Деловодна информация
01351"Булгартрансгаз" ЕАД
БТГ-04-19-120 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
01351-2020-0056 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор 175203478
ж.к. Люлин - 2, бул. Панчо Владигеров № 66
София BG411 1336 България
Дарина Колева +359 2-9396166
Darina.Koleva@bulgartransgaz.bg +359 2-9250063

Интернет адрес/и

www.bulgartransgaz.bg

http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/investicionno_proektirane_dostavka_na_neobhodimite_materiali_i_oborudvane_izgrajdane_i_vavejdane_v-4408-c1-0-1.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Булгартрансгаз ЕАД 175203478
ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров № 66
София BG411 1336 България
Весела Тафраджийска +359 2-9396358
Vesela.Tafradziyska@bulgartransgaz.bg +395 2-9250063

Интернет адрес/и

www.bulgartransgaz.bg

http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg

НЕ 

I.6) Основна дейност 

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инвест.проектиране, доставка на необход. материали и оборудване,изграждане и въвеждане в експлоатация на обект:Обвързка за работа в реверсивен режим на ТГ1 при КС Лозенец и реконструкция наОС Лозенец1 200-071
45231223      
Строителство

Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: "Обвързка за работа в реверсивен режим на ТГ1 при КС "Лозенец" и реконструкция на ОС "Лозенец 1".
Предметът на поръчката включва изпълнението на дейности, посочени в Техническата спецификация и приложенията към нея.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231223      
71322000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

землището на с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол

В обществената поръчка с наименование "Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: "Обвързка за работа в реверсивен режим на ТГ1 при КС "Лозенец" и реконструкция на ОС "Лозенец 1" се включва изпълнение на следните дейности:
- проучвателни дейности;
- осигуряване на необходимите изходни данни за изработване на инвестиционния проект;
- изработване на инвестиционен проект - фаза работен проект;
- съгласуване на работния проект с Възложителя, Консултанта по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), компетентните контролни органи, експлоатационни дружества и други заинтересовани лица, одобряването на инвестиционния проект по реда на чл. 144, ал. 1 от ЗУТ и получаване на разрешение за строеж;
- временно строителство по преценка на Изпълнителя, в т.ч. наемане на необходимите земи за изграждане на временна приобектова база, подготовка за строителството, мобилизация и демобилизация;
- доставка на необходимите материали и оборудване (без това доставяно от Възложителя);
- упражняване на авторски надзор по време на строителство;
- демонтажни и строително–монтажни работи;
- провеждане на изпитания: единични, комплексни и приемни изпитания;
- съставяне на строителни книжа, изпълнителна и екзекутивна документации;
- кадастрално заснемане на строежа и получаване на удостоверение по чл.54а, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);
- дейности по приемане и въвеждане в експлоатация на строежа:
? Подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15);
? Участие в комисия при провеждане на 72–часови проби при експлоатационни условия и подписване на Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (Образец 17);
? Предварително съгласуване за разрешаване ползването на строежа;
? Участие в комисия при подписване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Образец 16) и съдействие за получаване на Разрешение за ползване.
Обхватът и изискванията са подробно описани в Техническата спецификация и приложенията към нея, част от Документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката до получаване на влязло в сила Разрешение за строеж    15
Срок за доставки на необходимите материали и оборудване, демонтажни и строително – монтажни работи и съпътстващите ги дейности    25
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
5000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
220

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посоченият в т. II.2.7.) срок е от датата на сключване на договора до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Обр.15).
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът/участник в обединение, който ще изпълнява строително-монтажни работи и в зависимост от разпределението на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, следва да бъде вписан в ЦПРС към КСБ за изпълнение на строежи от „Трета група”, „Първа категория“ съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3.1.1. от ПРВВЦПРС.
В случай че участникът/участникът в обединение/подизпълнителят е чуждестранно физическо или юридическо лице, то същият трябва да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или да има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
В случай на посочен подизпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи, същият следва да бъде вписан в ЦПРС към КСБ за изпълнение на строежи от „Трета група”, „Първа категория“ съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3.1.1. от ПРВВЦПРС или за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Класификация на икономическите дейности (КИД-2008), позиция „Строителство“, съответстващи на видовете СМР, които същия ще изпълнява.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност чрез посочване на отговор „ДА“ от част ІV, раздел „А“ – „Годност“ на еЕЕДОП, като в поле “Вписване в съответен професионален регистър“ се посочва линк към съответната база данни, в която е достъпна информацията относно вписването на участника в изискуемия професионален регистър, в случай че такъв е наличен и публично достъпен.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител / участниците в обединение, които ще изпълняват строително-монтажни работи (в случай на обединение и в зависимост от разпределението на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение) / подизпълнителите (в случай че ще изпълняват строително-монтажни работи и в зависимост от вида СМР) да представи/ят копие/я на валиден документ от КСБ (удостоверение и талона към него), удостоверяващ вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от „Трета група”, „Първа категория“ съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3.1.1 ПРВВЦПРС, а за посочен подизпълнител за изпълнение на отделни строително – монтажни работи – копие/я на валиден документ от КСБ (удостоверение и талона към него), удостоверяващ вписване в ЦПРС за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Класификация на икономическите дейности (КИД-2008), позиция „Строителство“, съответстващи на видовете СМР, които същият ще изпълнява.
Изискването е приложимо и в случаите, когато участникът, определен за изпълнител/участниците в обединение/подизпълнителите са чуждестранни лица.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с изискването за икономическо и финансово състояние чрез попълване на информацията в съответното поле от част ІV, раздел „Б“ – „Икономическо и финансово състояние“ на ЕЕДОП.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез представяне на един или няколко от следните документи:
- Удостоверения от банки;
- Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен;
- Справка за общия оборот. (Данните следва да обхващат последните 3 (три) приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.)


Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 5 000 000 (пет милиона) лева или тяхната равностойност в посочената от участника валута по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за получаване на оферти, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Данните следва да обхващат последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката в частта инвестиционно проектиране, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б" от ЗОП.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част IV, раздел „В" - „Технически и професионални способности" на еЕЕДОП.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор в т.ч. минималните изисквания за допустимост се доказва, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, чрез представяне на списък на услугите (проектирането), които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга - документи от получател от които да е видна информацията, че инвестиционния проект е одобрен/приет от получателя и/или е съгласуван с всички компетентни инстанции и/или документи от компетентен орган от които да се потвърждава, че инвестиционния проект е одобрен/съгласуван с всички компетентни инстанции и/или документ с информация, че въз основа на изработения инвестиционен проект може да започне строителство, съгласно законодателството в страната, в която е одобрен проекта и/или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга.
2. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката в частта строителство за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „а" от ЗОП.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част IV, раздел „В" - „Технически и професионални способности ” на еЕЕДОП.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чрез представяне на Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
3. Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез попълване на изискуемата информация в съответното поле от част IV, раздел „В" - „Технически и професионални способности" на еЕЕДОП
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий, в т.ч. минималното изискване за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отношение на техническите и професионалните способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП се доказва чрез представяне на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
4. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част IV, раздел „В" - „Технически и професионални способности" на еЕЕДОП, като за всяко от декларираното техническо оборудване се посочат техническите му параметри при съобразяване с минималните изисквания и идентифицираща и индивидуализираща информация (регистрационни, серийни, инвентарни и др. номера).


1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност идентична или сходна с тази на поръчката в частта инвестиционно проектиране за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“ в частта инвестиционно проектиране следва да се разбира изработване на инвестиционен проект (фаза технически или работен проект) за изграждане на нов обект и/или реконструкция на съществуващ обект и/или основен ремонт на съществуващ обект в областта на преноса на природен газ - стоманен газопровод или очистно съоръжение с проектно налягане над 1,6 МРа.
За изработен инвестиционен проект (фаза Технически и/или Работен) ще се приема такъв, който е одобрен/съгласуван с получателя и/или с всички компетентни инстанции, и/или въз основа на който може да започне строителство (има издадено разрешение за строеж).
За изработен инвестиционен проект, изпълняван от чуждестранни участници ще се приема такъв, който е изработен във фаза, която е одобрена/съгласувана с всички компетентни инстанции и/или въз основа на който може да започне строителство, съгласно законодателството в страната, в която е одобрен проекта.
2. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) идентична или сходна дейност с тази на поръчката в частта строителство за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“ в частта строителство следва да се разбира изграждане на нов обект или реконструкция или основен ремонт на съществуващ обект в областта на преноса на природен газ - стоманен газопровод или очистно съоръжение, с проектно налягане над 1,6 МРа.
За изпълнено строителство ще се приема наличие на подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) или подписан Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (обр. 16), или издадено Разрешение за ползване, или еквивалентен документ за обект, изпълнен извън страната.
3. Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, както следва:
3.1.Ръководител проект - да има придобита образователно-квалификационна степен минимум „магистър" в областта на инженерните науки; да е изпълнявало функциите на Ръководител обект/проект при проектиране и изграждане на нов обект или реконструкция или основен ремонт на съществуващ обект в областта на преноса на природен газ - стоманен газопровод или очистно съоръжение, с проектно налягане над 1,6 МРа, който е въведен в експлоатация (има издадено Разрешение за ползване или еквивалентен документ за обект, изпълнен извън страната).
3.2.Технически ръководител - да има опит като технически ръководител при изграждане на нов обект или реконструкция или основен ремонт на съществуващ обект в областта на преноса на природен газ - стоманен газопровод или очистно съоръжение, с проектно налягане над 1,6 МРа, за който има подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) или подписан Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (обр. 16), или издадено Разрешение за ползване, или еквивалентен документ за обект, изпълнен извън страната.
3.3.Инженер по заваряване - да притежава диплома IWE за придобита квалификация международен инженер по заваряване или EWE за придобита квалификация европейски инженер по заваряване или еквивалентна диплома; да има опит като координатор по заваряване/инженер по заваряване при изграждане на нов обект или реконструкция, или основен ремонт на съществуващ обект в областта на преноса на природен газ - стоманен газопровод или очистно съоръжение, с проектно налягане над 1,6 МРа, за който има подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) или подписан Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (обр. 16), или издадено Разрешение за ползване, или еквивалентен документ за обект, изпълненен извън страната.
Продължава в VI.3.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.10,ал.1 от ЗОП.
2.За участника в процедурата или посочен от него подизпълнител или за трето лице не следва да са налице обстоятелствата по чл.54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП.Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник,за когото са налице обстоятелства по чл.54,ал.1 от ЗОП,чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП и обстоятелствата по чл.3,т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,контролираните от тях лица и техните действителни собственици,както и не следва да са налице обстоятелствата по чл.69,ал.1 и 2 във вр. с чл.6,ал.1,т.40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл.107 от ЗОП.
3.Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в електронен вид,съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществените поръчки.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
При подписване на договора, определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора под формата на депозит на парична сума, банкова гаранция (по образец О5) или застраховка, обезпечаващи изпълнението на договора, като изискванията и условията са посочени в документацията за участие.
За обезпечаване на 100 % на авансово предоставените средства от Възложителя, изпълнителят представя гаранция в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция, съгласно условията на Възложителя от образеца на банкова гаранция за авансово плащане или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Авансово предоставените средства са в размер на не повече от 30 % от сумата от стойностите по т.т. 1, 2, 3, 4.1., 4.2., 5, 6, 7 и 8 от Ценовата листа (образец О4-1) - Приложение № 1 към Ценовото предложение (образец О4).
Изискванията и условията са посочени в документацията за участие.
III.1.7)
Финансирането на поръчката се извършва със собствени средства на "Булгартрансгаз" ЕАД.
Начинът на плащане е съгласно Проекта на договор и образеца на Предложение за изпълнение на поръчката, части от документацията за участие.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Централно управление на Булгартрансгаз ЕАД: гр. София, бул. Панчо Владигеров № 66

Лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), желаещи да присъстват при отварянето на офертите следва да представят документите, посочени в т. В. от раздел VI.3 „Допълнителна информация“ от настоящото обявление.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

A. Продължава от III.1.3.)
3.4. Заварчици - минимум 4 квалифицирани заварчици (минимум 2 екипа от по двама квалифицирани заварчици) - да притежават правоспособност „заварчик на тръби" за процес „111", сертифицирани съгласно БДС EN ISO 9606-1: „Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване. Част 1: Стомани“ или еквивалентен стандарт.
Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт.
4. Участникът трябва да разполага със следното техническо оборудване:
4.1. Минимум 4 (четири) заваръчни апарата с възможност за изпълнение на изискуемия тип заваръчен процес „111" и минимум два електрогенератора за осигуряване едновременна работа на 2 (два) броя заваръчни апарати;
4.2. Минимум 1 (един) автокран с товароподемност не е по-малка от 20 тона и обсег на стрелата не по-малка от 10 метра;
4.3. Минимум 2 (два) броя колесни комбинирани багер-товарачи, всеки от тях с капацитет (обем) на челната кофа не по-малка от 0,60 м3 и капацитет (обем) на багерната кофа не по-малка от 0,35 м3.
Б. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р. България и относими към предмет на поръчката, от НАП, интернет адрес: www.nap.bg; НОИ, интернет адрес: www.noi.bg; МОСВ, интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ и МТСП, интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg.
В. Лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят:
- За участници в поръчката - представляващ/и участника представят документ за самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник (отнася се за чуждестранни участници), а при участник обединение - копие от договор за обединение, или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние/договор за обединение или документ, в който се посочва представляващият и в превод на български език.
- За упълномощените представители на участниците – документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник (отнася се за чуждестранни участници), а при участник обединение - копие от договор за обединение, или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние/договор за обединение или документ, в който се посочва представляващият, и съответното пълномощно и в превод на български език.
- За представителите на средствата за масово осведомяване - документ за самоличност, служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
Г. При несъответствие между предложените обща цена изписани словом и цифром или единични цени и обща цена, валидна ще бъде общата цена, изписана словом, която се оповестява по чл. 57 ал. 3 от ППЗОП и в случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе общата или единични цени в съответствие с общата цена, изписана словом в определен от комисията срок.
Д. За запознаване с условията на строителната площадка, Възложителят организира оглед за всички заинтересовани лица на 24 юни 2020 г. (подробна информация се съдържа в т. 24 от Указания за подготовка на оферта).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва