Деловодна информация
1265
РНД20-ДИ05-337 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
1265-2020-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община - район Надежда 0006963270598
район Надежда, ж.к. Надежда, ул. Кирил Дрангов 55
София BG411 1220 България
Виктория Раловска- заместник-кмет +359 24951798
op@so-nadejda.com +359 00000000

Интернет адрес/и

http://www.so-nadejda.com/

http://www.so-nadejda.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.so-nadejda.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Сеизмично укрепване и прилагане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на 27 Детска градина, гр. София
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка включва строително-ремонтни работи по части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ВиК“, „Електро“, „ОВК“, „Енергийна ефективност“ и др.
Дейностите ще бъдат извършвани поетапно след изрично възлагане от страна на възложителя при осигурено финансиране.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
999990.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ДГ № 27 „Детска китка“-филиал, адм. адрес:гр. София, район „Надежда“, ул. „Иван Кулин“ № 9.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва строително-ремонтни работи по части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ВиК“, „Електро“, „ОВК“, „Вертикална планировка и благоустрояване“, „Пожарна безопасност“ и „Енергийна ефективност“.
Дейностите ще бъдат извършвани поетапно след изрично възлагане от страна на възложителя при осигурено финансиране.
Част от дейностите, които следва да бъдат изпълнени, за да бъде реализиран в цялост предметът на поръчката: топлоизозация от пресована минерална вата по таванска конструкция (484 кв.м); очукване на циментова замазка (29кв.м); разпокриване на покрив от керемиди (796.50кв.м); изваждане на прозорци от бетонова стена (26 бр.); тoплоизолациoнна система от EPS 100mm (вкл. всички дейности и присъщи разходи) и минерална декоративна мазилка по фасадни стени (778 кв.м); разбиване на асфалтова настилка (540 кв.м); демонтаж на улук DN100 (165м); изкоп с багер в земни почви на отвал (70 куб.м.); доставка и полагане и/или изтегляне на кабел тип СВТ 3х4мм2 по кабелни скари, кабелни канали и П-образни носачи и PVC тръби с Ф до 32мм (40м) и др.
Критериите по-долу
 
ДА Подход за изпълнение на предмета на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
999990.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да има регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Р. България, за изпълнение на строежи от първа група,четвърта категория, съгласно чл.137 от ЗУТ.
Когато участникът е чуждестранно лице, следва да представи копие от документ, удостоверяващ вписването му в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При подаване на оферта участниците декларират годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност /номер на Удостоверението, група и категория, валидност/ в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност.
Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ.

Всеки участник следва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл.171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Минимално изискване:
Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ за строителство, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума/застрахователното покритие да съответства за обекти четвърта категория. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата.
При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, /номер на полицата, застраховател, стойност, категория обекти/
Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя копие на застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ.
За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Професионален опит.
2. Екип от технически лица
3. Системи за управление на качеството.


1. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен и/или сходен с тези на поръчката.
* Под предмет „идентичен и/или сходен” с предмета на поръчката навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира изграждане и/или преустройство, и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на сгради /обекти от четвърта категория.
* Под обем „идентичен и/или сходен” с предмета на поръчката навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция на сгради/обекти с РЗП не по-малко от 1500.00 кв.м.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“.
Преди сключване на договор Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да предостави списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да разполага със следния персонал и ръководен състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката:
1) Технически ръководител - строителен инженер, „бакалавър“ или „магистър” по една от следните специалности: Строителство на сгради и съоръжения, Промишлено и гражданско строителство и/ или еквивалентна специалност, със общ професионален стаж по специалността минимум 5 (пет) години и опит като технически ръководител минимум на обект във връзка с изграждане и/или преустройство, и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на сгради /обекти от четвърта категория.
2) Специалист - контрол на качеството - лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност и/или еквивалентно, с доказан опит като специалист контрол на качеството по време на изпълнение на строителни работи на минимум един строителен обект от четвърта категория;
3) Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност, или за координатор по безопасност и здраве или еквивалентно, с доказан опит като специалист ЗБУТ по време на изпълнение на строителни работи на минимум един строителен обект от четвърта категория.
Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в това число:
? Експерт/специалист (трите имена и позиция/длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);
? Образование (степен, специалност, година на дипломиране, номер на диплома, учебно заведение);
? Професионална квалификация (направление, година на придобиване, номер на издадения документ, издател);
? Професионален опит (месторабота, период).
При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“
Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави списък на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
Продължава в раздел VI.3 от настоящото обявление.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, район Надежда, ж.к. Надежда, ул. Кирил Дрангов 55, адм. сграда, ет. 3, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява своята самоличност и представя пълномощно, освен ако е законен представител на участника. Присъстващите представители вписват имената си в списък.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

3. Всеки участник следва да прилага в работата си и да притежава сертификати за внедрени системи в областта на строителството:
- EN ISO 9001:2015 - Системи за управление на качеството и/ или еквивалентно;
- EN ISO 14001:2015 - Системи за управление на околната среда и/или еквивалентно
Участникът предоставя (декларира) изискуемата информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) част IV, раздел Г: „Схеми за осигуряване на качество и стандарти за екологично управление“. Следва да се предоставят данни за минимум: вид сертификат, предметен обхват, срок на валидност, издател, данни за достъп по електронен път (ако е приложимо).
При условията на чл.67, ал.5 от ЗОП за участниците и преди сключването на договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител, възложителят изисква да се предоставят заверени копия на сертификати за въведени системи за управление, издадени от независими лица съгласно изискванията на чл.64, ал.5 или ал.6 от ЗОП.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискванията за технически и професионални способности се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Важно! Към датата на откриване на настоящата поръчка, не е осигурено финансиране за реализиране дейностите, включени в предмета й.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва