Информация за преписката

Възложител: Технически университет /ТУ/ - Варна
Номер: 00966-2020-0007
Адрес на профила на купувача: http://www.tu-varna.bg/zop/index.php?option=com_content&view=article&id=77:2020-06-12-08-39-17&catid=10:--15042016-----&Itemid=9
Процедура: Открита процедура
Описание: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на студенски общежития на територията на град Варна за нуждите на Технически университет-Варна по обособени позиции” Обособена позиция 1: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Студентско общежитие – блок 13”- Гр.Варна“ Обособена позиция 2: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Студентско общежитие – блок 18 ”- Гр.Варна“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/08/2020 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983299   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   983305   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   985958   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     29.06.2020 г.  01.07.2020 г. 
4   1018221   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.08.2021 г.  12.08.2021 г.