Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2020-0056
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg
Процедура: Публично състезание
Описание: Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: "Обвързка за работа в реверсивен режим на ТГ1 при КС "Лозенец" и реконструкция на ОС "Лозенец 1". Предметът на поръчката включва изпълнението на дейности, посочени в Техническата спецификация и приложенията към нея.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   984078   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   984080   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   1015767   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         28.06.2021 г.  28.06.2021 г. 
4   1039536   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         17.11.2022 г.  17.11.2022 г.