Информация за преписката

Възложител: Медицински университет /МУ/ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
Номер: 00983-2020-0030
Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/after15042016-intro.aspx
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на обществената поръчка е изпълнение на строеж: „Изграждане на учебна сграда - Симулационен център за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, представляваща реконструкция, преустройство, пристрояване, надстрояване и основно обновяване на сгради с идентификатори 10135.2556.315.1, 10135.2556.315.2, 10135.2556.315.5 и 10135.2556.315.6, находящ се в УПИ IX-315 „за Медицински колеж“ (с идентификатори 10135.2556.315) в кв. 995 по плана на 5-ти м. р., бул. „Цар Освободител“ №84, гр. Варна. По задание на Възложителя е разработен инвестиционен проект за ситуиране на учебна сграда в урегулиран поземлен имот при спазване на изискванията на издадения ПУП-ПЗ и действащите нормативи за сервитутни отстояния. Изграждането й е предвидено в обемно пространствената структура на съществуващото застрояване в имота, като се оптимизира функционалното взаимодействие между сградите и не се възпрепятства самостоятелната експлоатация на отделните сгради в него.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983931   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983933   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   1010068   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.03.2021 г.  25.03.2021 г.