Деловодна информация
00418
42-01-177 28/12/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
28/12/2016 (дд/мм/гггг)
00418-2016-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Дупница 000261630
пл. Свобода №1
Дупница BG415 2600 България
инж. Славка Петровска +359 70159237
admin_dupnitsa@dupnitsa.bg +359 70159257

Интернет адрес/и

www.dupnitsa.bg

https://e-obp.eu/bp/Dupnitsa


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://e-obp.eu/bp/Document/%7B2FEF4024-DC8C-4D37-A856-E08E0B98F854%7D
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Експ. помощ за подготовка на инв. проектно предл. по Пр. Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комбинирана процедура за проект. и изгр. на компост. инсталации и на инст. за предв. третиране на бит. отп
79131000      
Услуги

Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
350000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79131000      
71210000      
71356200      
71311000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

гр. Дупница

Предметът на обществената поръчка е свързан с предоставянето на експертна помощ на Община Дупница при подготовката на инвестиционно проектно предложение в рамките на комбинираната процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци
Поръчката се финансира със средствата по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, специфична цел 1 на приоритетна ос „Отпадъци“ за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци. Предметът на обществената поръчка обхваща дейности, които са ключови за проектирането и изграждането на инсталация/и за компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци, инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, съпътстваща инфраструктура и доставката на контейнери и техника за зелени и/или биоразградими отпадъци в община Дупница. Това са дейностите, свързани с подготовката на изискуемите документи, част от проектното предложение за финансиране по ОПОС 2014-2020.
Предметът на настоящата поръчка предвижда в рамките на техническата помощ да бъдат изготвени прогнози за образуваните отпадъци и подробен масов баланс; анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците; проучване за нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране; анализи, съпътстващи подготовката на проектното предложение – за доказване необходимостта от допълнителна инфраструктура за рециклиране в региона и за това кой подход е по-ефективен – обща за целия регион или за част от региона инфраструктура или поотделно за всяка община от РСУО; прединвестиционни проучвания; документи – неразделна част от проектното предложение, свързани с управлението на компоста и фракциите от инсталацията за предварително третиране на отпадъци; анализ разходи-ползи; предоставена експертна помощ в хода на подготовка на проектното предложение; подготвени други анализи, документи и информация, необходими за кандидатстване по комбинираната процедура.
Целта на възлаганата поръчка е да се допринесе за качествената подготовка на проект в рамките на комбинираната процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци в съответствие с изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.
Критериите по-долу
 
ДА Програма за осъществяване целите на предмета на поръчката    30
Организация на работа за изпълнение на поръчката    25
Предложение за управление на риска    15
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
350000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка e във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Дупница по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците трябва да имат опит в изпълнението на услуги с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка през последните три години от датата на подаване на офертата;
2.Участникът следва да разполага с технически лица, включени или не в структурата на участника.
3.Участникът следва да има въведена система за управление на качеството и внедрена система за управление на околната среда.


1. Участникът, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 1 договор за услуга, свързан с изготвяне на прединвестиционно проучване за инсталация за третиране на отпадъци и/или за подготовка на инвестиционно проектно предложение за управление на отпадъци. Услугите трябва да са завършени преди датата на подаване на офертата от участника.
Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“.
2. Участникът следва да разполага с технически лица, включени или не в структурата на участника, както следва: 2.1 Ръководител на проекта. - Квалиф. - Висше образование: „Инженерни науки“ или „Икономика“, или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент. Специфичен опит на ръководна позиция (ръководител или еквивалент) в изпълнението на проекти/договори за услуги за подготовка на инвестиционен/и проект/и в сектор отпадъци и/или за координация/техническа помощ при изпълнението на инвестиционен/и проект/и в сектор битови отпадъци - минимум 3 договора. 2.2. Финансист (Ключов експерт 1). - Квалиф. - Висше образование “Финанси“ и/или „Икономика“ или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент. - Специфичен опит в областта на финансовия анализ и/или анализ „разходи – ползи“ - минимум 1 договор. 2.3. Експерт „Компостиращи инсталации“ (Ключов експерт 2)
Квалификация - Висше образование “Инженерни науки“ или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент; - Специфичен опит в областта на прединвестиционно проучване и проектиране и/или строителството на компостиращи инсталации - минимум 1 договор. 2.4. Експерт „Инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ (Ключов експерт 3) - Квалиф. - Висше образование “Инженерни науки“ или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент; -Специфичен опит в областта на прединвестиционно проучване и проектиране и/или строителството на инсталация за предварително третиране - минимум 1 договор. 2.5. Есперт „Управление на отпадъците“ (Ключов експерт 4)
Квалиф. - Висше образование – „Икономика“ или „Инженерни науки“, или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент. - Специфичен опит в областта на управление на битови отпадъци - разработване на програми и/или планове за управление на отпадъци, в т.ч. битови отпадъци и/или управление на системи за управление на битови отпадъци- минимум 1 договор. 2.6. Експерт „Подготовка на проекти“ (Ключов експерт 5)
Квалиф. - Висше образование - „Икономика”, „Инженерни науки“, „Финанси“, „Право“, или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент. - Специфичен опит - участие в проекти/договори за подготовка на инвестиционни проекти за кандидатстване по донорски програми, в рамките на които експертът е подготвял и формуляр за кандидатстване /или еквивалент на формуляр за кандидатстване/ - минимум 1 договор.
При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“.
Под „еквивалентна специалност” в настоящата процедура следва да се разбира специалност получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знание.
Други (не ключови) експерти: Всеки участник по своя преценка следва да предложи и неключови експерти за изпълнение на поръчката, като разходите за допълнителни експерти трябва да са предвидени в офертата на Изпълнителя.
Членовете на екипа на един участник не могат да бъдат включени в офертата на друг/и участник/ици. ПРОДЪЛЖАВА В VI.3)Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/02/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/02/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Дупница, пл. Свобода 1, ет.4, "Кръгла зала"

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Ако Възложителят установи, че един и същи член на екипа са предложени от повече от един участник, Възложителят отстранява участниците, подали тези оферти.
3.Участникът следва да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент в областта на консултантски услуги за управление на отпадъци и ISO 14001:2004 или еквивалент в областта на управление на околната среда.
Доказване:
Участникът, избран за изпълнител следва да представи, преди подписване на договора:
- Списък на услугите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги.
- Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, в който е посочено образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, упоменати в минималните изисквания.
- Копие на валиден Сертификат за въведена система ISO 9001:2008 или еквивалент и копие на валиден Сертификат за въведена система ISO 14001:2004, които са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.
Възложителят отстранява от участие участник за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и условията по чл.107 от ЗОП.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата /по чл.54, ал.1 ЗОП/, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 3 (три) на сто от стойността на договора без ДДС.
Определеният за изпълнител избира сам формата на съответната гаранция съгласно чл.111, ал.5 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/12/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва