Информация за преписката

Възложител: Община Дупница
Номер: 00418-2016-0016
Адрес на профила на купувача: https://e-obp.eu/bp/Dupnitsa
Процедура: Открита процедура
Описание: Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/02/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   764774   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.12.2016 30.12.2016
2   764776   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.12.2016 30.12.2016
3   785765   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.05.2017 09.05.2017