Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Пловдив, пл.Стефан Стамболов №1, За: Тодор Тодоров - директор, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656760, E-mail: zop.pd@abv.bg, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160412JQsE3281346.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ДОСТАВКИ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И СТРУКТУРНИТЕ Й ЗВЕНА

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейностите, предмет на поръчката включват доставки на различни видове компютърна техника – номенклатура от общо 26 артикула, включваща настолни компютърни конфигурации, преносими компютри, монитори, мишки и клавиатури, компютърни компоненти, конфигурация са компютърен сървър и мрежово устройство за съхранение на данни. Номенклатурата, техническите характеристики и изисквания за изпълнение на дейностите, предмет поръчката са представени в техническите спецификации – Приложение № 1 към публичната покана. Количествата за отделните артикули не могат да бъдат предварително определени и възложителят ще заявява стока в зависимост от конкретно възникналите нужди. Посочената прогнозна стойност е без включен ДДС като същата е лимитна и представлява общата стойност на договора за възлагане на обществената поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане: Изпълнението на предмета на поръчката следва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя, а условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор – Приложение №2 към публичната покана. Административни изисквания: Всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в ЗОП и предварително обявените от възложителя условия, могат да участват в обществената поръчка. На основание чл. 16г, ал. 1 от ЗОП настоящата обществена поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, поради което в случай, че такива предприятия или кооперации подадат оферти за участие, които отговарят на критериите за подбор и изискванията на възложителя, офертите на останалите участници няма да бъдат разглеждани и оценявани. Във връзка с чл. 16г, ал. 7 от ЗОП всяко лице, което участва в качеството си на специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в офертата си номера, под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. Лице, в качеството си на специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществената поръчка при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем лицето може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на чл. 16г, ал. 7 от ЗОП. Критерии за подбор: Участиниците трябва да имат внедрена и действаща система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на сертификацията, включващ производство и/или търговия и асемблиране на компютърна техника. Финансови условия: Източник на финансиране на обществената поръчка е Община Пловдив като плащанията по договора ще се извършват от бюджета на Община Пловдив и на съответните структурни звена, ползватели на същия. Доставките ще се заплащат по единични цени, съгласно ценовото предложение на изпълнителя. Сроковете за разплащане са определени съгласно чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон като условията са подробно описани в проекта на договор за възлагане на поръчката. Условия за сключване на договор и срок на изпълнение: Договорът за възлагане на обществената поръчка ще бъде сключен при условията на чл. 101е от ЗОП. Преди подписване на договор избраният изпълнител следва да представи следните документи: 1. Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя; 2. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 3. Гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без включен ДДС. (гаранцията за изпълнение няма да бъде изисквана от лица, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания); Срокът за изпълнение на поръчката е определен до 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до изчерване на финансовия ресурс на възложителя, което от двете събития настъпи по-рано.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Обстоятелството „най – ниска цена” се установява по методика за определяна на комплексна оценка на офертата, включваща 26 показателя, отчитащи предложените в документа „Ценово предложение” единични цени за различните видове компютърна техника. Методиката за оценка на офертите е подробно разписана в Приложение №1а към публичната покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 17:15

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За участие в настоящата обществена поръчка всеки участник следва да представи оферта със следното съдържание: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан /и подпечатан от представляващия участника; 2."Представяне на оферта" – по образец Приложение №3. 3. Заверено копие на валиден сертификат, издаден от лице по чл. 53, ал. 3 от ЗОП, удостоверяващ съответствието на участника с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 или негов еквивалент, с обхват на сертификацията, включващ производство и/или търговия и асемблиране на компютърна техника. 4. „Техническо предложение”, изготвено в пълно съответствие с образеца на възложителя - Приложение №4. 5. „Ценово предложение”, изготвено в пълно съответствие с образеца на възложителя - Приложение №5. Всички документи в офертата се представят на български език и се подписват от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като във втория случай се прилага и съответното пълномощно (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно/и лице/а - представляващо/и участника и не могат да се подпишат и представят от пълномощник). Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на Община Пловдив, на следния адрес: ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ГР. ПЛОВДИВ 4000, ПЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ” №1. На плика следва да се изпише предмета на поръчката и номера на публичната покана в АОП, както и данни за подателя. Отварянето на офертите ще се проведе публично по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на 26.04.2016г. от 11:00 часа в административната сграда на Общна Пловдив, ГР. ПЛОВДИВ 4000, ПЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ” №1, ет. 3, зала № 36. Неразделна част от настоящата покана представляват: Приложение №1 - Технически спецификации; Приложение №1а - Методика за оценка на офертите; Приложение №2 - Проект на договор; Приложение №3 – Представяне на оферта (образец); Приложение №4 – Техническо предложение (образец); Приложение №5 – Ценово предложение (образец);

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2016