Информация за преписката

Възложител: Община Аксаково
Номер: 00237-2020-0011
Адрес на профила на купувача: http://aksakovo.bg/proc/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1
Процедура: Публично състезание
Описание: При изпълнение на обществената поръчка следва да се извърши: - Изготвяне на инвестиционни проекти по всички части, съгласно заданието за проектиране; - Изпълнение на СМР, съгласно изготвения и одобрен инвестиционен проект по всички части, количествена сметка и техническа спецификация; - Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983673   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983680   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   1016701   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.07.2021 г.  13.07.2021 г. 
4   1036523   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         22.07.2022 г.  22.07.2022 г.