Деловодна информация
00210
РМФ-48 21/09/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
21/09/2017 (дд/мм/гггг)
00210-2017-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Централен орган за покупки 000695406
ул. Георги С. Раковски № 102
София BG411 1040 България
Кирил Ананиев - заместник-министър на финансите +359 298592772
cfcu@minfin.bg +359 298592773

Интернет адрес/и

www.minfin.bg

http://www.minfin.bg/bg/procurement


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
ДА

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.minfin.bg/bg/procurement/116
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Министерство на финансите, дирекция Централизирано възлагане и обществени поръчки 000695406
ул. Г.С.Раковски № 102
София BG411 1040 България
Кристина Съева, главен експерт в дирекция ЦВОП +359 98592778
k.saeva@minfin.bg +359 98592773

Интернет адрес/и

www.minfin.bg

http://www.minfin.bg/bg/procurement/116

ДА https://sevop.minfin.bg/
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка и монтаж на офис - обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“
39100000      
Доставки

Предметът на поръчката е „Доставка и монтаж на офис - обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“, Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на мека мебел за офиси“, Обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на мебели за обзавеждане за почивни бази и учебни центрове“. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е с цел сключване на рамково споразумение с 4 лица за всяка обособена позиция със срок от 36 месеца. Процедурата се провежда електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/. Видовете артикули са подробно описани в техническите спецификации (ТС) и образците на ценова оферта към всяка обособена позиция в СЕВОП.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
8500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на офис-мебели и столове 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

Обособената позиция обхваща доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации – индивидуални възложители по чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ПМС № 385/2015 г.
Списък и описание с основните параметри на артикулите са представени в ТС и образеца на Ценово предложение към обособената позиция в СЕВОП.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6400000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки, адрес: https://sevop.minfin.bg.

II.2) Описание 1

„Доставка и монтаж на мека мебел за офиси“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

Обособената позиция обхваща доставка и монтаж мека мебел за офиси за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации – индивидуални възложители по чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ПМС № 385/2015 г. Списък и описание с основните параметри на артикулите са представени в ТС и образеца на Ценово предложение към обособената позиция в СЕВОП.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки, адрес: https://sevop.minfin.bg.

II.2) Описание 1

„Доставка и монтаж на мебели за обзавеждане за почивни бази и учебни центрове“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

Обособената позиция обхваща доставка и монтаж на мебели за обзавеждане за почивни бази и учебни центрове за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации – индивидуални възложители по чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ПМС № 385/2015 г. Списък и описание с основните параметри на артикулите са представени в ТС и образеца на Ценово предложение към обособената позиция в СЕВОП.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки, адрес: https://sevop.minfin.bg.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, общо за последните три приключили финансови години, в зависимост от обособената позиция, за която кандидатства. Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да е реализирал по-високия измежду позициите, за които кандидатства оборот.

Реализираният минимален общ оборот, през последните три приключили финансови години, следва да бъде:
- за обособена позиция № 1 – 2 000 000 (два милиона лева);
- за обособена позиция № 2 – 600 000 (шестстотин хиляди лева);
- за обособена позиция № 3 – 50 000 (петдесет хиляди лева).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да имат опит в извършването на дейности с предмет и обем, сходен или идентичен с предмета на настоящата поръчка.
2. Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството.


1.1. За обособена позиция № 1, участникът следва да е изпълнил 10 дейности, всяка от които с обем минимум 10 доставени и/или монтирани броя артикули (офис-мебели, по естеството си идентични или сходни на тези, описани в ТС по об.п. 1) общо за последните три години от датата на подаване на офертата.
1.2. За обособена позиция № 2, участникът следва да е изпълнил 5 дейности, всяка от които с обем минимум 4 доставени и/или монтирани броя артикули (мека мебел, по естеството си идентична или сходна на тези, описани в ТС по об.п. 2) общо за последните три години от датата на подаване на офертата.
1.3. За обособена позиция № 3, участникът следва да е изпълнил 3 дейности с обем минимум 4 доставени и/или монтирани броя артикули (мебели, по естеството си еднакви или сходни на тези, описани в ТС по об.п. 3) общо за последните три години от датата на подаване на офертата. Под сходни артикули с предмета на обособената позиция да се разбира доставки на подобни офис-мебели по съответната обособена позиция.
Изискванията по т. 1.1., 1.2. и 1.3. са формулирани с оглед броя на потенциалните потребители на централизираните доставки (над 60 администрации) - възложители по чл. 4, ал. 1, т. 1-3 от ПМС № 385/2015 г. Лицата, избрани за изпълнители по рамковите споразумения на ЦОП следва да имат капацитет да управляват и изпълняват много на брой едновременно действащи договори за доставка на мебели и офис обзавеждане.
2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008, или EN ISO 9001:2015, или еквивалентна с обхват производство и/или доставка на стоки, включени в предмета на обществената поръчка. Сертификатът следва да е издаден от независими акредитирани лица съобразно чл. 64, ал. 5 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с няколко оператора
  4
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/11/2017 (дд/мм/гггг)   23:59 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/11/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Електронно в СЕВОП

В обявените дата и час на електронното отваряне на офертите, в сградата на Министерството на финансите ще се извърши публично отваряне на документите, представени на хартиен носител, подадени в деловодството на министерството. На публичното отваряне могат да присъстват участниците в процедурата както и техни упълномощени предствители, както и представители на средствата за осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Министърът на финансите в качеството му на Централен орган за покупки (ЦОП), чрез дирекция "Централизирано възлагане и обществени поръчки” открива електронна открита процедура за възлагане на обществена поръчка с цел сключване на рамкови споразумения с 4 /четири/ лица. Откритата процедура ще се проведе електронно чрез СЕВОП. Участниците могат да подадат оферти за една, за няколко или за всички обособени позиции. Когато участникът подава оферта за повече от една обособени позиции, той попълва и прилага отделен ЕЕДОП за всяка от тях.
Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 107 от ЗОП, по чл. 55, ал. 1 т. 1-4 от ЗОП, по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, който участва за тази поръчка като подизпълнител на друг участник или участва като член на обединение в офертата на друг участник.
Когато с офертата се подават документи на хартиен носител, те се представят в деловодството на Министерството на финансите, при спазване на правилата на чл. 47 от ППЗОП, преди изтичане на крайния срок за подаване на оферти. При подписване на рамковото споразумение гаранция за изпълнение не се внася. Гаранция за изпълнение на договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение, е в размер до 5 % от цената.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Жалба се падава до КЗК с копие до възложителя.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва