Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2017-0015
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=138
Процедура: Публично състезание
Описание: „Избор на доставчик на канцеларски материали, офис консумативи и тонер касети по проект BG05M2OP001-3.002-0215 „Да успеем всички заедно”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” със следните обособени позиции: •Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали, офис консумативи и тонер касети“ •Обособена позиция №:2 „Доставка на стоки, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/04/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   778541   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.03.2017 23.03.2017
2   778543   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.03.2017 23.03.2017
3   791864   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.06.2017 15.06.2017
4   811077   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.10.2017 23.10.2017
5   811079   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.10.2017 23.10.2017