Деловодна информация
00418Община Дупница
42-01-177-(2) 04/05/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
04/05/2017 (дд/мм/гггг)
00418-2016-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Дупница 000261630
пл. Свобода 1
Дупница BG415 2600 България
Мария Пилева +359 70159270
admin_dupnitsa@dupnitsa.bg +359 70159257

Интернет адрес/и

www.dupnitsa.bg

https://e-obp.eu/bp/Dupnitsa


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и
79131000      
Услуги

Изпълнението на настоящата поръчка следва да помогне Община Дупница при подготовката на проектно предложение за кандидатстване по ОПОС 2014-2020 в рамките на цитираната комбинирана процедура, чрез оказване на експертна помощ. Дейност 1 Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци /с подробен масов баланс/ и анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците. Дейност 2 Изготвяне на проучване за нагласите на населението.Дейност 3 Изготвяне на анализи, съпътстващи подготовката на проектното предложение. Дейност 4 Изготвяне на прединвестиционни проучвания. Дейност 5 Изработване на документи – неразделна част от проектното предложение, свързани с управлението на компоста и фракциите от инсталацията за предварително третиране на отпадъци.Дейност 6 Изготвяне на анализ разходи-ползи. Дейност 7 Предоставяне на експертна помощ в хода на подготовка на проектното предложение. Дейност 8 Подготовка на формуляр и други анализи, документи и информация, необходими за кандидатстване по ОПОС.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
335000      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79131000      
71210000      
71356200      
71311000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

гр. Дупница

Дейност 1 Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци /с подробен масов баланс/ и анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците.Дейност 2 Изготвяне на проучване за нагласите на населението.Дейност 3 Изготвяне на анализи, съпътстващи подготовката на проектното предложение.Дейност 4 Изготвяне на прединвестиционни проучвания.Изпълнителят следва да има предвид, че двете инсталации – компостиращата и за предварително третиране на битови отпадъци ще бъдат разположени на една обща площадка. Дейност 5 Изработване на документи – неразделна част от проектното предложение, свързани с управлението на компоста и фракциите от инсталацията за предварително третиране на отпадъци.Дейност 6 Изготвяне на анализ разходи-ползи. Дейност 7 Предоставяне на експертна помощ в хода на подготовка на проектното предложение. Дейност 8 Подготовка на формуляр и други анализи, документи и информация, необходими за кандидатстване по ОПОС .
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Програма за осъществяване целите на предмета на поръчката    30
Организация на работа за изпълнение на поръчката    25
Предложение за управление на риска    15
Цена
30
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Идентификация на проекта: Изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка e във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Дупница по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане н

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2016/S 252-464475 (напр. 2015/S 123-123456)   и  764774 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
III-31       Експ. помощ за подг. на инвест. проект. предложение по Пр. Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комб. процедура за пр. и изгр. на компостиращи инст. и на инст. за предвар. третир. на битови отпадъци
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

31/03/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
4
4 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ОБЕДИНЕНИЕ Дупница-Управление на отпадъците 2017 177143866
ул. Стара планина 74
София BG411 1527 България
office@scg-bg.biz +359 29445027
www.scg-bg.biz +359 29445081
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КООПЕРАЦИЯ СОФИЯ КОНСУЛТИНГ ГРУП 831850588
ул. Стара планина 74
София BG411 1527 България
office@scg-bg.biz +359 29445027
www.scg-bg.biz +359 29445081
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БТ-Инженеринг ЕООД 131024484
р-н. Лознец, ул. Леа Иванова 2, вх.В2
София BG411 1700 България
bte@inet.bg +359 29454729
www.bteng.bg +359 29454729
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
350000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

335000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/05/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва