Деловодна информация
00983
023-596 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00983-2020-0030 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ — гр. Варна 000083633
ул. „Марин Дринов“ № 55
Варна BG331 9002 България
Елена Панева +359 52677054
epaneva@mu-varna.bg +359 52643116

Интернет адрес/и

http://www.mu-varna.bg

http://www.mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/after15042016-intro.aspx


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/SC_2020.aspx
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ — гр. Варна 000083633
ул. „Марин Дринов“ № 55
Варна BG331 9002 България
Маринела Райчева +359 52677040
office_mu@mu-varna.bg +359 52643116

Интернет адрес/и

http://www.mu-varna.bg

http://www.mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/after15042016-intro.aspx

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изграждане на учебна сграда – Симулационен център за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 2020-034
45000000      
Строителство

Предмет на обществената поръчка е изпълнение на строеж: „Изграждане на учебна сграда - Симулационен център за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, представляваща реконструкция, преустройство, пристрояване, надстрояване и основно обновяване на сгради с идентификатори 10135.2556.315.1, 10135.2556.315.2, 10135.2556.315.5 и 10135.2556.315.6, находящ се в УПИ IX-315 „за Медицински колеж“ (с идентификатори 10135.2556.315) в кв. 995 по плана на 5-ти м. р., бул. „Цар Освободител“ №84, гр. Варна.
По задание на Възложителя е разработен инвестиционен проект за ситуиране на учебна сграда в урегулиран поземлен имот при спазване на изискванията на издадения ПУП-ПЗ и действащите нормативи за сервитутни отстояния. Изграждането й е предвидено в обемно пространствената структура на съществуващото застрояване в имота, като се оптимизира функционалното взаимодействие между сградите и не се възпрепятства самостоятелната експлоатация на отделните сгради в него.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
7083333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
45210000      
45214000      
45400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

Място за изпълнение на поръчката: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №84

Предмет на обществената поръчка е изпълнение на строеж: „Изграждане на учебна сграда - Симулационен център за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, представляваща реконструкция, преустройство, пристрояване, надстрояване и основно обновяване на сгради с идентификатори 10135.2556.315.1, 10135.2556.315.2, 10135.2556.315.5 и 10135.2556.315.6, находящ се в УПИ IX-315 „за Медицински колеж“ (с идентификатори 10135.2556.315) в кв. 995 по плана на 5-ти м. р., бул. „Цар Освободител“ №84, гр. Варна.
По задание на Възложителя е разработен инвестиционен проект за ситуиране на учебна сграда в урегулиран поземлен имот при спазване на изискванията на издадения ПУП-ПЗ и действащите нормативи за сервитутни отстояния. Изграждането й е предвидено в обемно пространствената структура на съществуващото застрояване в имота, като се оптимизира функционалното взаимодействие между сградите и не се възпрепятства самостоятелната експлоатация на отделните сгради в него.
Симулационният център представлява реконструиране, преустройство, надстрояване, пристрояване и основно обновяване на следните съществуващи сгради в северозападната част на имота: едноетажна сграда на физкултурен салон на Медицински колеж (МК) с идентификатор 10135.2556.315.2 по КК на гр. Варна – предмет на АПДС №8505/11.07.2013 г. и едноетажна сграда топла връзка между Физкултурен салон и МК с идентификатор 10135.2556.315.6 по КК на гр. Варна – предмет на АПДС №8505/11.07.2013 г. Изграждането на Симулационния център е съобразено и с функционалните особености на двете съществуващи съседни сгради, собственост на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна: шестетажната сграда със сутерен на Факултет по дентална медицина (ФДМ) с идентификатор 10135.2556.315.5 – предмет на АПДС №7476/11.12.2009 г. и четириетажна сграда на МК с идентификатор 10135.2556.315.1 по КК на гр. Варна – предмет на АПДС № 8505/11.07.2013 г., като е предвидена възможност за частично премахване /покриване/ по етажи на съществуващи прозорци по фасадите, изграждане на нова топла връзка на нивото на терена и осъществяване на връзка със сградата на ФДМ на пети надземен етаж посредством стълбище.
За изграждане на учебната сграда - Симулационен център е издадено Разрешение за строеж №150/25.09.2017 г. от Община Варна за един подземен и девет надземни етажа.
Видовете и прогнозните количества СМР са посочени в техническата спецификация (ТС) за следния обем: технически показатели на сградата: ЗП - 396.5 кв. м.; РЗП – общо 2 978.5 кв. м, от които: под ниво терен - 331.0 кв. м., над ниво терен - 2 647.5 кв. м.; кота корниз - 27.0 м.; кота било - 31.5 м.
Посочените в ТС и в количествено-стойностната сметка количества (КСС) строително-монтажни работи (СМР) са прогнозни и ще служат за оценка на офертите на участниците. Възложителят си запазва правото да възлага допълнителни дейности, необходимостта от които е възникнала в хода на изпълнение на поръчката и представляват увеличение на предвидените в КСС количества (обем) за даден вид работа или са нов вид дейности, невключени в КСС, които към момента на разработване и одобряване на инвестиционния проект не са предвидени, но са обективно необходими за изпълнение предмета на поръчката. Разходът/ите по тези допълнителни дейности ще е в размер до 10 (десет) процента от предложената от участника обща стойност в лева без ДДС за изпълнение на поръчката, формирана съгласно КСС.
Критериите по-долу
 
ДА Мерки за осигуряване качеството на изпълнението (К3)    45%
Критерий, свързан с разходи 1 20
Обща стойност в лева за изпълнение на поръчката с добавени 10% разходи за допълнителни дейности (К1)    50%
Елементи на ценообразуване (К2)    5%
II.2.6) Прогнозна стойност
7083333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочената в II.2.7) продължителност на поръчката в месеци визира предвидения максимален срок за изпълнение,считано от датата на подписване на Протокол обр.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до датата на подписване на акт обр.15 по Наредба №3. Възл-ят може да възложи изпълнението на обекта в срок до 12 мес.,считано от датата на влизане в сила на договора.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на поръчката, а именно - за строежи от Първа група, четвърта категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) и чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗУТ.
Чуждестранните лица следва да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или да имат право да извършват такава дейност по законодателството на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Изискването се доказва със заверено копие от валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи, което да му позволява извършването на строителните работи, предмет на поръчката, а именно - за строежи от Първа група, трета категория, съгласно ПРВВЦПРС и чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗУТ.
В случай, че участникът е чуждестранно лице – копие на валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, или на регистрация в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.
Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят съгласно чл.67, ал.5 и чл.112 от ЗОП – заверено копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти — І група, трета категория, придружено с валиден талон.
В случай, че избраният за изпълнител е чуждестранно лице, на основание чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП при сключването на договор, той следва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганото строителство в Република България, вкл. че е извършил съответната регистрация, когато е необходимо.
При подаване на офертата, за доказване на съответствието си с изискването за годност, Участникът следва да посочи необходимата информация в Част IV, раздел А: Годност от ЕЕДОП.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж – трета, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или съответен валиден аналогичен документ, съгласно чл. 171а от ЗУТ.

Изискването се доказва с доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката, а именно трета категория, ако същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни, а за чуждестранните лица - еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава, в която са установени.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят съгласно чл.67, ал.5 и чл.112 от ЗОП - застрахователна полица или еквивалентен документ (за чуждестранните лица), съобразно декларираното в ЕЕДОП.
В случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора, участникът, избран за изпълнител, представя заверено копие на новата застрахователна полица.
В случай, че действието на застраховката изтича по време на изпълнение на договора за възлагане на поръчката, участникът, избран за изпълнител, представя декларация за подновяване действието на застраховката със срок, не по-малък от срока на изпълнение на договора. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При подаване на офертата, за доказване на съответствието си с изискването за икономическо и финансово състояние, Участникът следва да посочи необходимата информация в част IV, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът трябва да има опит в изпълнението на дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка;
2. Участниците следва да притежават сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.
3. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.


по т.1. Участникът трябва да има опит в изп-е на поне 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на наст.поръчка за последните 5 год., считано от датата на подаване на офертата. Изп-то,независимо от датата на започването му,трябва да е приключило към датата на подаване на оферти по наст. поръчка.Под идентичен или сходен с предмета на поръчката се приема изграждане и/или основен ремонт и/или преустройство на сграда трета или по-висока категория строежи, с РЗП не по-малко от 2 200 кв.м. за обект с минимум 7 (седем) етажа. Уч-кът следва да посочи необх.инф-я в Част IV,раздел В от ЕЕДОП,с посочване на стойност,дата,на която е приключило изп-ето,място,вид и обем (РЗП в кв.м.).Док-ти за доказване на съответствие с критериите за подбор,съгл. чл.67,ал.5 и чл.112 от ЗОП – Списък на строителството,идентично или сходно с предмета на поръчка,придружен с удостоверения за добро изп-е,които съдържат ст-ст,датата,на която е приключило изп-ето,мястото,вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с норм. изискв-я.
по т.2. Обхватът на сертификата трябва да е съобразно предмета на поръчката-строителство. В случай на обединение изискването се отнася до участника/ците, които ще извършват строително-монтажните работи (СМР).
Възл-лят ще приема еквивалентни сертификати,издадени от органи,установени в други държави членки, както и други док-ства за еквив. мерки за осигуряване на кач-вото. Участниците следва да посочат необх.инф-я в раздел Г,част IV на ЕЕДОП. Док-ти за доказване на съответствие с критерия за подбор, съгл. чл.67,ал.5 и чл.112 от ЗОП – Заверено копие на валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за упр-е на качеството БДС EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акред. институция или агенция за упр-е на качеството с обхват съобразно предмета на поръчката-строителство. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съотв.серия европ.стандарти от Изп.агенция „Бълг. служба за акредитация" или от друг нац. орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европ. орг-я за акредитация, за съотв.област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възл-лят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възл-лят приема и други док-ва за еквив.мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възм-ст да ги получи в съотв.срокове по независещи от него причини. В случаите по предходното изречение, участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
по т.3. Участникът следва да разполага минимум със следните инструменти, съоръжения и техн. оборудване, необходими за изп-е на поръчката: автобетон-помпа–1бр.; мобилна бетон-помпа–1бр.; стационарен кулокран–1бр.; компресор за сгъстен въздух– 1бр.; мивка за строителната техника–1 бр.; строителен хаспел–1бр.; багер с чук с обем на кофата до 0.5м3–1бр.; булдозер – 1 бр.; самосвал – 1 бр.; бордови камион – 1 бр.; строителен хаспел – 1 бр.; скеле – 1 000 кв. м.; ударопробивна техника - 1 бр.; пробивна и къртачна техника; техника за рязане на метални и неметални материали; техника за заваряване; дърводелска техника; оптико-лазерна измервателна техника – нивелири, ъглови лазери; мрежови сертифициращ тестер за кабели минимум кат. 6А с валиден протокол за метрологичен контрол от оторизирана лаборатория; уред за заваряване на оптични влакна (сплайсер); уред за тестване на оптични влакна (рефлектометър).
Участниците следва да посочат необх.инф-я в Част IV, раздел В от ЕЕДОП. Док-ти за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят съгл. чл.67, ал.5 и чл.112 от ЗОП – Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител, представя документ за внесена гаранция за изпълнение на договора към датата на сключването му, в размер на 3% (три процента) от стойността му и със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни. Формата на гаранцията е по избор на Участника:
а) парична сума – платима по банкова сметка на Медицински университет – Варна: Банка ДСК ЕАД, BIC: STSABGSF; IBAN: BG24STSA93003100040700 - в лева.
б) банкова гаранция – същата следва да е авизирана от българска банка, ако е издадена от чуждестранна банка.
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

03/01/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 55

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, и всяко друго образувание, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори за изпълнение предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и 4, чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ. Офертата, както и цялата кореспонденция и всички документи, свързани с обществената поръчка и разменени между участника и Възложителя трябва да са на български език. Приложените документи, представени от участника могат да бъдат на друг език, но трябва да са придружени с точен превод на езика на документацията по отношение на относимите към офертата части - като в този случай за нуждите на тълкуването на офертата, преводът ще е с предимство. Всички документи в офертата, съдържащи цени, се поставят в плика „Предлагани ценови параметри“. Ако в офертата има информация с парично изражение, пряко свързана с предмета на поръчката, която не е поставена в плика „Предлагани ценови параметри“, участникът се отстранява от участие. Посочената прогнозна стойност представлява максимално допустима стойност на договора за обществена поръчка и Възложителят се лимитира с нея. В случай, че участник оферира по-висока стойност от прогнозната, ще бъде предложен за отстраняване от процедурата на основание чл.107 ЗОП. При изпълнение на обществената поръчка Изпълнителят е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в РБ и са приложими към предмета на поръчката – строителство. В документацията е посочено откъде участниците могат да получат необходимата информация. Възложителят ще използва собствени средства. Плащането ще се извърши по банков път. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Попълненият и подписан ЕЕДОП се представя на възложителя цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител (флаш-памет, CD или др.) към пакета документи за участие в процедурата. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва