Бързо търсене в РОП


Ключова дума от предмета на поръчката:
Номер на поръчката: (nnnnn-yyyy-xxxx)
Ключова дума от името на възложителя:
 

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898125)
Възложител: Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
Получен на: 28.02.2019 г. 
Преписка: 00210-2019-0004
Процедура: Открита процедура
Име: Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации
Описание: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ с шест обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърни конфигурации“, Обособена позиция № 2 „Доставка на преносими компютри“, Обособена позиция № 3 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери“, Обособена позиция № 4 „Доставка на мултимедийни проектори“, Обособена позиция № 5 „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства“, Обособена позиция № 6 „Доставка на таблети“. В обхвата на обществената поръчка е включено и осигуряването на гаранционно обслужване не по-кратко от 36 месеца за устройствата по обособени позиции от 1 до 5 и не по-кратко от 24 месеца за устройствата по обособена позиция 6. Процедурата се провежда електронно, чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) адрес: https://sevop.minfin.bg/. Видовете техника са подробно описани в техническите спецификации (ТС) към всяка обособена позиция в СЕВОП.
Особености: [Рамково споразумение] 

Общ брой: 1
Страница 1 от 1 
   1