Информация за преписката

Възложител: Община Априлци
Номер: 00016-2020-0015
Адрес на профила на купувача: https://www.obshtina-apriltsi.com/section-140-content.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка включва (описание на дейностите по поръчката): Изпълненителят е длъжен да изпълни всички дейности от предмета на поръчката и всички съпътстващи и свързани такива, необходими за изпълнение на инвестиционния проект, авторския надзор и строително - монтажните работи, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя в настоящата документация и приложенията към нея, а именно: - Изработване на Технически проект за обект " Изграждане на парк за отдих и брегоукрепително съоръжение в ПИ 52218.546.572 гр.Априлци , кв.Острец , община Априлци" в обхват , посочен в документацията за участие и заданието за проектиране. -Авторски надзор по време на строителството; -Изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) съгласно изработения от Изпълнителя и утвърден от Възложителя Технически проект за обекта, Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка, предписанията и заповедите в Заповедната книга.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/07/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983889   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   983894   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   985903   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.06.2020 г.  29.06.2020 г. 
4   997372   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.10.2020 г.  19.10.2020 г. 
5   1023919   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     19.11.2021 г.  22.11.2021 г.