Водещ документ:  Решение (637380)
Възложител: Основно училище - Димчо Дебелянов, гр. Ихтиман
Получен на: 10.12.2014 г. 
Преписка: 03669-2014-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ОУ „Димчо Дебелянов” гр. Ихтиман за календарната 2015 година.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (637356)
Възложител: Община Варна
Получен на: 10.12.2014 г. 
Преписка: 00081-2014-0078
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: „Упражняване на авторски надзор на обект "Жилищна сграда за социални жилища, находяща се в УПИ ІV-55, кв.47, район Аспарухово, гр.Варна“, по проект “Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища в Община Варна”, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение“ на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение в рамките на проект “Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища в Община Варна”, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение“ на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (637345)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Стара Загора към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Получен на: 10.12.2014 г. 
Преписка: 02716-2014-0080
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Извършване на неотложни ремонтно-възстановителни работи на покрива на сградата на ГСУ –гр.Гълъбово,в териториалния обхват на ТП „ДГС Стара Загора“ .
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (637195)
Възложител: Община Ружинци
Получен на: 10.12.2014 г. 
Преписка: 00272-2014-0014
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Реконструкция и актуализация на вътрешна водопроводна мрежа с. Дреновец – второстепенни клонове, община Ружинци, област Видин”, съгласно чл.162 от ЗУТ. Изпълнителят на услугата за АВТОРСКИ НАДЗОР е длъжен: -да упражнява авторски надзор по време на строителството - да подписва актове и протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; -да посещава обектите (строежите) по време на упражняване на авторския надзор; - да проверява и заверява екзекутивна документация, при необходимост.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (637194)
Възложител: Община Венец
Получен на: 10.12.2014 г. 
Преписка: 00182-2014-0019
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Частичен ремонт - Аварийно изграждане на подпорна стена на ул. Марица в с. Ясенково, Община Венец”
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (637096)
Възложител: Детска градина "Гьончо Белев" гр. Ихтиман /предишно- Обединено детско заведение - Гьончо Белев/
Получен на: 09.12.2014 г. 
Преписка: 04126-2014-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ОДЗ „Гьончо Белев” гр. Ихтиман за календарната 2015 година.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (637066)
Възложител: Министерство на правосъдието /МП/
Получен на: 09.12.2014 г. 
Преписка: 00106-2014-0025
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: „Възстановяване и ремонт на покриви и други щети по приложен опис, констатирани след проливен дъжд и градушка на 08.07.2014г. в гр. София, на съдебен сграден комплекс с административен адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ №54 в УПИ I, кв. 47, м. „Лагера“ по плана на гр. София“
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (637045)
Възложител: Комисия за защита от дискриминация /КЗД/
Получен на: 09.12.2014 г. 
Преписка: 01089-2014-0003
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: „Зареждане на електронни карти по редовна тарифа за всички линии на обществен транспорт на територията на гр. София за нуждите на КЗД".
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (637033)
Възложител: Детска градина - Радост, гр. Ихтиман - /Старо наименование -Обединено детско заведение - Радост, гр. Ихтиман/
Получен на: 09.12.2014 г. 
Преписка: 04123-2014-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ОДЗ „Радост” гр. Ихтиман за календарната 2015 година.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (637032)
Възложител: Община Чирпан
Получен на: 09.12.2014 г. 
Преписка: 00240-2014-0030
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „МБАЛ - гр.Чирпан, сграда вътрешно и акушеро-гинекологично отделения - мерки за енергийна ефективност”.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Общ брой: 4477
Страница 1 от 448 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Следваща страница Последна страница