Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на здравеопазването, пл. Св. Неделя № 5, За: Ваня Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9301350, E-mail: vmitkova@mh.government.bg, Факс: 02 9301451

Място/места за контакт: Дирекция НРОПЗ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mh.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-chl-14-al-4-ot-zop/prevodacheski-uslugi-za-programa-PUNPT-2016/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Преводачески услуги за нуждите на Програма “Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79530000, 79540000

Описание:

Услуги по писмени преводи
Услуги по устни преводи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималния финансов ресурс на поръчката е до 7041.00 лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7041 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Представяне на участника; 2. Декларация по чл. 47, ал.1, т.1 (без б. „е“) от Закона за обществените поръчки; 3. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП; 4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (в приложимите случаи); 5. Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 7. Декларация по чл. 51а от ЗОП; 8. Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват съответстващ на предмета на поръчката. 9. Списък-декларация на изпълнени през последните три години, считано от датата на представяне на офертата, услуга/и, които са сходни или еднакви с предмета на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен с доказателство за извършената услуга, а именно: а) удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган /заверено копие/ или б) посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнената услуга; 10. Списък-декларация на екипа преводачи, с информация за образование; 11. Декларация (свободен текст), че участника разполага с необходимото материално-техническо оборудване за изпълнение на поръчката (компютри, принтери, скенери, записващи устройства – аудио и цифрови, компютърни програми с възможност за работа във формат DOC, XLS, PDF); 12. Декларация (свободен текст) за наличие на договор с Министерство на външните работи (МВнР) за легализация на документи. 13. Техническо предложение, изготвено съгласно образеца; 14. Ценово предложение, попълнен образец от настоящата документация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП – „икономически най-изгодна оферта”. Критерии и методика за оценка на офертите: К1 (с коефициент на тежест 80)- оценка по критерий „цена на нормален писмен превод от английски на български или от български на английски език” К2 (с коефициент на тежест 20)- оценка по критерий „цена на експресен писмен превод от английски на български или от български на английски език” КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА- представлява сума от отделните оценки, умножена със следните коефициенти на тежест: К компл. = К1х80 + К2х20 Нормален писмен превод - 10 стандартни машинописни страници / работен ден Експресен писмен превод - 20 стандартни машинописни страници / работен ден Единични цени за консекутивен превод от български на английски и от английски на български се оферират, но не участват в класирането Предложенията на кандидатите се класират по възходящ ред въз основа на получената Комплексна оценка, като участникът получил най-малко точки се определя за изпълнител на обществената поръчка. Въз основа на резултатите възложителят ще сключи договор с участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/02/2016 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата на участниците следва да съдържа попълнени всички образци от документацията за участие в настоящата поръчка. Отварянето на постъпилите оферти е публично на основание чл.101г , ал. 3, във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП и ще се състои на 25.02.2016 г. от 14.00 часа в сградата на Възложителя на адрес: гр. София, пл. ”Св. Неделя“ № 5

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/02/2016