Деловодна информация
00237
1200-355 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00237-2020-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Аксаково 000093385
ул. Г. Петлешев, №58б
Аксаково BG331 9154 България
Ирина Добрева +359 52762157
d_pravna@aksakovo.net +359 52762157

Интернет адрес/и

www.aksakovo.bg

http://aksakovo.bg/proc/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.aksakovo.bg/proc/ZopView.aspx?DosieID=298
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Подобряване водоснабдителната система на с. Любен Каравелово“
45232150      
Строителство

При изпълнение на обществената поръчка следва да се извърши:
- Изготвяне на инвестиционни проекти по всички части, съгласно заданието за проектиране;
- Изпълнение на СМР, съгласно изготвения и одобрен инвестиционен проект по всички части, количествена сметка и техническа спецификация;
- Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6273000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232150      
45232151      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Водоснабдителната система на с. Любен Каравелово, община Аксаково

1. Проектната документация следва да съдържа проектни части „Геодезия”, „Инженерно-геоложко проучване“, „Водоснабдяване”, „Конструкции“, „ПБЗ”, „ВОБД”, „ПБ“, „ПУСО“ и „ПСД“, съответстващи на действащите нормативни изисквания за такъв вид строителство, както и в съответствие със заданието за проектиране, одобрено от Възложителя.
Към всяка от отделните проектни части следва да се приложат:
- Обяснителна записка;
- Чертежи и др. графични материали, съобразно спецификата на проекта и нормативните изисквания;
- Спецификация на предложените за влагане материали;
- В отделните проектни части да се предвидят всички необходими детайли;
- Количествена сметка.
2. Изпълнението на СМР следва да е съобразено с изготвените от Изпълнителя и одобрени от Възложителя технически проект и количествена сметка, както и с техническата спецификация, част от документацията за участие, и да включва, без да е изчерпателно, следните основни видове дейности:
- подмяна и доизграждане на улични водопроводни клонове в цялото населено място, в т.ч. необходимия брой съоръжения – шахти, въздушници, оттоци, пожарни хидранти и др. ;
- подмяна или изграждане на нови сградни водопроводни отклонения до всички имоти в населеното място;
- подмяна на довеждащ водопровод от водоема към населеното място.
3. Изпълнителят следва да осигури осъществяване на авторски надзор по време на строителството от лицата, изготвили проектната документация по всички части на инвестиционния проект.
Критериите по-долу
 
ДА Ниво на изпълнение, като измерител на качеството    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
6273000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2024 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Показател "Предлагана цена" вкл. следните подпоказ.: 1.Предложени от участника единични цени на отделни видове строит. работи-50т., 2.Предложени от участника основни показатели за ценообразуване на останалите видове строит. работи или допълн. възникнали такива-15т.; 3. Предложена обща цена за изготвяне на инвестиц. проект по всички части и осъщ. на авт. надзор по време на изпълнение на СМР- 5т.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ, ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, УЧАСТНИКЪТ ПОПЪЛВА СЪОТВЕТНОТО ПОЛЕ ОТ РАЗДЕЛ А: ГОДНОСТ В ЧАСТ IV: КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ОТ еЕЕДОП.
Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи от IV-та група, минимум ІІ-ра категория, съгласно Закона за камарата на строителите или да притежава еквивалентен документ, удостоверяващ регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
За доказване на съответствието с изискването, Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП): информация за обстоятелствата по отношение на наличието на регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за строежи (IV-та група, минимум ІІ-ра категория), съгласно Закона за камарата на строителите и посочва линк към интернет-страницата на която тази информация е достъпна, а участниците, чуждестранни лица: информация за наличие на еквивалентен документ, удостоверяващ регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
В случай, че участникът е чуждестранно лице или обединение от такива лица, преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи документ с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, вкл. че е извършил съответната регистрация.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансово години.
ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА, УЧАСТНИКЪТ ПОПЪЛВА СЪОТВЕТНИТЕ ПОЛЕТА ОТ РАЗДЕЛ Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ В ЧАСТ IV: КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ОТ ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за Изпълнител:
- годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и/или
- справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Горепосочената информация обхваща последните три финансово приключили години. Информацията може да обхваща и по – кратък период, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи изисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.


Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансово години в размер на 6 000 000,00 /шест милиона/ лева, изчислен на база годишните обороти, включително оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 2 000 000,00 /два милиона/ лева.
Забележка: Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира строителство на подземна линейна техническа инфраструктура.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет, идентични или сходни с тези на обществената поръчка.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за Изпълнител:
- Списък на строителството по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител:
- Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ ПО Т. 1 И 2, ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА, УЧАСТНИЦИТЕ ПОПЪЛВАТ САМО СЪОТВЕТНИТЕ ПОЛЕТА ОТ РАЗДЕЛ В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ В ЧАСТ IV: КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ОТ ЕЕДОП.
* Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
3. Участникът следва да прилага системи или стандарти за управление на качеството и за опазване на околната среда.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител:
- Валидни сертификати (еквиваленти) за съответствие на СУК и СУОС или други доказателства на еквивалентни мерки или стандарти за опазване на околната среда и управление на качеството с обхват, включващ предмета на поръчката (проектиране и строителство) – копия, заверени от участника.
ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ ПО Т. 3, ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА, УЧАСТНИЦИТЕ ПОПЪЛВАТ САМО СЪОТВЕТНИТЕ ПОЛЕТА ОТ РАЗДЕЛ Г: СХЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ, В ЧАСТ IV: КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ОТ еЕЕДОП.
* Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европ. стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европ. организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.** Възложителят приема еквив. сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
*** Възложителят приема и други доказателства за еквивал. мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай, участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквив. на изискваните.**** Възложителят приема други подходящи доказателства за съответствие с изискванията или критериите, свързани с изпълнението на поръчката, когато участникът по независещи от него причини няма възможност да осигури сертификатите или няма възможност да ги получи в съответните срокове и при условие, че участникът докаже, че строителството отговаря на изискванията или критериите, свързани с изпълнението на поръчката. Възложит. може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобр. възлагане на поръчката.


1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на обществената поръчка.
Забележка: Под „дейност с предмет и обем, сходен с този на обществената поръчка“, следва да се разбират строителни дейности, свързани с изпълнението на обект - изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на улични водопроводи с обща дължина не по-малка от 3000 (три хиляди) метра, със съпътстващо възстановяване на пътните настилки.
2. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:
За изпълнение на строителството:
- Технически ръководител - 1 (един), притежаващ професионална квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалент;
- Инженер и/или техник по геодезия или еквивалент;
- Строителен инженер и/или строителен техник специалност „ВиК“ или еквивалент;
- Експерт по контрол за качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания - 1 (един), които да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството;
- Експерт по безопасност и здраве - 1 (един), които да притежава валидно удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Отговорникът по контрола на качеството трябва да притежава съответното удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ).
Забележка: Допуска се един и същ експерт да изпълнява повече от една от горепосочените длъжности.
За изпълнение на проектните дейности: За целите на всеобхватното, качествено и навременно изпълнение на поръчката, участникът следва да разполага с Проектантски екип от Експерти - специалисти с Пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, по следните специалности:
- Проектант Част: „ВиК“ или еквивалент;
- Проектант Част: „Конструкции“ или еквивалент;
-Проектант Част: „Геодезия“ или еквивалент;
- Проектант Част: „Инженерно-геоложко проучване“ или еквивалент;
- Проектант Част: „ВОБД“ или еквивалент;
- Проектант Част: „ПБЗ“ или еквивалент;
- Проектант Част: „ПБ“ или еквивалент;
- Проектант Част: „ПУСО“ или еквивалент.
3. Участникът следва да прилага сертифицирана Система за управление на качеството (СУК), според изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен, или доказателства за внедрени еквивалентни мерки за управление на качеството) за дейност с обхват, включващ предмета на поръчката (проектиране и строителство).
Участникът следва да прилага сертифицирана Система за опазване на околната среда (СУОС), според изискванията на БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен, или доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда) за дейност с обхват, включващ предмета на поръчката (проектиране и строителство).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/07/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

в сградата на Община Аксаково, заседателна зала, ет.2, адрес: гр. Аксаково, ул. "Г. Петлешев" №58б

Получените оферти се отварят на публ.заседание,на което могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощените им представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Офертите се отварят по реда на чл.54 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Изисквания по отношение на личното състояние на участн.: За участниците в процедурата следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1 от ЗОП. Липсата или наличието на основания за отстраняване, свързани с обстоятелствата по чл. 54, ал.1 от ЗОП се посочват чрез попълване на съответния раздел на еЕЕДОП. Участник, за когото са налице накои от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответните основания за отстраняване. Специфични национални основания за изключване: 1. Участниците в процед. и контролираните от тях лица следва да не са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложими изключ. по чл. 4 от същия закон; 2. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ; 3. Наличие на влязла в сила присъда за престъпления по чл. 194 — 208, чл. 213а -217, чл. 219-252 и чл. 254а - 260 НК; 4. Наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП; 5. Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ; 6. Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Други основ. за отстраняване - съгл. чл. 107 от ЗОП; Друго: 1. Обществената поръчка се открива при условията на член 114 от ЗОП, като при откриване на процедурата не е осигурено финансиране и всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му. 2. Гаранцията за изпълн. на договора е в размер на 1 % от общата цена на договора. Гаранц. за изпълн. се предост. в една от следн. форми: парична сума; банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълн. чрез покритие на отговорността на изпълн. Условията и срока за задържане и освобожд. на гаранц. за изпълн. се уреждат в договора. 3. Преди сключв. на договор, Възлож. изисква от участ., опред. за изпълн., да предостави: актуални документи, удостов. липсата на основ. за отстран. от процед., както и съотв. с поставените критерии за подбор, включ. за третите лица и подизпълнителите, ако има такива; гаранция за изпълн. на договора; да извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя в условията на обявената поръчка; и да представи Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП. 4. Адрес, на който се подават оферти: гр. Аксаково, Общ. Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ №58 Б, гише „Деловодство“, в раб. време от 8:00 до 17:00, до датата и часа, посоч. в по-горе в наст. обявление.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1, т. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва