Деловодна информация
00016
901 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
00016-2020-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Априлци 000291627
кв.Ново село,ул.Васил Левски№109
Априлци BG315 5641 България
Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт +359 69582222
apriltsi1976@abv.bg +359 69582285

Интернет адрес/и

http://www.obshtina-apriltsi.com/

https://www.obshtina-apriltsi.com/section-140-content.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.obshtina-apriltsi.com/section-140-content.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА ОТДИХ И БРЕГОУКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ В П.И. 52218.546.572 гр.АПРИЛЦИ, КВ. ОСТРЕЦ, ОБЩИНА АПРИЛЦИ“
45000000      
Строителство

Предметът на обществената поръчка включва (описание на дейностите по поръчката):
Изпълненителят е длъжен да изпълни всички дейности от предмета на поръчката и всички съпътстващи и свързани такива, необходими за изпълнение на инвестиционния проект, авторския надзор и строително - монтажните работи, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя в настоящата документация и приложенията към нея, а именно:
- Изработване на Технически проект за обект " Изграждане на парк за отдих и брегоукрепително съоръжение в ПИ 52218.546.572 гр.Априлци , кв.Острец , община Априлци" в обхват , посочен в документацията за участие и заданието за проектиране.
-Авторски надзор по време на строителството;
-Изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) съгласно изработения от Изпълнителя и утвърден от Възложителя Технически проект за обекта, Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка, предписанията и заповедите в Заповедната книга.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
717500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

кв.Острец, гр.Априлци, община Априлци

Предметът на обществената поръчка включва (описание на дейностите по поръчката):
Изпълненителят е длъжен да изпълни всички дейности от предмета на поръчката и всички съпътстващи и свързани такива, необходими за изпълнение на инвестиционния проект, авторския надзор и строително - монтажните работи, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя в настоящата документация и приложенията към нея, а именно:
- Изработване на Технически проект за обект " Изграждане на парк за отдих и брегоукрепително съоръжение в ПИ 52218.546.555 гр.Априлци , кв.Острец , община Априлци" в обхват , посочен в документацията за участие и заданието за проектиране.
-Авторски надзор по време на строителството;
-Изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) съгласно изработения от Изпълнителя и утвърден от Възложителя Технически проект за обекта, Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка, предписанията и заповедите в Заповедната книга.
Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в документацията за участие и заданието за проектиране.
Критериите по-долу
 
ДА • Техническо предложение за проектиране и строителство (ТП)    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
717500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
455

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изисква се участникът в процедурата, да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от Четвърта група, първа категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изисква се участникът в процедурата, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една проектантска дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под „проектантска дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се приема дейност по изготвяне на инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на паркове и/или градини за отдих и/или зони за отдих и брегоукрепителни съоръжение.2. Изисква се участникът в процедурата през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.Под „строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ се приемат строителни дейности (изпълнени на един или няколко обекта), свързани с изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на на паркове и/или градини за отдих и/или зони за отдих с площ минимум 10400 м2 и речно брегоукрепително съоръжение.3. Изисква се участникът в процедурата, да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ проектиране и строителство.А.1. Проектант по част „ВиК“ – 1 бр. Специфичен опит: участие в екип свързано с извършване на проектантски дейности по част „ВиК“, в минимум 1 (един) изработен инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на паркове и/или градини за отдих и/или зони за отдих. А.2. Проектант по част „Конструктивна“ – 1 бр. професионална област (квалификация): строителен инженер.Специфичен опит: участие в екип свързано с извършване на проектантски дейности по част „Конструктивна“, в минимум 1 (един) изработен инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на паркове и/или градини за отдих и/или зони за отдих и брегоукрепителни съоръжение. А.3. Проектант по част „Геодезия“ – 1 бр.Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Геодезия”, „Геодезия, фотограметрия и картография“ или „Маркшайдерство ” или еквивалентна.Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на полско - измервателни работи в минимум 1 (един) изработен инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на паркове и/или градини за отдих и/или зони за отдих и брегоукрепителни съоръжение. А.4. Проектант по част „Архитектура“ – 1 бр.Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Архитектура ”, или еквивалентна.Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на полско - измервателни работи в минимум 1 (един) изработен инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на паркове и/или градини за отдих и/или зони за отдих. А.5. Проектант по част „Ландшафтна архитектура “ – 1 бр.Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Ландшафтна архитектура или еквивалентна.Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на полско - измервателни работи в минимум 1 (един) изработен инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на паркове и/или градини за отдих и/или зони за отдих. А.6. Проектант по част „Електро “ – 1 бр.Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Електротехника“, „Ел инсталации“ или еквивалентна.Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на полско - измервателни работи в минимум 1 (един) изработен инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране).... ПРОДЪЛЖАВА В Допълнителна информация раздел VI.


1. Изисква се участникът в процедурата, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една проектантска дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под „проектантска дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се приема дейност по изготвяне на инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на паркове и/или градини за отдих и/или зони за отдих и брегоукрепителни съоръжение.При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
2. Изисква се участникът в процедурата през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.Под „строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ се приемат строителни дейности (изпълнени на един или няколко обекта), свързани с изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на на паркове и/или градини за отдих и/или зони за отдих с площ минимум 10400 м2 и речно брегоукрепително съоръжение.При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.3. Изисква се участникът в процедурата, да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ проектиране и строителство.При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към настоящата документация.Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/07/2020 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Общинска администрация Априлци, гр.Априлци , ул.Васил Левски №109

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на паркове и/или градини за отдих и/или зони за отдих.А.7. Проектант по част „Пожарна безопасност“ /ПБ/ – 1 бр.Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на полско - измервателни работи в минимум 1 (един) изработен инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на паркове и/или градини за отдих и/или зони за отдих и брегоукрепително съоръжение.А.8. Проектант по част „План за безопасност и здраве“ /ПБЗ/ – 1 бр. Професионална област (квалификация): строителен инженер. Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част ПБЗ в минимум 1 (един) изработен инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на паркове и/или градини за отдих и/или зони за отдих и брегоукрепително съоръжение.А.9. Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци“ /ПУСО/– 1 бр.
Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част ПУСО в минимум 1 (един) изработен инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на паркове и/или градини за отдих и/или зони за отдих и брегоукрепително съоръжение.Всички членове на екипа за проектиране трябва да притежават валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност.Б) Екип за изпълнение на СМР: Б.1. Технически ръководител – 1 бр. Професионална област (квалификация)- да отговоря на изискванията , посочени в чл.163 а от ЗУТСпецифичен опит: опит като Технически ръководител или като лице, осъществяващо специализирано техническо ръководство на отделни СМР при изпълнението на минимум 1 изпълнен обект за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на паркове и/или градини за отдих и/или зони за отдих и брегоукрепителни съоръжение.Б.2. Специалист „Контрол на качеството“ /КК/– 1 бр. – със завършен курс за контрол на качеството в строителството или еквивалент.Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на контрол на качеството и приемане на строителните работи в минимум 1 (един) изпълнен обект за за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на паркове и/или градини за отдих и/или зони за отдих и брегоукрепителни съоръжение.Б.3. Специалист „Зравословни и безопасни условия на труд“ /ЗБУТ/– 1 бр.Професионална област (квалификация): със завършен курс за КБЗ или еквивалент.Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на дейности по безопасност и здраве в минимум 1 (един) изпълнен обект за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на паркове и/или градини за отдих и/или зони за отдих и брегоукрепителни съоръжение.
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197-199 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия по защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва