Бързо търсене в РОП


Ключова дума от предмета на поръчката:
Номер на поръчката: (nnnnn-yyyy-xxxx)
Ключова дума от името на възложителя:
 

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (753689)
Възложител: Агенция "Митници"
Получен на: 17.10.2016 г. 
Преписка: 00334-2016-0048
Процедура: Открита процедура
Име: „ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА ЗА МИТНИЧЕСКИТЕ ЛАБОРАТОРИИ”
Описание: Предметът на възлагане с настоящата поръчка е „Доставка на апаратура за митническите лаборатории” и обхваща доставка, инсталация и монтаж на апаратура за лаборатории на Агенция „Митници“ по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1, с предмет: „Доставка, инсталиране и монтаж на вълново – дисперсионен рентгено - флуоресцентен анализатор на съдържание на сяра в нефтопродукти“; - Обособена позиция № 2, с предмет: „Доставка, инсталиране и монтаж на компактен инфрачервен спектрометър (ft-ir) за качествен и количествен анализ на различни видове проби“; - Обособена позиция № 3, с предмет: „Доставка, инсталиране и монтаж на автоматичен микро дестилатор за нефто продукти“; - Обособена позиция № 4, с предмет: „Доставка, инсталиране и монтаж на автоматичен апарат за определяне на дестилационни характеристики на нефтопродукти при атмосферно налягане“.

Общ брой: 1
Страница 1 от 1 
   1