Информация за преписката

Възложител: Община Стралджа
Номер: 00065-2020-0005
Адрес на профила на купувача: http://87.121.78.88/procurements.aspx?ProviderID=9816b056-9743-4a38-b1d9-0b1eff8cf1a1
Процедура: Публично състезание
Описание: В обхв. на пор. са включ. следн. подобекти: 1.Горски път през отдел 233 б. "а" и "б", отдел 234 б. "а" и "б" и отдел 236 буква "в", "г" и "н" на планшет 36. Резервоар за против. нужди; 2.Горски път през отдел 139 б. "6" и "д" на планшет 24; 3.Горски път през отдел 139 б. "e" на планшет 24. Резервоар за против. нужди при км 0+025, дясно; 4. Горски път през отдел 123 б. ""а"",""м"", ""л"" и ""к"" на планшет 23". Резервоар за против. нужди при км 0+065, ляво, 5.Горски път през отдел 123 б. "e" на планшет 23; 6.Горски път през отдел 219 б. "б" и "з", отдел 225 буква "ж" и "з" и отдел 224 буква "ж", "д" и "г" отдел 226, б. „б”, „з”, „е”, „ж” (основен път минаващ през отдели 224;225;226 и 219 и три отклонения) на планшет №35. Резервоар за против. нужди при км 0+025; 7.Горски път през отдел отдел 223, б. „в’, отдел 224 буква „а” на планшет №35; 8.Горски път през отдел 224 б. "е", „д” и "г" (осн. път минаващ през отдели 224;225;226 и 219 и три откл.) на планшет № 35 – ръкав
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983765   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983773   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   1006919   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.02.2021 г.  05.02.2021 г.