Версия за печат

03788-2014-0008

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗОП-18/1 от 25.08.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Център за градска мобилност" ЕАД, бул. "Кн. Мария Луиза" N 84, За: Веселин Тодоров, Лъчезар Пеков, Розалина Георгиева, Р България 1202, София, Тел.: 029236 460; 028015 273; 029236 202, E-mail: office@sofiatraffic.bg, Факс: 028319 071

Място/места за контакт: "Център за градска мобилност" ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofiatraffic.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofiatraffic.bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изграждане, внедряване и поддръжка на Система за автоматично позициониране на превозните средства на градския транспорт”

II.3) Кратко описание на поръчката

Поръчката включва извършването на следните услуги: 1. Изграждане на Система за автоматично позициониране и управление на превозните средства на градския транспорт, включваща: • Разработване, доставка и внедряване на софтуер за автоматично позициониране и управление на превозните средства на градския транспорт; • Доставка, монтаж и инсталация на хардуер, обслужващ системата; • Доставка и монтаж на бордово оборудване към наличния подвижен наземен състав на обществения градски транспорт в гр. София - оборудване за локализиране на превозно средство, за прехвърляне на данни към сървър и за информиране на водача на превозно средство за движението му съгласно разписанието (графика); • Интеграция със свързани системи и подсистеми на „Център за градска мобилност” ЕАД; 2. Обучение на служители на „Център за градска мобилност” ЕАД и транспортните оператори за работа със системата; 3. Приемателни тестове на системата и отчетност на основните етапи, свързани с изпълнението на дейностите в обхвата на поръчката, а именно: изготвяне на дизайн, доставка, монтаж, изпитвания и въвеждане в експлоатация на системата; 4. Поддръжка и актуализация на внедрения софтуер в рамките на договора; 5. Поддръжка на инсталирания хардуер, обслужващ системата; 6. Сигурност, надеждност, непрекъснатост и резервираност над информацията при реализацията на Системата за автоматично позициониране на превозните средства.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34923000, 48800000, 35711000, 48000000, 48810000

Описание:

Оборудване за контрол на пътното движение
Информационни системи и сървъри
Системи за управление, контрол и комуникация
Софтуерни пакети и информационни системи
Информационни системи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ЗОП-18 от 18.06.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-609306
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 3788-2014-8
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

609306

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

18.06.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 9, т. 2 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
11/08/2014 16:30
Да се чете:
06/10/2014 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Раздел ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ. Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

Вместо:
01/08/2014 16:30
Да се чете:
26/09/2014 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Раздел ІV.3.7) Условия за отваряне на офертите

Вместо:
12/08/2014 14:00
Да се чете:
07/10/2014 14:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.08.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Симеон Константинов Арнаудов
Длъжност: изпълнителен директор