Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Люлин"
Номер: 01263-2020-0008
Адрес на профила на купувача: http://www.lyulin.bg/obschestveni-porchki-2.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка включва инженеринг – паспортизиране, проектиране, упражняване на авторски надзор и реконструкция на сгради от образователната инфраструктура на територията на СО район „Люлин“, както и възстановяване на основното им предназначение за детски градини, по обособени позиции
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983533   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983548   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   1004409   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.01.2021 г.  11.01.2021 г. 
4   1011573   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         21.04.2021 г.  21.04.2021 г.