Информация за преписката

Възложител: Община Кочериново
Номер: 00777-2020-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.ob-kocherinovo.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/
Процедура: Публично състезание
Описание: „Проектиране, изпълнение на строителство и авторски надзор за обект: „Рекултивация на общинско депо за неопасни битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“, с площ 63 965 кв.м. ще се изпълни съобразно Техническата спецификация и Идейния проект, които са част от документацията за участие в поръчката. Проектиране на фаза „Работен проект” със съответните части към него трябва да бъдат изработени съгласно изискванията на Наредба № 4 за обема и съдържанието на инвестиционното проектиране и да бъдат комплектовани, съгласно изискванията на чл. 144 от ЗУТ. Дейностите предвидени за изпълнение на Техническата рекултивация на общинско депо за неопасни битови отпадъци са описани в Техническата спецификация и Идейния проект за обекта. В рамките на дейност авторски надзор, проектантите изготвили инвестиционни в работна фаза проекти се задължават да извършват: Авторски надзор по време на строителството съгласно Закона за устройството на територията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983871   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   983873   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   1009061   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.03.2021 г.  10.03.2021 г.