Версия за печат

00733-2016-0007

BG-Смолян: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 120503871

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД, бул.България №2, За: Недялка Стаевска, Виктория Санкова, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com, Факс: 0301 62549

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160229dKrV2737065.

Адрес на профила на купувача: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160229dKrV2737065.

Електронен достъп до информация: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160229dKrV2737065.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Болнична аптека на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул. България №2
Код NUTS: BG424
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД, съгласно Техническа спецификация на възложителя.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно Спецификация на лекарствените продукти на възложителя - Приложение №2 от документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
1406423.5 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размерът на гаранцията за участие в обществената поръчка е 300 лева. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, определена в договора за доставка на базата на количествата, посочени в приложението към него. Гаранцията за изпълнение следва да бъде представена преди сключването на договора. Гаранциите за участие/изпълнение се представят в една от следните форми: - безусловна и неотменяема банкова гаранция за участие, издадена от българска или чуждестранна банка със срок на валидност 150 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите; - парична сума, вносима по следната банкова сметка: Интернешънъл Асет Банк АД, BG81IABG74911000106401, BIC: IABGBGSF

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Условия за плащане: в лева, плащането ще се извършва по банков път, отложено в срок до 60 дни след датата на доставката, въз основа на издадена фактура и съставена приемо-предавателна форма.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В „Плик №1” с надпис "Документи за подбор" се поставят документите: 1. Представяне на участника /Образец №1/, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 /Образец №2/ 2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51; 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2/Образец №4/; 6. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители/Образец №5/; 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор/Образец №6/; 8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /Образец № 8/; 9. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”, се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката. Задължителното минимално съдържание е, както следва: 1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение на доставките - изготвено в съответствие с Приложение №3, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4/Образец №7/; 2. Техническата спецификация на предлаганите лекарствени продукти за съответните номенклатурни единици от спецификацитя на възложителя - на хартиен и оптичен носител (CD) - изготвено в съответствие с Приложение №3-1. В Плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, се поставят ценото предложение на участника. Ценово предложение следва да е изготвено в пълно съответствие с образец – Приложение №4 от документацията за участие и представено от участника на хартиен и оптичен носител (CD). Предложените от участника единични цени за мярка, трябва да бъдат в български лева с включен ДДС и с точност до петия знак след десетичната запетая. Задължително условие на възложителя е общата цена да е посочена с точност до втория знак след десетичната запетая. Предложението на участника трябва да представлява крайна доставна цена на стоките, с ДДС и всички разходи до краен получател - Болнична аптека на МБАЛ «Д-р Братан Шукеров» АД, гр. Смолян, бул. „България” №2.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Няма.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка – предоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката /Образец №3/ 2. Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или от регулаторен орган на друга държава членка, съгласно Глава девета Търговия на едро с лекарствени продукти от ЗЛПХМ - заверено от участника копие; Когато участникът притежава разрешение за търговия на едро, издадено от регулаторен орган на друга държава – членка, той трябва да представи: а) Разрешение от изпълнителния директор на ИАЛ в случаите по чл. 195, ал. 2 от ЗЛПХМ - заверено от участника копие или б) Декларация, че не ползва складови помещения на територията на Република България – свободен текст; Когато участникът е вносител от трета държава по смисъла на § 1, т. 76 от Допълнителната разпоредба на ЗЛПХМ – документ, че е регистриран като търговец по законодателството на държава членка на ЕС и разрешение за внос, издадено от изпълнителният директор на ИАЛ, съгласно чл. 161 / 164 от ЗЛПХМ /заверени от участника копия/; 3. Лицензия по чл. 32 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, в случаите когато в офертата на участника присъстват наркотични вещества и прекурсори - заверено от участника копие; 4. Сертификат за съответствие с ISO9001:2008 или еквивалентен при участника във формата на копие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът трябва да представи Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка – предоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. Участниците следва да разполагат с валидно разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или от регулаторен орган на друга държава членка, съгласно Глава девета Търговия на едро с лекарствени продукти от ЗЛПХМ; 3. Участниците, които предлагат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и прекурсори, следва да разполагат с лицензия по чл. 32 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - когато се подава оферта за лекарствени продукти; 4. Организацията на дейността на участника да е в съответствие със стандартите на ISO 9001:2008 или еквивалентен при участника;

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
01.04.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
11.04.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 12.04.2016 г.  Час: 10:30
Място

заседателната зала на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Процедурата ще бъде прекратена или договорите ще бъдат прекратени с въвеждане на единна национална платформа за търговия с лекарствени продукти. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е безплатна и достъпна за преглед и изтегляне свободно от профила на купувача на Възложителя, посочен в Обявлението. По искане на заинтересовано лице документацията му се изпраща по пощата за негова сметка, като в случая следва да заплати цена на документацията за участие в процедурата на стойност 6 (шест) лева с включен ДДС, платими в касата на лечебното заведение или по банков път по сметка на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД: Банка: Интернешънъл Асет Банк АД Банков код (BIC): BIC: IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG81IABG74911000106401 Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура е в писмен вид. Кандидатът или участникът, следва да представя своите становища, мнения, въпроси и т.н., свързани с настоящата процедура само в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от следните начини: - по пощата – писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя/участника адреси; - чрез куриерска служба; - по факс; - по електронна поща (e-mail); - чрез комбинация от горепосочените средства Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посочените в Обявлението лица за контакти. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или участниците, се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба, по факс, или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.02.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ