Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП гр.Шумен, ул.Марин Дринов 5, За: инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Място/места за контакт: инж.Цанко Николов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgsdobritch.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/?p=465.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнението на услугата включва: - 12 бр. Профилактика (комплекс от услуги поддържащи работоспособността на персонални компютри и периферни компютърни устройства – отваряне на компютрите, почистване от прах, проверка на общото състояние на техниката и нейните компоненти, изготвяне на експертна оценка за състоянието на техниката и необходимия ремонт и резервни части в случай на нужда) чрез ежемесечно посещение на адреса на Възложителя -Около 20 бр. ремонт на периферни компютърни устройства (принтери) при възникване на необходимост (повреда) и след заявка за ремонт. -Около 40 бр. ремонт на персонолни компютри и компютърни устройства (хардуер) при възникване на необходимост(повреда) и след заявка за ремонт. Ремонта включва: - отстраняване на специфични технически проблеми и възможност за предоставяне на оборотна техника с еквивалентни характеристики на ремонтираната; - поддръжка на специализиран софтуер от системата на ИАГ и СИДП; - инсталиране и конфигуриране на софтуерни продукти; - асемблиране на хардуерни компоненти; възстановяване на данни; - инсталиране на програма за антивирусна защита; - премахване на вируси, защита срещу мрежови атаки, възстановяване на Windows със съхраняване на всички данни; - инсталиране и настройка на лицензирани програми, включване и настройка на ADSL, WiFi, 3G, Bluetooth, LAN, PPoE, VPN и др.; - осигуряване на професионални съвети и насоки за работа с компютри (обучение на потребители за компютърна безопасност и използване на програми). -предоставяне на оборотна техника в случаите, когато е необходим продължителен ремонт в сервиза на изпълнителя

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50320000, 50323000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно техническата пецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обект на поръчката: УСЛУГА Предмет на поръчката: Услуга по профилактика(поддръжка) и ремонт на персонолни компютри и периферни компютърни устройства Код по CVP: 50320000; 50323000

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/05/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Услуга по профилактика(поддръжка) и ремонт на персонолни компютри и периферни компютърни устройства Срок на договора - 31.12.2015 г. с опция за продължаване до изчерпване на ресурса от 2000.00 лв. Срок на валидност на офертите - не по-малък от календарни дни от крайния срок за представяне на оферти; Място на подаване на офертите - гр.Добрич, ул.Марин Дринов 5 Дата, час и място на отваряне на офертите - 10,00ч на 29.05.2015г. на адрес гр.Добрич, ул.Марин Дринов 5 Адрес на „Профила на купувача” http://dgsdobritch.dpshumen.bg Офертата по образец се представя в запечатан непрозрачен плик с адрес за кореспонденция, телефон и факс или електронен адрес и наименование на поръчката. Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. От участие ще бъдат отстранени участниците които не отговарят на изискванията на възложителя или ценовите предложения надвишават финансовия ресурс. Комисията може да проверява декларираните от участниците обстоятелства и да изискват представяне на доказателства. Ако избраният за изпълнител участник, не представи в срок необходимите за сключване на договор документи, възложителя може да сключи договор със следващия класиран участник. Участниците следва да представят с офертата си документите посочени в списъка на представените документи.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/05/2015