Водещ документ:  Решение (632772)
Възложител: Община Враца
Получен на: 11.11.2014 г. 
Преписка: 00814-2014-0025
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Допълнителни строително-монтажни работи на обект: Рехабилитация и обновяване на обществен парк „Хижата”, гр. Враца”, в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012/016, проект „Враца – привлекателно място за живеене”.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (631097)
Възложител: Община Георги Дамяново
Получен на: 30.10.2014 г. 
Преписка: 01139-2014-0003
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Предмета на процедурата е „Укрепване на свлачище по десния бряг на река Дългоделска Огоста, в участък под деривационния канал на МВЕЦ „Орион”, в землището на с. Меляне, община Георги Дамяново”. С изготвения проект се предвижда: 1. Почистване дъното на деривационния канал и рехабилитация на бетоновата облицовка, с цел недопускане на подпочвени води от канала към свлачището (отнася се и за отливния канал). 2. Ограждане на района на свлачището с бетонова отводнителна канавка, която да предпазва от проникване на повърхностните води. Под канавката на дълбочина от 2.00 м се поставя перфорирана дренажна тръба с обратен филтър. 3. Укрепване на десния бряг на р. Дългоделска Огоста. В целия участък на свлачището е предвидена укрепваща конструкция с височина 5.00 м – тип „А” от габиони. 4. Направа на две укрепващи конструкции с височина 5.00 м – тип „В” от габиони. На дъното им е предвидено поставяне на дрениращи тръби, които да улавят подпочвените води от самото свлачище и се заустват в дренажните тръби под отводнителните странични канавки. 5. Направа на затежнителни насипи. Предвидено е първо да се изземат свлечените земни и скални маси и да се обруши главата на свлачището. След изграждане на укрепващите съоръжения, над тях се насипва несвързан материал, като с него се оформя нов, по-малък напречен наклон в района на свлачището. 6. Благоустрояване на терена, засегнат от инженерните мероприятия.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (629667)
Възложител: Община Русе
Получен на: 21.10.2014 г. 
Преписка: 00115-2014-0020
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Предметът на поръчката включва ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на допълнително възникналите дейности за обект: Реконструкция на бул. „Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод” до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост”, гр. Русе, Община Русе, както следва: 1. Реконструкция на водопровод Ф 315 - нови (допълнителни) количества в сравнение със заложените в идейния инвестиционния проект, по който е изготвена офертата на Изпълнителя и възникнали като резултат от изготвения в рамките на Договор № ЗОП – 103/12.11.2013 г. работен проект. 2. Усилване на покрит канал – дейност, която не е била предвидена в идейния проект, но е заложена в работния проект, изготвен по горецитирания договор. 3. Проектиране и изпълнение на реконструкция на надземна лента за въглеподаване от пресипна станция “B” до опора №104 (по номерацията на опорите, приета от Топлофикация Русе ЕАД – собственик на трасето.) – дейност, която не фигурира нито в идейния инвестиционен проект, нито в изработения въз основа на него работен проект и за която е необходимо допълнително проектиране. 4. По част Електрическа - нови (допълнителни) количества, които не са били обект на идейния проект, но са заложени в работния проект, изготвен по горецитирания договор. Нови (допълнителни) количества СМР, които ще се извършат при изпълнение на реконструкцията на надземна лента за въглеподаване.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (628246)
Възложител: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/
Получен на: 13.10.2014 г. 
Преписка: 00097-2014-0007
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Предмет на поръчката е „Оценка за обоснованост на разходите, допустими по мерките от ОПРСР“. На външна оценка ще подлежат всички проектни предложения по ОПРСР 2007-2013 г., които са свързани със строителство,всички проектни предложения, включващи цялостното технологично оборудване, както и специализирано производствено оборудване, изготвено по индивидуално технологично задание, както и проектни предложения, свързани с инвестиции във ВЕИ и за които не е налице законово основание за провеждане на процедура съгласно разпоредбите на ЗОП. Оценката следва да обхване всички проектни части, включени в техническата документация, на базата на която е издадено разрешението за строителство и за които кандидатът е предоставил количествено-стойностна сметка.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (624380)
Възложител: Община Павел баня
Получен на: 18.09.2014 г. 
Преписка: 00158-2014-0006
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Възлагане на обществени услуги за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинската и областна транспортна схема до провеждане на процедура по чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози, но за не по-вече от 1(една) година и 6(шест) месеца , както следва : 1. Автобусни линии от общинската транспортна схема : Павел баня – Скобелево, Павел баня – Турия, Павел баня – Виден, гр. Павел баня – Ж.П.спирка Павел баня . 2. Автобусни линии от областната транспортна схема : Казанлък – Скобелево / през Долно Сахране /, Казанлък – Осетеново /през Павел баня /, Казанлък – Турия, Казанлък – Скобелево / през Голямо Дряново /, Казанлък – Горно Сахране, Казанлък – Павел баня, Казанлък – Тъжа.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (623092)
Възложител: Община Лъки
Получен на: 10.09.2014 г. 
Преписка: 00608-2014-0009
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Строителството включва цялостно възстановяване на подпорна стена източно от имот № 15 в с. Дряново.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (622804)
Възложител: Община Тополовград
Получен на: 08.09.2014 г. 
Преписка: 00721-2014-0012
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Осъществяване на авторски надзор от проектантите по отделните части на инвестиционен проект на обект „Основен ремонт на спортен комплекс – гр. Тополовград”, което включва следните дейности: 1.Контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните работи и стриктното спазване на проекта; 2.Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта; 3.Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта; 4.Съдействие при избор на материали във връзка с изпълнение на СМР; 5.Изработване на допълнителни чертежи на детайли; 6.Извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивните чертежи - когато необходимостта от тях е възникнала по време на строителството; 7.Участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на строителните работи; 8.Участие при изготвянето и подписването на всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2013 г.за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (622444)
Възложител: Община Белоградчик
Получен на: 04.09.2014 г. 
Преписка: 00287-2014-0013
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Строително-ремонтни работи за възстановяване на резрушен участък на път № ІV - 10218, клон за с. Праужда, община Белоградчик, област Видин.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (621674)
Възложител: Община Тетевен
Получен на: 01.09.2014 г. 
Преписка: 00037-2014-0019
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Обект на поръчката е текуща доставка на хранителни продукти на следните заведения на бюджетна издръжка, намиращи се на територията на Община Тетевен: 1. Детска ясла „Щастливо детство” – гр.Тетевен 2. ЦДГ „Васил Левски” – гр.Тетевен 2.1. Изнесена група – с.Гложене 2.2. Изнесена група – с.Г.Извор 3. ЦДГ „Незабравка” – гр.Тетевен 3.1. Изнесена група – с.Рибарица 3.2. Изнесена група – с.Бабинци 4. ЦДГ „Детелина” – гр.Тетевен 4.1. Изнесена група – кв.Полатен 5. ЦДГ „Изгрев” – с.Глогово 6. ЦДГ „Слънце” – с.Градежница 6.1. Изнесена група – с.Черни Вит 7. ОДЗ „Здравец”– с.Галата 7.1. Изнесени групи – с.Български Извор 8. СУ „ДСП” – гр.Тетевен Видовете хранителни продукти от различните групи, които са предмет на доставката са подробно описани в приложените спецификации. Спецификациите са изготвени с оглед вида на обектите. Изброените обекти с оглед на лицата и тяхната възраст, се обособяват в две групи, за които има различни изисквания за доставка на хранителни продукти: - Първа група: Обекти от №1 до №7, включват шест детски градини и една детска ясла. Доставяните храни от първа група, трябва да отговарят на изискванията на Закона за храните, Наредба № 37 от 21 юли 2009г. за здравословно хранене на учениците, в сила от 15.09.2009г. издадена от Министерството на здравеопазването, Наредба № 23 от 19.07.2005г. за физиологичните норми за хранене на населението, издадена от Министерство на здравеопазването, Наредба №6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и Наредба №9 от 16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността на качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата в сила от 20.09.2011г., издадена от Министерство на земеделието и храните, Наредба № 2 от 7.03.2013г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни. - Втора група: Обект СУ „ДСП” – гр.Тетевен (обслужваща социалните заведения, в които има лица над 18г. възраст, Домашен социален патронаж и Център за настаняване от семеен тип - с.Гложене) – лицата са над пенсионна възраст и лица с увреждания. Доставяните храни от втора група, трябва да отговарят на изискванията на Закона за храните и Наредба № 23 от 19.07. 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, издадена от Министерство на здравеопазването. Доставяните хранителни продукти следва да отговарят на всички нормативни актове и разпоредби, гарантиращи качеството, годност и безопасност на хранителните продукти, предмет на поръчката и задължително да са придружени от сертификат за качество, произход и годност от производителя или друг изискуем от законодателството на страната документ към датата на доставката. Доставките се извършват периодично по предварителна заявка на възложителя или негов представител. Доставяните хранителни продукти задължително трябва да са със здрави опаковки, оригинални от производителя, с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката, производителя, качеството, датата на производство и срока на годност, партиден номер, съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните. Забележка: За артикулите с посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, съгласно чл.32, ал.2 от ЗОП да се чете „или еквивалентно”. Посочените количества за двете групи са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставка са променлива величина – в зависимост от броя на посещаващите заведенията деца, хранещите се в Домашен социален патронаж и Център за настаняване от семеен тип и сезона. Предвиждат се шест обособени позиции, които са посочени в обявлението за обществена поръчка по групи хранителни продукти: ОП №1 - “Хляб и тестени изделия”; ОП №2 - “Консерви”; ОП №3 - “Други хранителни продукти”; ОП №4 - “ Месо и месни продукти”; ОП №5 - “Плодове и зеленчуци”; ОП №6 - “Млечни продукти”.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (621230)
Възложител: Община Пловдив
Получен на: 28.08.2014 г. 
Преписка: 00267-2014-0090
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Извършване на допълнителни, непредвидени в основния инвестиционен проект строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG161PO001/1.4-09/2012/005, за изпълнение на дейностите по проект: "Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив", финансиран по ОПРР, Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4. "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 "Зелена и достъпна градска среда", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, касаещи изпълнението на строително-монтажните работи във връзка с изграждането на водни ефекти в "Цар Симеоновата градина".
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Общ брой: 754
Страница 1 от 76 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Следваща страница Последна страница