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчката включва абонаментна поддръжка на автоматизирани системи за управление на административното обслужване на чакащи клиенти, разделен на две самостоятелни обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Абонаментна поддръжка на „Автоматизирани системи за управление на административното обслужване на чакащи клиенти - EtiQ Teller“ при срок за изпълнение на договора 36 месеца, с начална дата на изпълнение не по рано от 13.09.2017 г.; Обособена позиция № 2: „Абонаментна поддръжка на „Автоматизирани системи за управление на административното обслужване на чакащи клиенти - NemoQ“ при срок на изпълнение на договора 36 месеца, с начална дата на изпълнение не по-рано от 10.04.2018 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/07/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   791004   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.06.2017 12.06.2017
2   791007   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.06.2017 12.06.2017
3   810337   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.10.2017 19.10.2017
4   814114   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.11.2017 10.11.2017