Версия за печат

00287-2020-0003

BG-Белоградчик:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 527 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159458

BG311, Община Белоградчик, ул. Княз Борис I №6, За: Николай Светланов Димитров, България 3900, Белоградчик, Тел.: 087 8486166, E-mail: kmet@belogradchik.bg, Факс: 0936 53017

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://belogradchik.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://belogradchik.bg/?p=22507.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извършване на строително-монтажи работи за обект: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва извършване на строително-монтажи работи на обект: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК“. Съществуващото общинско депо за ТБО се намира в област Видин, община Белоградчик, село Дъбравка (ЕКАТТЕ 24431), местност „Фусино селище“, подземелен имот 057009 с обща площ 16289 m2, собственост на община Белоградчик, съгласно АКТ № 254 за публична общинска собственост. За изпълнението на дейностите е изготвен Работен проект, в който е посочен начина за извършване на техническа и биологична рекултивация на сметището на община Белоградчик. Площта предвидена за рекултивиране е с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци. Подлежащи на разстилане, подравняване и уплътняване при предепонирането подлежат общо 13 382,20 m3 отпадъци. Разстилането е предвидено да се извършва върху площ от 6 090 m2 с булдозер с пробутване до 100 m, а уплътняването – чрез трикратно преминаване върху цялата площ с булдозер, компакор или с шиповиден валяк. След окончателното оформяне на отпадъчното тяло, включително техническата рекултивация, то трябва да заема площ от 8399 m2. Строежът е втора категория съгласно чл. 137, ал.1, т.2, б. „Г“ от ЗУТ (в сила от 31.03.2001г., обн. ДВ, бр. 1 от 2 Януари 2001г., изм. и доп. ДВ, бр. 51 от 5 юли 2016г.) и чл. 4, ал. 4 от Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатура на видове строежи (Обн. ДВ, бр. 72 от 15 август 2003г., изм. и доп. ДВ, бр. 98 от 11 Декември 2012г.). Издадено и влязло в сила Разрешение за строеж: №33/5.11.2018г. Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Изпълнението на Техническата рекултивация и непредвидените разходи за нея се финансира по проект с рег. номер на договора BG16M1OP002-2.010-0009-С01 „Техническа рекултивация на депо за битови отпадъци в землището на с. Дъбравка, община Белоградчик“ по процедура № BG16М1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, а изпълнението на дейностите по Биологична рекултивация и непредвидените разходи за нея се финансират от бюджета на Община Белоградчик.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка е за извършване на СМР за един обект, а именно „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Белоградчик“. В тази връзка на основание чл. 46, ал. 1 от ЗОП е направена преценка от възложителя, че предметът на настоящата обществена поръчка няма да бъде разделян на обособени позиции. Като основен мотив за така взетото решение може да се изтъкне обстоятелството, че за качественото изпълнение на поръчката дейностите по нея трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор. В случая е налице невъзможност за разделяне на дейностите по обособени позиции и едновременната им реализация от няколко изпълнители, без това да е свързано със значителни затруднения за възложителя. Наличието на двама или трима отделни изпълнители на един обект би довело до затруднения при неговото изпълнение и евентуален конфликт между тях с оглед ограничения периметър на строителната площадка. От друга страна неразделянето на обществената поръчка на обособени позиции ще допринесе за улеснена комуникация с бъдещия изпълнител на строителството, максимална оперативност при изпълнението и най-ефикасно използване на времевия ресурс. Имайки предвид, че заложените критерии за подбор са в съответствие със законовите изисквания, считаме че неразделянето на поръчката на отделни позиции по никакъв начин не ограничава необосновано участието на стопански субекти и не дава необосновано предимство на определени лица. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая се приема, че разделянето на обществената поръчка на отделни обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 867001.96 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Открита процедура). За нерегламентираните в указанията и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. Изборът на изпълнител чрез провеждането на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП е обусловен от обстоятелството, че същата в най-голяма степен гарантира публичност и прозрачност при разходването на финансовите средства, защитава обществения интерес и едновременно с това се насърчава конкуренцията, като се създават равни условия за участие на всички заинтересовани лица. При провеждането на процедурата ще бъдат прилагани принципите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално тези за свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно признаване, както и с произтичащите от тях принципи на: 1. равнопоставеност и недопускане на дискриминация; 2. свободна конкуренция; 3. пропорционалност; 4. публичност и прозрачност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби по настоящата процедура са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Борис Стефанов Николов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Белоградчик