Информация за преписката

Възложител: Община Белоградчик
Номер: 00287-2020-0003
Адрес на профила на купувача: http://belogradchik.bg/?p=22507
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка включва извършване на строително-монтажи работи на обект: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК“. Съществуващото общинско депо за ТБО се намира в област Видин, община Белоградчик, село Дъбравка (ЕКАТТЕ 24431), местност „Фусино селище“, подземелен имот 057009 с обща площ 16289 m2, собственост на община Белоградчик, съгласно АКТ № 254 за публична общинска собственост. За изпълнението на дейностите е изготвен Работен проект, в който е посочен начина за извършване на техническа и биологична рекултивация на сметището на община Белоградчик. Площта предвидена за рекултивиране е с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци.Строежът е втора категория съгласно чл. 137, ал.1, т.2, б. „Г“ от ЗУТ и чл. 4, ал. 4 от Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатура на видове строежи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   984029   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   984041   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   999887   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.11.2020 г.  19.11.2020 г.