Версия за печат

00684-2015-0008

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901901

Болница Лозенец, ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55.

Електронен достъп до информация: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=89.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на консумативи и инструменти за операционен блок по обособени позиции за период от 12 месеца”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ул. "Козяк" 1
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Доставка на консумативи и инструменти за операционен блок по обособени позиции за период от 12 месеца”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33162200, 33162000, 33169400, 33141641, 33141642, 33141000, 33140000, 33141600, 33195000, 33698000

Описание:

Инструменти за операционен блок
Уреди и инструменти за операционен блок
Хирургически контейнери
Сонди
Аксесоари за дренаж
Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба
Медицински консумативи
Контейнер и банки тип торбичка, дренаж и комплекти
Система за наблюдение на пациенти
Продукти за клинична употреба

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

“Доставка на консумативи и инструменти за операционен блок по обособени позиции за период от 12 месеца”

Стойност, без да се включва ДДС
502400 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие: N Наименование Гаранции I. Консумативи и инструменти за апарати в операционен блок 2 460,00 /две хиляди четиристотин и шестдесет/ лв II. Консумативи, съвместими с електронож "Мартин" МВ -181 или еквивалентни 64,00 /шестдесет и четири/ лв III. Хирургически контейнери и аксесоари за стерилизация 790,00 /седемстотин и деветдесет/ лв ІV. Сонди 42,00 /четиридесет и два/ лв V. Стомни торбички и специални дренове 46,00 /четиридесет и шест/ лв VІ. Система за външна аспирация и дренаж 415,00 /четиристотин и петнадесет/ лв VII. Съдови заплатки 130,00 /сто и тридесет/ лв VIII. Сетове за машини за автохемотрансфузия 450,00 /четиристотин и петдесет/ лв IX. Консумативи, еквивалентни на такива за апарат LiDCO (Cardiac Output Monitoring System) 400,00 /четиристотин/ лв X. Механичен сет за биещо сърце 35,00 /тридесет и пет/ лв XI. Сетове за вакуум стабилизираща система за биещо сърце 100,00 /сто/ лв XII. Аортни пънчове 52,00 /петдесет и два/ лв XIII. Каротидни шънтове и дистални перфузионни катетри 40,00 /четиридесет/ лв Гаранцията за изпълнение е 3 % от стойността на договора без ДДС

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок до 60 /шестдесет/ дни след представяне на фактура

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва самостоятелно или само в едно обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът следва да представи: 1. Представяне на участника, което включва: 1.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.2. Оригинална декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, а именно: декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, по чл. 47, ал. 2, т. 1 и по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвена по приложен към документацията за участие образец, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията следва де се включи и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя; . 2. При участници обединения – заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие изготвена по приложения в документацията проект или заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Оригинална декларация, изготвена по приложен в документацията за участие образец за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП; 5. Оригинална декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители, следва се посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай следва да се представи също декларация за съгласие от подизпълнителя, изготвена съобразно приложен към документацията за участие образец .6. Оригинална декларация за приемане на условията в проекта на договор, представляващ част от документацията за провеждане на процедурата, изготвена по приложен към документацията за участие образец;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Документи за представяне на участниците, които включват: -Представяне на участник -Декларация за единния идентификационен код (ЕИК) -Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП -Оригинал на банкова гаранция за участие в процедурата или копие от документа за внесена гаранция Доказателства за техническите възможности и професионална квалификация на участника: -Разрешение за търговия на едро с медицински изделия в съотв. с чл.77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с мед. изделия издаден от компетентен орган на съответната държава -Оторизационно писмо на името на участника от производителят на мед. изделие или упълномощеният му представител -Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или друга еквивалентна система за управление на качеството с обхват на сертификация с обхват сходен с предмета на поръчката / обособената позиция, за която кандидатства -Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП за изпълнени доставки от участника еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Към декларацията участниците представят доказателства за извършените доставки под формата на удостоверения -Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП за образованието, професионалния опит и квалификация на екипа за изпълнение на поръчката -Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните продукти за целия срок на договора -Декларация, че участникът ще осигури мостри на всеки един от оферираните артикули в срок до 3 /три/ работни дни след поискване -Декларация по чл. 55, ал.5 и ал.6 от ЗОП -Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП -Декларация за съгласие за участие като подизпълнител -Доказателства, че участникът ще разполага с ресурсите на трето лице като предварителен договор или декларация от третото лице. -Декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5 от ЗМИП -Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП -Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици -Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата Предложението на участника за изпълнение на поръчката следва да бъде изготвено съгласно образеца в Приложение № 2 към документацията и да съдържа: -Tехническо предложение -Сертификат по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен на производителя -Подробни проспекти на бълг. език с пълни техн. показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба -Декларация за остатъчен срок на годност на оферираните продукти мин. 70% -Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът може да приложи, ако прецени за необходимо, и Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят ще отстранява от участие в откритата процедура всеки участник, който не отговаря на нормативноустановените изисквания, на изискванията в ЗМИ и на специалните изисквания, посочени в настоящата документацията за участие или е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което е непълно /трябва да се оферират всички подпозиции от съответната обособена позиция/ и/или не отговаря на Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. Изисквания към участниците: - да имат право да осъществяват търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл. 77 от ЗМИ. - да са оторизирани от производителя на медицинското изделие или упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ да продават медицинските изделия в България. - да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на поръчката/обособената позиция, за която кандидатстват. - да имат опит в доставката на медицински консумативи по предмета на поръчката. Като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили договори с идентичен или сходен предмет на обществената поръчка. - да разполагат с екип от експерти, които да изпълнят професионално и качествено поръчката, включително и специалисти, отговарящи за контрола на качеството. - да разполагат с помещения за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката. - да притежават или разполагат с транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ. - да осигурят необходимите количества на оферираните продукти за целия срок на договора. - да осигурят мостри на всеки един от оферираните артикули в срок до 3 /три/ работни дни след поискване. - да докажат съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Третото/ите лице/а може да бъде/ат посочено/ите подизпълнител/и, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. - могат да посочат без ограничения ползването на подизпълнители. Изисквания към изпълнението на обществената поръчка: Участниците трябва да оферират медицински изделия, които притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл. 14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ. Участниците трябва да оферират продукти на производител, който е внедрил стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен. Оферираните продукти трябва да имат остатъчен срок на годност минимум 70 % /седемдесет процента/. Участниците трябва да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: предложена цена; тежест: 60
Показател: качество; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
14.05.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14.05.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.05.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на болница "Лозенец"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.04.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Консумативи и инструменти за апарати в операционен блок
1) Кратко описание

Консумативи и инструменти за апарати в операционен блок

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33162200

Описание:

Инструменти за операционен блок

3) Количество или обем

Консумативи и инструменти за апарати в операционен блок

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
246000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Консумативи, съвместими с електронож "Мартин" МВ -181 или еквивалентни
1) Кратко описание

Консумативи, съвместими с електронож "Мартин" МВ -181 или еквивалентни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33162000

Описание:

Уреди и инструменти за операционен блок

3) Количество или обем

Консумативи, съвместими с електронож "Мартин" МВ -181 или еквивалентни

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6400 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Хирургически контейнери и аксесоари за стерилизация
1) Кратко описание

Хирургически контейнери и аксесоари за стерилизация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33169400

Описание:

Хирургически контейнери

3) Количество или обем

Хирургически контейнери и аксесоари за стерилизация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
79000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Сонди
1) Кратко описание

Сонди

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141641

Описание:

Сонди

3) Количество или обем

Сонди

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Стомни торбички и специални дренове
1) Кратко описание

Стомни торбички и специални дренове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141642

Описание:

Аксесоари за дренаж

3) Количество или обем

Стомни торбички и специални дренове

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Система за външна аспирация и дренаж
1) Кратко описание

Система за външна аспирация и дренаж

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141000

Описание:

Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба

3) Количество или обем

Система за външна аспирация и дренаж

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
41500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Съдови заплатки
1) Кратко описание

Съдови заплатки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Съдови заплатки

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
13000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Сетове за машини за автохемотрансфузия
1) Кратко описание

Сетове за машини за автохемотрансфузия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141600

Описание:

Контейнер и банки тип торбичка, дренаж и комплекти

3) Количество или обем

Сетове за машини за автохемотрансфузия

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
45000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Консумативи, еквивалентни на такива за апарат LiDCO (Cardiac Output Monitoring System)
1) Кратко описание

Консумативи, еквивалентни на такива за апарат LiDCO (Cardiac Output Monitoring System)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33195000

Описание:

Система за наблюдение на пациенти

3) Количество или обем

Консумативи, еквивалентни на такива за апарат LiDCO (Cardiac Output Monitoring System)

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
40000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Механичен сет за биещо сърце
1) Кратко описание

Механичен сет за биещо сърце

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141600

Описание:

Контейнер и банки тип торбичка, дренаж и комплекти

3) Количество или обем

Механичен сет за биещо сърце

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Сетове за вакуум стабилизираща система за биещо сърце
1) Кратко описание

Сетове за вакуум стабилизираща система за биещо сърце

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141600

Описание:

Контейнер и банки тип торбичка, дренаж и комплекти

3) Количество или обем

Сетове за вакуум стабилизираща система за биещо сърце

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
10000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Аортни пънчове
1) Кратко описание

Аортни пънчове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33698000

Описание:

Продукти за клинична употреба

3) Количество или обем

Аортни пънчове

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Каротидни шънтове и дистални перфузионни катетри
1) Кратко описание

Каротидни шънтове и дистални перфузионни катетри

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141642

Описание:

Аксесоари за дренаж

3) Количество или обем

Каротидни шънтове и дистални перфузионни катетри

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване