Информация за преписката

Възложител: Община Златица
Номер: 00842-2020-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.zlatitsa.bg/профил-на-купувача-обществени-поръчк/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка включва изграждане на подпорна стена с дължина от 177,46 л.м. и надзиждане на същетвуваща с дължина 47,33 л.м.Изгребване на наноси, почистване и разширяване пропусквателната способност на речното корито.Заскаляване на дъното и откосите с едроломен камък. Възстановяване на асфалтовата настика на уличното платно, както и на прилежащите тротоари. Всички дейности предвидени за изпълнение са подробно описани в Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   984093   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   984095   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   984769   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         17.06.2020 г.  18.06.2020 г.