Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Надежда"
Номер: 01265-2020-0008
Адрес на профила на купувача: http://www.so-nadejda.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка включва строително-ремонтни работи по части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ВиК“, „Електро“, „ОВК“, „Енергийна ефективност“ и др. Дейностите ще бъдат извършвани поетапно след изрично възлагане от страна на възложителя при осигурено финансиране.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983515   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983521   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   984557   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         16.06.2020 г.  16.06.2020 г. 
4   1002212   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.12.2020 г.  14.12.2020 г.