Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (836770)
Възложител: Областна дирекция /ОД/на Министерство на вътрешните работи /МВР/ - Бургас
Получен на: 21.03.2018 г. 
Преписка: 03038-2018-0002
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: "Снабдяване на електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на обектите на ОДМВР-Бургас на територията на област Бургас по регулирани цени"
Описание: "Снабдяване на електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на обектите на ОДМВР-Бургас на територията на област Бургас по регулирани цени" 1.Срок на договора за възлагане на обществената поръчка - 36 месеца. 2.Конкретният обем на обществената поръчка, респективно конкретното количество на електрическа енергия, с която ще бъде снабдена ОДМВР-Бургас, не могат да бъдат предварително определени, доколкото същите ще бъдат обусловени от реалните потребности на дирекцията ( реалната консумация на електрическа енергия ) в рамките на срока на договора за възлагане на обществената поръчка. Прогнозното количество за разходвана / снабдена електрическа енергия за срока на договора се определя 7 970 000 кв.ч., изчислено въз основа на консумацията на всички обекти на ОДМВР-Бургас, от доставчик "ЕВН България Електроснабдяване" АД през предходните 36 месеца. 3.Стойността на договора за възлагане на обществената поръчка не може да бъде предварително определена, доколкото същата ще бъде обусловена от реалните потребностина ОДМВР-Бургас (реалната консумация на електрическа енергия) в рамките на срока на договора и от действащите към съответния период регулирани цени. Прогнозната стойност на поръчката за срок от 36(тридесет и шест) месеца, за всички обекти на ОДМВР-Бургас е 1 500 000 лв.без ДДС, изчислена въз основа на разхода за този вид доставка през предходните 36 (тридесет и шест) месеца , от доставчик "ЕВН България Електроснабдяване" АД.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (836422)
Възложител: Областна дирекция /ОД/ на Министерство на вътрешните работи /МВР/ - Стара Загора -/правоприемник на Областна Дирекция ПБЗН - Стара Загора/
Получен на: 20.03.2018 г. 
Преписка: 02054-2018-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Снабдяване с ел.енергия(ниско напрежение) на сградния фонд (обекти), управляван от ОДМВР - Стара Загора.
Описание: Снабдяване с ел.енергия (ниско напрежение) сградния фонд (обекти), управляван от ОДМВР-Стара Загора 1. Срок на договора за възлагане на обществената поръчка - 3 (три) години. 2. Стойността на договора за възлагане на обществената поръчка не може да бъде предварително определена т.е. не може да се прогнозира реалното потребление на ел.енергия в рамките на срока на договора, както и действащите към съответния период регулярни цени. Прогнозната стойност на поръчката за срок от 3 години, за всеки обект на ОДМВР-Стара Загора, от доставчик "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД е на стойност 915 000,00 лв. без ДДС, изчислена въз основа на разхода за този вид доставка през предходните 12 (дванадесет) месеца, умножено по три.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (835860)
Възложител: Национална служба за охрана /НСО/
Получен на: 16.03.2018 г. 
Преписка: 01170-2018-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за обекти на Националната служба за охрана
Описание: I. Предмет на настоящата обществена поръчка е: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за обекти на Националната служба за охрана", по обособени позиции, както следва: Обособена позиция (ОП) № 1: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за обекти на Националната служба за охрана, находящи се на територията на Софийска област и област София"; Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за обекти на Националната служба за охрана в стопанство "Кричим", с. Куртово Конаре, обл. Пловдив". II. За ОП № 1: 1. договорът ще се сключи за 4 години; 2. общото количество на електрическата енергия е около 500 000.00 kWh за период от 28.02.2017 г. до 28.02.2018 г. на стойност около 100 000 лева без ДДС; 3. прогнозната стойност на поръчката за 4 години е около 400 000 лева без ДДС; 4. доставката на електрическа енергия - ниско напрежение е за шест обекта на НСО, находящи се на територията на Софийска област и област София. III. За ОП № 2: 1. договорът ще се сключи за 4 години; 2. общото количество на електрическата енергия е около 190 891.92 kWh за период от 28.02.2017 г. до 28.02.2018 г. на стойност около 33 250 лева без ДДС; 3. Прогнозната стойност на поръчката за 4 години е около 133 000 лева без ДДС; 4. доставката на електрическа енергия - ниско напрежение е за два обекта на Националната служба за охрана в стопанство "Кричим", с. Куртово Конаре, обл. Пловдив. Реалните стойности на договорите ще бъдат определени от реалното потребление за обектите за периода на договорите, като общата им стойност се формира на база цените, определени от КЕВР. Възложителят има право по време на действието на договорите и съгласно изискванията на ЗОП да прави промени в списъците на своите обекти.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (835251)
Възложител: Сдружение Българска федерация по Таекуон-до стил ВТФ
Получен на: 14.03.2018 г. 
Преписка: 04162-2018-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Осигуряване на специфична спортна екипировка с цел провеждане на многоевропейските първенства по Таекуондо - стил ВТФ, които ще се проведат в Пловдив през 21.05. - 12.06.2018 г. , организирани от Българската федерация по Таекуондо - стил ВТФ“.
Описание: Предметът на поръчката е: доставка на специфична спортна екипировка за състезания и тренировки за целите на провеждане на Многоевропейски първенства по Таекуондо - стил ВТФ, които ще се проведат в Пловдив в периода 31.05. - 12.06.2018 г. , организирани от Българската федерация по Таекуондо - стил ВТФ. Предметът на поръчката включва: 1. Електронно - сензорни предпазители за тяло с предаватели на електронен сигнал – PSS Daedo поколение 2 или еквивалент - 50 броя; 2. Електронно - сензорни предпазители за глава с предаватели на електронен сигнал – PSS Daedo поколение 2 или еквивалент - 50 броя; 3. Приемници на електронен сигнал – PSS Daedo поколение 2 или еквивалент – 50 броя; 4. Електронно - сензорни предпазители за крака – PSS Daedo поколение 2 или еквивалент - 50 броя; 5. Зарядни устройства за предаватели на електронен сигнал – 50 броя; 6. Тренировъчен спортен екип – 5 броя; 7. Представителен спортен екип – 50 броя; 8. Тренировъчни спортни обувки – 50 чифта; 9. Представителни спортни обувки – 50 чифта; 10. Тренировъчни спортни чанти – 50 броя; 11. Уреди за нанасяне на удари – 50 броя; 12. Неелектронни предпазители за тяло – 50 броя; 13. Неелектронни предпазители за глава – 50 броя; 15. Предпазители за предмишници – 50 броя; 15. Предпазители за подбедрици – 50 броя; 16. Предпазители за слабини – 50 броя; 17. Ръкавици (предпазители за ръце) – 50 броя; 18. Лаптоп със софтуер за работа с електронно – сензорното оборудване – 15 броя; 19. Съдийски джойстици – PSS Daedo поколение 2 или еквивалент – 25 броя; 20. Предпазители за зъби – 50 броя; 21. Камери за наблюдение на тренировъчния процес – 10 броя; 22. Представително облекло – ризи – 50 броя; 23. Игрална настилка (2 броя 0,80х0,80 кв.м) - 1372 броя;
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (835238)
Възложител: Община Радомир
Получен на: 14.03.2018 г. 
Преписка: 00535-2018-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Избор на изпълнител за доставка на природен газ за нуждите на обекти собственост на Община Радомир за срок от 24 месеца.
Описание: Избор на изпълнител за доставка на природен газ за нуждите на обекти собственост на Община Радомир за срок от 24 месеца. Обектите собственост на община Радомир до които ще се доставя природен газ са следните: Дом за стари хора "Св.Иван Рилски" - гр.Радомир; ОУ "Христо Смирненски" - гр.Радомир; СОУ "Св.Св. Кирил и Методий" - гр.Радомир; НУ "Архимандрит Зиновий" - гр.Радомир; ЦДГ "Осми март" - гр.Радомир; ЦДГ "Слънце" - гр.Радомир; ОДЗ "Радомирче" - гр.Радомир; МКИЦ "Европа"; Поликлиника - гр.Радомир и Административна сграда на Община Радомир. Общо прогнозно количество природен газ- 730.000хнм3
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (835002)
Възложител: Областна дирекция /ОД/на Министерство на вътрешните работи /МВР/ - Пазарджик
Получен на: 14.03.2018 г. 
Преписка: 03000-2018-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Снабдяване с ел. енергия /ниско напрежение/ на сградния фонд /обекти/, управляван от ОДМВР - Пазарджик
Описание: Снабдяване с ел. енергия /ниско напрежение/ на сградния фонд /обекти/, управляван от ОДМВР - Пазарджик. 1. Срок на договора за възлагане на обществената поръчка - 3 /три/ години. 2. Стойността на договора за възлагане на обществената поръчка не може да бъде предварително определена, т.е. не може да се прогнозира реалното потребление на ел. енергия в рамките на срока на договора, както и действащите към съответния период регулярни цени. Прогнозната стойност на поръчката за срок от три години, за всички обекти на ОДМВР - Пазарджик, от доставчик "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД е на стойност 792 000 лв. без ДДС, изчислена въз основа на разхода за този вид доставка през предходните 12 /дванадесет/ месеца, умножен по три и завишен с 20%
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (834761)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Получен на: 13.03.2018 г. 
Преписка: 00197-2018-0003
Процедура: Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: "Доставка до обекти на В"иК" ЕООД - Пловдив на електрическа енергия (ниско напрежение) по регулирани цени от краен снабдител"
Описание: Доставка на активна електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител за 256 броя обекти на "ВиК" ЕООД - Пловдив, находящи се на територията на град Пловдив и област Пловдив, за срок от 3 (три) години след сключване на договор. Прогнозната стойност на поръчката е 1,350 милиона лв., без ДДС, изчислена на база предходно потребление на Дружеството за календарната 2017 година. Прогнозното количество е 2 500 MWh/годишно. Реалните количества на договора могат да бъдат по-малки или по-големи от посочените в зависимост от реалното потребление на обектите. Възложителят не се ангажира да изразходва прогнозната стойност за срока на договора. Възложителят си запазва правото да променя броя на обектите в зависимост от своите нужди, като открива нови, закрива съществуващи или прехвърля част от тях на свободния пазар.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (834557)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД - Шумен
Получен на: 12.03.2018 г. 
Преписка: 00550-2018-0001
Процедура: Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на "ВиК-Шумен" ООД гр. Шумен
Описание: Предметът на поръчката включва услуги по предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на "ВиК-Шумен" ООД, присъединени на ниско и средно напрежение, съгласно Списък на обектите предоставен от Възложителя. Към момента на откриване на процедурата услугата е предназначена за 85 обекта (85 точки на измерване), от които обекти присъединени към мрежата на средно напрежение са 13 бр. и обекти присъединени към мрежата на ниско напрежение са 72 бр. Прогнозно количество електрическа енергия - 102 000 MWh за 3 години. Възложителят си запазва правото по време на действие на договора и съгласно изискванията на ЗОП да прави промени в Списъка с обекти, като добавя нови обекти, като това обстоятелство следва да бъде посочено в проекта на договора, представен от Изпълнителя.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (834186)
Възложител: ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД
Получен на: 09.03.2018 г. 
Преписка: 00246-2018-0034
Процедура: Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Доставка на вода за питейно битови и промишлени нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
Описание: Доставка на вода за питейно битови и промишлени нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за срок от три години.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение за откриване на процедура (ЗОП) (833805)
Възложител: Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи /МВР/ - Сливен
Получен на: 08.03.2018 г. 
Преписка: 03128-2018-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Снабдяване с електрическа енергия на обектите на ОДМВР Сливен, находящи се на територията на област Сливен
Описание: Снабдяване с електрическа енергия на обектите на ОДМВР Сливен, находящи се натериторията на област Сливен.1. Срок на договора за възлагане на обществената поръчка - 3 (три) години. 2. Стойността на договора за възлагане на обществената поръчка не може да бъде предварително определена т.е. не може да се прогнозира реалното потребление на ел.енергия в рамките на срока на договора, както и действащите към съответния период регулярни цени. Прогнозната стойност на поръчката за срок от 3 години, за всеки обект на ОДМВР-Сливен, от доставчик "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД е на стойност 538 000,00 лв. без ДДС, изчислена въз основа на разхода за този вид доставка през предходните 12 (дванадесет) месеца, умножено по три.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Общ брой: 246
Страница 1 от 25 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Следваща страница Последна страница