Версия за печат

00373-2015-0018

BG-Стара Загора: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Тракийски Университет, Студентски град, За: Петя Дечева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270; 0885 888957, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151027niBU352560.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изработка, доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, по обособени позиции”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Структурните звена на Тракийски университет
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на поръчката е изработка, доставка и монтаж на офис обзавеждане и оборудване, след предварителна заявка от страна на Възложителя. Спецификата на поръчката налага възлагането й да се осъществи в три обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Изработка, доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”. !!! Предвид обстоятелството, че мебелите и другите елементи на обзавеждане по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 и 2, са включени в Списъка на „произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки“, утвърден с Решение № 551/25.07.2014 г. на Министерски съвет на Р. България, на основание чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с § 113, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗОП, посочените обособени позиции са запазени за участие и са предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Изработка, доставка и монтаж на офис обзавеждане за лаборатории за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39160000, 39150000, 39162000

Описание:

Училищна мебелировка
Различни видове мебелировка и оборудване
Оборудване за обучение

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В предмета на поръчката са включени 3 (три) обособени позиции, чиито обем са подробно описани в Раздел II от Документацията към процедурата.

Прогнозна стойност без ДДС
35000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие: Гаранцията за участие е в размер на 3% от прогнозната стойност на поръчката за всяка от позициите. !!! На основание чл. 59, ал. 6 от ЗОП, Възложителят не изисква гаранции за участие по обособена позиция ОП № 1 и № 2 от Участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и от Обединения, в които участват само такива лица. Гаранция за изпълнение на договора: Размерът на гаранцията за изпълнение на договора по отделните Обособени позиции е в размер на 5 (пет) процента от стойността на договора.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път, или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът е този, който сам избира формата, под която ще представи гаранцията за изпълнение на договора.Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. В случай, че гаранцията за изпълнение се представя под формата на парична сума, тя трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: Банка: УниКредит Булбанк АД гр. Стара Загора. Банков код (BIC): UNCRBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG 70 UNCR 7630 3300 0007 69. Когато Участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност от 30 (тридесет) дни, считано от датата на приключване изпълнението на договора. !!! На основание чл. 59, ал. 6 от ЗОГ1, Възложителят не изисква гаранции за изпълнение по обособени позиции ОП № 1 и № 2 от Участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и от Обединения, в които участват само такива лица.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възнаграждението ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка след изпълнение и приемане чрез двустранно подписан приемо-предавателен протокол на всички предвидени дейности – изработка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, когато същата е необходима с оглед спецификата на съответния елемент на доставка, в срок от 15 (петнадесет) работни дни след представяне и подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ окончателно изпълнение на всички дейности от предмета на възлагане без забележки от Възложителя относно качеството на доставените и монтирани мебели и обзавеждане.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица

ІІІ.1.4) Други особени условия

!!! Предвид обстоятелство, че предметът по ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1 и № 2 е предназначен за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания и Възложителят е запазил изпълнението на дейностите от обхвата им именно за тези Участници (физически и/или юридически лица и/или техни Обединения), за доказването на съответствие с условията и предпоставките за прилагане спрямо него на хипотезите, нормативно установени в чл. 16г от ЗОП, конкретният Участник, а при участие на Обединения или подизпълнители - всеки един от партньорите в обединението и всеки един от подизпълнителите, трябва да е вписан в Регистъра на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, поддържан на основание чл. 29, ал. 1 от ЗИХУ от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. !!! В случай, че в настоящата обществена поръчка участва лице, което е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, на основание чл. 16г, ал. 6 от ЗОП този участник следва да посочи в офертата си номера, под който е вписан в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз. !!! На основание чл. 16г, ал. 10 от ЗОП участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в настоящата обществена поръчка по съответната обособена позиция при условие, че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в посочения обем, участникът може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица при условие, че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за които следва да се предостави съответната информация по чл. 16г, ал. 7 от ЗОП. !!! В настоящата обществена поръчка по ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1 и № 2, която е запазена за участие само за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, на основание чл. 16г, ал. 6 от ЗОП оферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: За участие в процедурата Участникът трябва да представи следните документи: Плик № 1 „Документи за подбор ”, съдържащ: Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (в оригинал).Оферта за съответната обособена позиция, за която се участва (попълва се Образец № 1a/№ 1б/ №1в)Представяне на Участника – Административни сведения (попълва се Образец № 2); Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства, от значение за изпълнение на обществената поръчка и съответната обособена позиция и с Документацията за участие в процедурата (попълва се Образец № 3); Декларация, че Участникът ще спазва всички условия, необходими за участие в процедурата, а в последствие и за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане по отделните обособени позиции (попълва се Образец №4); Посочване на Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или посочване на БУЛСТАТ; Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката по съответната Обособена позиция, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Декларация, че участникът разполага с екип от минимум 3 (три) лица, пряко ангажирани с изпълнение на дейностите по доставка и монтаж на обзавеждането/оборудването (в свободен текст).Декларация, че участникът разполага с офис и/или сервизна база с посочване на телефон и лице за контакт (в свободен текст); Декларация, че участникът разполага с минимум 2 (две) транспортни средства, посредством които ще се изпълнява доставката (в свободен текст);Декларация, че предлаганите от Участника мебели, обзавеждане и оборудване, по съответната обособена позиция, за която подава оферта, са нови, неупотребявани, отговарят на техническите изисквания, заложени в документацията и са включени в актуалната производствена листа на производителя (в свободен текст). Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – в оригинал (попълва се по Образец №7); Декларация по чл. 16г, ал. 7 от ЗОП – в оригинал с посочване на номера, под който участникът е вписан в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания (посоченото изискване се отнася за участници – специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания и се представя само по Обособени позиции № 1 и № 2). Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за възможността за ползване на подизпълнители (попълва се по Образец № 8); Декларации за съгласие за участие като подизпълнител (попълва се по Образец № 9). Оригинал на банкова гаранция за участие или заверено копие от документ за внесена гаранция за участие под формата на парична сума. (на основание чл. 59, ал. 6 от ЗОП посоченото изискване не се отнася за участници – специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания по Обособени позиции № 1 и № 2). Изрично нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (в случай на упълномощаване). Декларация за приемане на условията в проекта на договор (в свободен текст). Декларация за срок на валидност на офертата (в свободен текст).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания към финансовото и иконочическото състояние на участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания към финансовото и иконочическото състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Независимо за коя от трите обособени позиции подава оферта, Участникът следва да докаже, че през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил доставки (дейности), еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната Обособена позиция, за която участва. !!! Под „доставки (дейности), сходни или еднакви с предмета по Обособена позиция № 1 и № 2“ следва да се разбира: дейности по „доставка и/или, изработка и монтаж на мебели и обзавеждане за образователни институции и/или сгради на образователната или социална инфраструктура и/или сгради за обществено ползване“. !!! Под „доставки (дейности), сходни или еднакви с предмета по Обособена позиция № 3“ следва да се разбира: дейности по „изработка, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане". В случай, че участник подава оферта и за трите обособени позиции, той следва да докаже съответствие с изискванията, поставени за всяка от Обособените позиции. Независимо за коя от трите Обособени позиции подава оферта, Участникът следва да има разработена, внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен. Независимо за коя от трите обособени позиции подава оферта, Участникът следва да има на разположение за изпълнение на дейностите от предмета на поръчка екип от минимум 3 (три) лица, пряко ангажирани с дейностите по доставка и монтаж на обзавеждането/оборудването. Независимо за коя от трите обособени позиции подава оферта, Участникът следва да докаже възможности за качествено и своевременно изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, като установи наличието на офис и/или сервизна база с посочване на телефон и лице за контакт. Представя се заверено копие на документ за собственост, договор за наем или друго правно основание за ползване на обекта. Независимо за коя от трите обособени позиции подава оферта, Участникът следва да докаже възможности за качествено и своевременно изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, като установи наличието на минимум 2 (две) транспортни средства, посредством които ще се изпълнява доставката. Представя се заверено копие на талоните на МПС, респективно правното основание за ползване на същите от участника. !!! В случай, че Участникът участва като Обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания за технически възможности и квалификация на Участниците следва да са налице и за Обединението като цяло. !!! Определянето на съответен партньор в Обединението за поемащ задължението за доказване на съответствие с определен/и критерий/и за подбор трябва ясно и недвусмислено да е разписано в Споразумението (договора) за създаване на Обединението.
Минимални изисквания: Независимо за коя от трите обособени позиции подава оферта, Участникът следва да докаже, че през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил доставки (дейности), еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната Обособена позиция, за която участва. В случай, че участник подава оферта и за трите обособени позиции, той следва да докаже съответствие с изискванията, поставени за всяка от Обособените позиции. Независимо за коя от трите Обособени позиции подава оферта, Участникът следва да има разработена, внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен. Независимо за коя от трите обособени позиции подава оферта, Участникът следва да има на разположение за изпълнение на дейностите от предмета на поръчка екип от минимум 3 (три) лица, пряко ангажирани с дейностите по доставка и монтаж на обзавеждането/оборудването. Независимо за коя от трите обособени позиции подава оферта, Участникът следва да докаже възможности за качествено и своевременно изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, като установи наличието на офис и/или сервизна база с посочване на телефон и лице за контакт. Представя се заверено копие на документ за собственост, договор за наем или друго правно основание за ползване на обекта. Независимо за коя от трите обособени позиции подава оферта, Участникът следва да докаже възможности за качествено и своевременно изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, като установи наличието на минимум 2 (две) транспортни средства, посредством които ще се изпълнява доставката. Представя се заверено копие на талоните на МПС, респективно правното основание за ползване на същите от участника. !!! В случай, че Участникът участва като Обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания за технически възможности и квалификация на Участниците следва да са налице и за Обединението като цяло. !!! Определянето на съответен партньор в Обединението за поемащ задължението за доказване на съответствие с определен/и критерий/и за подбор трябва ясно и недвусмислено да е разписано в Споразумението (договора) за създаване на Обединението.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 35
Показател: Срок за отстраняване на дефекти; тежест: 15
Показател: Предлагана цена; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.12.2015 г.  Час: 15:30
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. На основание чл. 28. ал. 6 от ЗОП, документацията за участие, в нейната цялост, се публикува в профила на купувача в деня на публикуването на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на Интернет страницата на Тракийски университет гр. Стара Загора – http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151027niBU352560, „Профил на купувача“. Документацията се предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като същата му се предава на място в Деловодството на Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр.Стара Загора, Студентски град, Ректорат, ет. 3, ст. 335. всеки работен ден между 8:30 ч. и 15:30 ч., или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от него адрес за негова сметка. В тези случаи Възложителят изисква от лицата заплащането на документацията, като цената е 6,00 лв. (шест лева), с вкл. ДДС и е равна на действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Заплащането се извършва на касата на Тракийски университет гр. Стара Загора, или срещу представяне на платежен документ за внесената сума по сметка: УниКредит Булбанк АД гр. Стара Загора б.сметка BG 22 UNCR 76303100117613, BIC UNCRBGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.12.2015 г.  Час: 15:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.12.2015 г.  Час: 11:00
Място

Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр.Стара Загора, Студентски град, Ректорат

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

съгл. чл. 68, ал. 3 от ЗОП, отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на Интернет страницата на Тракийски университет гр. Стара Загора - http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index , „Профил на купувача“ и хиперлинк http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151027niBU352560,

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.10.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”
1) Кратко описание

„Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39160000, 39150000

Описание:

Училищна мебелировка
Различни видове мебелировка и оборудване

3) Количество или обем

Пълния обем на обособена позиция № 1 е подробно описан в Раздел II от Документацията към процедурата.

Прогнозна стойност, без ДДС
16400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Предметът на обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора” е предназначен за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Изработка, доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”
1) Кратко описание

„Изработка, доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39160000, 39150000, 39162000

Описание:

Училищна мебелировка
Различни видове мебелировка и оборудване
Оборудване за обучение

3) Количество или обем

Пълния обем на обособена позиция № 2 е подробно описан в Раздел II от Документацията към процедурата.

Прогнозна стойност, без ДДС
17000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Предметът на обособена позиция № 2 „Изработка, доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора” е предназначен за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Изработка, доставка и монтаж на офис обзавеждане за лаборатории за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”
1) Кратко описание

„Изработка, доставка и монтаж на офис обзавеждане за лаборатории за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39181000, 39162000, 39150000

Описание:

Лабораторни маси
Оборудване за обучение
Различни видове мебелировка и оборудване

3) Количество или обем

Пълния обем на обособена позиция № 2 е подробно описан в Раздел II от Документацията към процедурата.

Прогнозна стойност, без ДДС
1600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12