Версия за печат

00887-2019-0001

BG-Първомай:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

75. Храни, хранене и диетика.


Решение номер 14 от дата 27.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115516059

BG42, Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай ЕООД, ул. Княз Борис І №51, За: Гинка Балева, България 4270, Първомай, Тел.: 0896 835045, E-mail: mbal_par@abv.bg, Факс: 0896 835045

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal-parvomay.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mbal-parvomay.com/профил-на-купувача/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични менюта

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка обхваща „Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични менюта” за ежедневно трикратно хранене на пациенти – средно около 100 души. Диетичните менюта са изготвени съобразно "Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения", издание на ДИ ”Техника” от 1984 год. и изискванията на Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, издадена от Министерството на здравеопазването (обн. ДВ бр.63 от 02.08.2005 г.). Менютата и диетите, съобразно които трябва да бъде приготвена храната са посочени в документация за участие. Конкретните ястия по вид и количество се уточняват ежедневно. Храната трябва да бъде пакетирана в подходящи индивидуални кетърингови опаковки за еднократна употреба. Изпълнителят трябва да разполага с транспорт за доставката и собствен персонал за раздаване на храната и за почистване след хранене.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката е единен и неделим, тъй като включва взаимосвързани и последователни дейности - приготвяне и доставка на готова храна, която ще се доставя на едно място - сградата на лечебното заведение. Би било икономически неизгодно и функционално нецелесъобразно както за възложителя, така и за икономическите оператори, предметът на поръчката да бъде разделян и възлаган на различни изпълнители поради сравнително малкия среднодневен брой пациенти, за които щле се осигурява храна. Чрез възлагането на поръчката в цялост (без обособяване на позиции) ще се постигне оптимален процес на управлението й и един отговорен за изпълнение на дейностите в пълен обем контрагент.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 345000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗОП при възлагане на обществени поръчки публичните възложители могат да избират свободно открита или ограничена процедура. Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определи техническата спецификация и не са налице условията за провеждане на някоя от останалите процедури по ЗОП. Налице са предпоставките обществената поръчка да бъде възложена чрез открита процедура по предвидения в ЗОП ред. Той осигурява в най-голяма степен публичност на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при разходването на публични финансови средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Сългасно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Румяна Димитрова Бойлова

VIII.2) Длъжност

управител