Информация за преписката

Възложител: Община Павликени
Номер: 00039-2020-0012
Адрес на профила на купувача: http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=937&Itemid=129&lang=bg
Процедура: Публично състезание
Описание: „Извършване на строително - монтажни работи на обект: „Подмяна на водопроводна мрежа в с. Росица и рехабилитация на път VTR2211 / III - 405/ Бяла Черква - Росица от км 1+000 до км 4+070, Община Павликени“. СМР следва да бъдат изпълнени съгласно условията на договора за изпълнение, и Инвестиционните проекти, ведно с приложените към тях количествени сметки, ЗУТ, както и всички приложими технически стандарти и норми и разпоредби на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност, включително специфичните нормативни изисквания в областта на опазване на околната среда и водите и безопасността на строителните и монтажни работи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/07/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983835   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983854   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   997150   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.10.2020 г.  15.10.2020 г. 
4   1037742   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.09.2022 г.  13.09.2022 г.