Версия за печат

00272-2014-0014

BG-с. Ружинци:

РЕШЕНИЕ

Номер: 732 от 10.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА РУЖИНЦИ, ул. ”Георги Димитров” № 31, За: Евтим Евтимов, РБЪЛГАРИЯ 3930, с. Ружинци, Тел.: 0934 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Място/места за контакт: деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Реконструкция и актуализация на вътрешна водопроводна мрежа с. Дреновец – второстепенни клонове, община Ружинци, област Видин”, съгласно чл.162 от ЗУТ. Изпълнителят на услугата за АВТОРСКИ НАДЗОР е длъжен: -да упражнява авторски надзор по време на строителството - да подписва актове и протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; -да посещава обектите (строежите) по време на упражняване на авторския надзор; - да проверява и заверява екзекутивна документация, при необходимост.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Авторският надзор, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е във връзка с изпълнението на СМР на обект: „Реконструкция и актуализация на вътрешна водопроводна мрежа с. Дреновец – второстепенни клонове, община Ружинци, област Видин””. За изготвяне на работния проект Възложителят има сключен и изпълнен Договор № 68 за проектантски услуги от 29.12.2010 г. със инж. Методи Атанасов Александров, рег. № 05694 към КИИП, БУЛСТАТ: 105565289. Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1, т.8, във връзка с чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) проектите, картите, схемите, плановете и други, отнасящи се до териториалното устройство са обекти на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект, план, карта или схема. Ползвайки се от правото, регламентирано в чл. 42, ал. 1 от ЗАПСП, Изпълнителят на работните проекти е запазил авторското си право върху проектите. Предвид обстоятелството, че обектите на интервенция спадат към ІІІ-та (трета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3 от ЗУТ и чл.6, ал.3 и чл.7 от Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи, за законосъобразното осъществяване на строителните работи възниква необходимостта от упражняване на авторски надзор на основание чл.162 от ЗУТ. Съобразявайки посоченото по-горе обстоятелство за наличието на неотчуждими, гарантирани и защитени от ЗАПСП авторски права на инж. Методи Атанасов Александров по отношение на работния проект, както и с цел оптимално и бързо изпълнение на строително-монтажните работи за обектите, е необходимо вменяване на проектанта на задължението да извърши предвижданата услуга по упражняване на авторски надзор. Посочените по-горе обстоятелства от своя страна водят неминуемо до ограничаване на оперативната самостоятелност на Възложителя да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП, защото безспорно в конкретния случай, възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторските права на изпълнителя на инвестиционния проект. За да бъде изпълнено изискването на чл.162, ал.2 от ЗУТ за определяне условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството чрез договор между Възложителя и Проектанта е необходимо изборът на изпълнител да бъде осъществен именно по реда, предвиден в чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП. Предвид изложеното, най-целесъобразно се явява възлагането на поръчката, чрез договаряне без обявление на същия изпълнител, осъществил проектирането.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

инж. Методи Атанасов Александров, гр.Дунавци, обл.Видин, ул."Маршал Толбухин" № 3, рег. № 05694 към КИИП, БУЛСТАТ: 105565289.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http: //www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

І. За участие в процедурата на договаряне без обявление следва да представите следните документи: 1. Копие от документ единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност.; 2. Заявление за участие; 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 4. Декларация по Закона за авторското право и сродните му права; 5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 6. Техническо предложение; 7. Ценово предложение. ІІ. Стойността на услугата за упражняване на авторския надзор е: до 7307 лв. с ДДС. ІІІ. Краен срок за получаване на документите от поканените лица: 15.12.2014 г. 10,00 ч. в Деловодството на Община Ружинци, с. Ружинци 3930, обл. Видин, ул. ”Георги Димитров” № 31. ІV. Място и дата за провеждане на договарянето: Заседателната зала на община Ружинци, с. Ружинци 3930, обл. Видин, ул. ”Георги Димитров” № 31, на 15.12.2014г., 11,00 часа. При промяна на датата и часа на договарянето, поканените лица ще бъдат уведомени своевременно.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Митко Младенов Иванов
Длъжност: Зам. кмет на община Ружинци