Версия за печат

00909-2015-0005

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ВВМУ Н.Й.Вапцаров, ул. Васил Друмев №73, За: Радко Радев, Република България 9026, Варна, Тел.: 052 552226, E-mail: legal@naval-acad.bg, Факс: 052 303163

Място/места за контакт: ВВМУ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=405.

Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=405.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отбрана
Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на материали и услуги за поддръжка на казармено-жилищния фонд във ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” по следните обособени позиции: ПОЗИЦИЯ 1 - Строителни материали; ПОЗИЦИЯ 2 - В и К материали; ПОЗИЦИЯ 3 - Електрически материали; ПОЗИЦИЯ 4 - Дърводелски материали и услуги; ПОЗИЦИЯ 5 - Други материали по поддръжка на казармено-жилищния фонд; Обществената поръчка е с възможност за участие по една или няколко обособени позиции.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на материали и услуги за поддръжка на казармено-жилищния фонд във ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” по следните обособени позиции: ПОЗИЦИЯ 1 - Строителни материали; ПОЗИЦИЯ 2 - В и К материали; ПОЗИЦИЯ 3 - Електрически материали; ПОЗИЦИЯ 4 - Дърводелски материали и услуги; ПОЗИЦИЯ 5 - Други материали по поддръжка на казармено-жилищния фонд; Обществената поръчка е с възможност за участие по една или няколко обособени позиции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44000000, 44100000, 44190000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
Строителни материали и свързани с тях изделия
Различни видове строителни материали

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

173333.32

Прогнозна стойност без ДДС
173333.32 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл.59, ал.5 т.2 от ЗОП, Възложителят НЕ ИЗИСКВА гаранции за участие. Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора по всяка обособена позиция поотделно в размер на 3% (три процента) от стойността на договора, които следва да се внесат от спечелилия участник по сметка на Възложителя или да се представи банкова гаранция преди подписването на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от Бюджета на ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“ за съответната календарна година. Заплащането ще се извърши въз основа на двустранно подписани приемо-предавателни протоколи за доставените материали и представен оригинал на фактура от Изпълнителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия

(1)За всяко заседание на Комисията по настоящата обществена поръчка, за което ЗОП позволява да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП, последните ще могат да получат информация в профила на купувача на посочените в раздел I интернет адреси. (2)В изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП датата, часът и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъдат обявени в профила на купувача на посочените в раздел I интернет адреси, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти. (3)Срок за искане на разяснения по документацията за участие – до 17:00 часа на 04.05.2015г. (4)Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са посочили електронен адрес за кореспонденция в деня на публикуването им в профила на купувача, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други участници. (5)Всички решения по чл.27а от ЗОП, както и променената документация, в случаите по чл.27а, ал.1 от ЗОП, съобщения, включително отговори по поискани от участниците разяснения, ще бъдат публикувани в профила на купувача на посочените в раздел I интернет адреси. (6)Сроковете за провеждане на процедурата са определени на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП. (7)Комуникацията между Възложителя и участниците се осъществява само в писмен вид.Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на ЗЕДЕП или чрез комбинация от тези средства. (8)Внасянето на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на ВВМУ, на адрес: гр. Варна, ул.„Васил Друмев”№73. При подаване на офертите, участниците следва да предвидят необходимото технологично време за обработване и регистриране на офертите, което е в рамките на 10 минути. (9)Основания за отстраняване на участник от процедурата: съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗОП, включително наличието на обстоятелства по чл.47, ал.2 (с изключение на т.2, т.2а, и т.6) от ЗОП. (10) В случаите, в които при критерий „най-ниска цена“ е предложена еднаква най-ниска цена в две или повече оферти и при критерий „икономически най-изгодна оферта“ не може да се приложи чл. 71, ал. 4 от ЗОП, класирането на допуснатите оферти се извършва чрез жребий, проведен по реда и условията на чл.71, ал.5 от ЗОП. (11) На заседанието на комисията за провеждане на жребий следва да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители и имат право да присъстват представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. (12) Възложителят уведомява лицата, които имат право да присъстват за датата, часа, мястото на отваряне и реда за провеждане на жребия, със съобщение публикувано в Профила на купувача, на адресите посочени в раздел I от обявлението, най-малко два работни дни преди провеждане на жребия.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Оферта - представяне на участника, съгласно чл. 56, ал.1, т. 1 от ЗОП – попълнен и подписан образец, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, придружен от попълнен и подписан образец на Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по т. 2 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, при участие на чуждестранно лице, се представят от участника в обединението, който ще изпълнява дейностите по предмета на поръчката. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, в този случай се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, подписан от лицата в обединението и задължително да посочва представляващия обединението. Документът за създаване на обединението следва ясно да описва видовете дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението, както и дела им. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.3. Декларация във връзка с чл.58 от ЗОП - попълнен и подписан образец. 4. Декларация относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - попълнен и подписан образец, за всяка обособена позиция поотделно. 5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълнен и подписан образец /при приложимост/. 6. Декларация от подизпълнители за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. „е“), т.2, т.3 и т.4 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП – попълнен и подписан образец /при приложимост/. 7. Декларация по чл. 55, ал.7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – попълнен и подписан образец. 8. Декларация за приемане условията на проекто-договора – попълнен и подписан образец, за всяка обособена позиция поотделно.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени стойности, дати и получатели, придружен с доказателство за извършената доставка, под формата на удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката;
Минимални изисквания: Минимални изисквания относно техническите възможности на участниците: 1. Участниците следва да са извършили минимум една доставка, еднаква или сходна с предмета на настоящата поръчка, изпълнена през последните три години до датата на подаване на офертата на участника. *За сходни с предмета на поръчката се приемат дейности, свързани с доставка на материали за изпълнение на строително монтажни и ремонтни дейности; материали за ВиК системи и материали за електрически мрежи и системи. * В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, същият следва да е извършил минимум една доставка сходна или еднаква с предмета на обществената поръчка.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
11.05.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Стойността на документацията за участие се превежда с платежно нареждане по Банка: Societe Generale Експресбанк Получател: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ Адрес: гр. Варна, ул. „Васил Друмев“ № 73 IBAN: BG41 TTBB 9400 3315 0686 41 BIC: TTBBBG22IBAN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.05.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.05.2015 г.  Час: 10:00
Място

административната сграда на ВВМУ - гр.Варна ул."В.Друмев"№73

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

На публичните заседания на комисията могат да присъстват управителя на фирмата участник или упълномощено от него лице, представило пълномощно. Могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която е извършено отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност ; • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно ; • За представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие ; • За други лица - при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която е извършено отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Строителни материали
1) Кратко описание

Доставка на строителни материали за нуждите на ВВМУ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44000000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

3) Количество или обем

При изпълнение на Обособена позиция №1, следва да се извършва доставка на строителни материали съгласно списък на необходимите материали, посочени в Приложение №1, неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
66666.66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция В и К материали
1) Кратко описание

Доставка на ВиК материали за нуждите на ВВМУ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44000000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

3) Количество или обем

При изпълнение на Обособена позиция №2,следва да се извърши доставка на ВиК материали, съгласно списък на необходимите материали, посочени в Приложение №2, неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
40000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Електрически материали
1) Кратко описание

Доставка на ВиК материали за нуждите на ВВМУ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44000000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

3) Количество или обем

При изпълнение на Обособена позиция №3,следва да се извърши доставка на ел. материали, съгласно списък на необходимите материали, посочени в Приложение №3, неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
33333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Дърводелски материали и услуги
1) Кратко описание

Доставка на дърводелски материали и услуги за нуждите на ВВМУ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44000000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

3) Количество или обем

При изпълнение на Обособена позиция №4,следва да се извърши доставка на дърводелски материали и услуги, съгласно списък на необходимите материали, посочени в Приложение №4, неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
23333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Други материали по поддръжка на казармено-жилищния фонд
1) Кратко описание

Доставка на други материали по поддръжка на казармено-жилищния фонд на ВВМУ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44000000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

3) Количество или обем

При изпълнение на Обособена позиция №5,следва да се извърши доставка на други материали по поддръжка на казармено-жилищния фонд, съгласно списък на необходимите материали, посочени в Приложение №5, неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
10000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12