Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2020-0057
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Изработване на инвестиционен проект (фаза - технически проект) за обект: "Междусистемна газова връзка България - Сърбия на българска територия" Предметът на поръчката включва изпълнението на дейности, посочени в Техническата спецификация и приложенията към нея.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   984083   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   984084   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   999233   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         06.11.2020 г.  06.11.2020 г. 
4   1000451   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         23.11.2020 г.  23.11.2020 г. 
5   1038536   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         11.10.2022 г.  11.10.2022 г.