Бързо търсене в РОП


Ключова дума от предмета на поръчката:
Номер на поръчката: (nnnnn-yyyy-xxxx)
Ключова дума от името на възложителя:
 

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (804437)
Възложител: Агенция "Митници"
Получен на: 08.09.2017 г. 
Преписка: 00334-2017-0030
Процедура: Открита процедура
Име: УСЛУГИ ПО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИ, ПРИЛЕЖАЩИ ОБЕКТИ И ПЛОЩИ НА МИТНИЦА СТОЛИЧНА
Описание: Предметът на възлагане с настоящата поръчка е: „Услуги по почистване на сгради, прилежащи обекти и площи на Митница Столична“. Предметът на обществената поръчка не е обособен в обособени позиции. Митница Столична има необходимост от осигуряване на комплексно почистване на административната сграда и прилежащата й територия, включващо дейности по ежедневно поддържащо и периодично основно почистване с използване на ръчен и машинен способ и почистващи препарати, при спазване на посочените в техническата спецификация изисквания. Място за изпълнение на поръчката: административната сграда на Митница Столична, намираща се на адрес: гр. София, ул. „Веслец“ № 84. Сградата се състои от сутерен, използван за гараж и складови помещения, партер и два етажа с административно предназначение за обслужване на клиенти. До сградата има обособени два броя служебни паркинги и зелени площи /градинка. Оща площ за почистване на административната сграда и прилежащи площи- 5600 кв.м.

Общ брой: 1
Страница 1 от 1 
   1