Бързо търсене в РОП


Ключова дума от предмета на поръчката:
Номер на поръчката: (nnnnn-yyyy-xxxx)
Ключова дума от името на възложителя:
 

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (806503)
Възложител: Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
Получен на: 21.09.2017 г. 
Преписка: 00210-2017-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „Доставка и монтаж на офис - обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“
Описание: Предметът на поръчката е „Доставка и монтаж на офис - обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“, Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на мека мебел за офиси“, Обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на мебели за обзавеждане за почивни бази и учебни центрове“. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е с цел сключване на рамково споразумение с 4 лица за всяка обособена позиция със срок от 36 месеца. Процедурата се провежда електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/. Видовете артикули са подробно описани в техническите спецификации (ТС) и образците на ценова оферта към всяка обособена позиция в СЕВОП.
Особености: [Рамково споразумение] 

Общ брой: 1
Страница 1 от 1 
   1