Деловодна информация
00966
 
да
да
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
00966-2020-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Технически университет - Варна 000083626
ул. Студентска № 1
Варна BG331 9000 България
Ралица Иванова +359 52383279
r.ivanova@tu-varna.bg +359 52302771

Интернет адрес/и

http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/

http://www.tu-varna.bg/zop/index.php?option=com_content&view=article&id=77:2020-06-12-08-39-17&catid=10:--15042016-----&Itemid=9


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.tu-varna.bg/zop/index.php?option=com_content&view=article&id=77:2020-06-12-08-39-17&catid=10:--15042016-----&Itemid=9
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на студенски общежития на територията на град Варна за нуждите на Технически университет-Варна по обособени позиции”
45000000      
Строителство

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на студенски общежития на територията на град Варна за нуждите на Технически университет-Варна по обособени позиции”
Обособена позиция 1: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Студентско общежитие – блок 13”- Гр.Варна“
Обособена позиция 2: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Студентско общежитие – блок 18 ”- Гр.Варна“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3879370      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Обособена позиция 1: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Студентско общежитие – блок 13”- Гр.Варна“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71500000      
71300000      
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

на територията на гр. Варна

Изпълнението включва следните дейности, които са свързани с изграждане на обекта и представляват условие, следствие или допълнение към тях:
1. Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Технически проект“ в обхват и съдържание съгласно ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
2. Изпълнение на СМР съгласно Технически проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР.
3. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти;
4. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа;
5. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране;
6. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
7. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа;
8. Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация;
9. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация;
10. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.
11.Извършване на авторски надзор.
++
срок за изпълнение: 1. за изготвяне на инвестиционен проект до 30 календарни дни от получаване на възлагателно писмо и е до датата на приемо-предавателния протокол за предаване на проекта на Възложителя;2. за изпълнение на СМР– до 365 календарни дни от датата на подписване на Протокол обр.2 по Наредба №3 от 31.07.2003г. за откриване на строителната площадка и е до датата на подписване на Констативен Акт обр. 15. ;3. упражняване на авторски надзор- от датата на получаване на възлагателно писмо до въвеждане обекта в експлоатация.
Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде не по – дълъг от 365 календарни дни и не може да бъде по кратък от 210 календарни дни. Срокът за изготвяне на инвестицинен проект не следва да бъде не по – дълъг от 30 календарни дни и не може да бъде по кратък от 10 календарни дни.
Критериите по-долу
 
ДА Изпълнение на дейностите по проектиране    10
Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката    15
Организация за изпълнение на дейностите    15
Мерки за опазване на околната среда    5
Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката    5
Срок за изготвяне на инвестиционен проект    5
Срок за изпълнение на СМР    5
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1878640      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

стойност до 1 878 640,00лв без ДДС, в т.ч.: до 72 960,00 лв без ДДС за проектиране , до 1 797 180,00 лв без ДДС за СМР и до 8 500,00 лв без ДДС за осъществяване на авторски надзор

II.2) Описание 1

Обособена позиция 2: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Студентско общежитие – блок 18 ”- Гр.Варна“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71500000      
71300000      
71315000      
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

на територията на гр. Варна

Изпълнението включва следните дейности, които са свързани с изграждане на обекта и представляват условие, следствие или допълнение към тях:
1. Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Технически проект“ в обхват и съдържание съгласно ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
2. Изпълнение на СМР съгласно Технически проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР.
3. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти;
4. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа;
5. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране;
6. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
7. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа;
8. Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация;
9. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация;
10. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.
11.Извършване на авторски надзор.
+++
срок за изпълнение: 1. за изготвяне на инвестиционен проект до 30 календарни дни от получаване на възлагателно писмо и е до датата на приемо-предавателния протокол за предаване на проекта на Възложителя;2. за изпълнение на СМР– до 365 календарни дни от датата на подписване на Протокол обр.2 по Наредба №3 от 31.07.2003г. за откриване на строителната площадка и е до датата на подписване на Констативен Акт обр. 15. ;3. упражняване на авторски надзор- от датата на получаване на възлагателно писмо до въвеждане обекта в експлоатация.
Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде не по – дълъг от 365 календарни дни и не може да бъде по кратък от 210 календарни дни. Срокът за изготвяне на инвестицинен проект не следва да бъде не по – дълъг от 30 календарни дни и не може да бъде по кратък от 10 календарни дни.
Критериите по-долу
 
ДА Изпълнение на дейностите по проектиране    10
Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката    15
Организация за изпълнение на дейностите    15
Мерки за опазване на околната среда    5
Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката    5
Срок за изготвяне на инвестиционен проект    5
Срок за изпълнение на СМР    5
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
2000730      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Стойност до 2 000 730,00 лв без ДДС, в т.ч.: до 78 250,00 лв без ДДС за проектиране , до 1 913 980,00 лв без ДДС за СМР и до 8 500,00 лв без ДДС за осъществяване на авторски надзор
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя: “Първа група : строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения”– строежи от “Трета категория” съгласно изискванията на ЗКС и ЗУТ, ако участника в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ следва да има регистрация в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
* Мотиви: Това изискване е наложено от вида на работите, които се налага да се извръшват: Предвид това е необходимо потенциалните изпълнители – строители да имат регистрация в КСБ за изпълнение на строежи от съответната категория съгласно Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи. Липсата на такъв документ у строителя ще постави възложителя в невъзможност да изпълни задълженията си съгласно чл.157, ал.2 ЗУТ – изречение второ.
Участникът попълва (декларира) в част ІV., буква „А“, точка 1 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания.
В случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП се представя: копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара- “Първа група : строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения”– строежи от “Трета категория”. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава;
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да притежава валидна застраховка “Професионална застраховка в проектирането и/или строителството ” по смисъла на чл.171 от ЗУТ, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в строителството и проектирането, или съответен валиден аналогичен документ за чуждестранните участници.
Участникът попълва (декларира) в част ІV., буква „Б“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания.
В случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП се представя: копие на валидна застраховка “ Професионална застраховка в проектирането и/или строителството ” по смисъла на чл.171 от ЗУТ, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
Забележка
В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такава застраховка трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителство/проектиране.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Участникът следва да притежава валидна застраховка “Професионална застраховка в проектирането и/или строителството ” по смисъла на чл.171 от ЗУТ, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в строителството и проектирането, или съответен валиден аналогичен документ за чуждестранните участници.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да докаже, че има опит в изпълнение на минимум едно строителство, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата и минимум една услуга, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.ИЛИУчастникът следва да докаже, че има опит в изпълнение на минимум едно строителство(пълен инженеринг), идентично или сходно с предмета и обема на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.
Участникът следва да предостави (декларира) в част ІV., буква „В“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания.
В случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП се представя: -списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; -Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите, получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.
2. Участникът следва да разполага с екип За изпълнение на проектните дейности и За изпълнение на строителството.
Участникът попълва (декларира) в раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в който подробно описва данните за образованието и за общия и специфичен професионален опит, наличието на съответните сертификати и удостоверения за всяко от лицата ангажирани с изпълнението на поръчката, така че да се удостовери съответствие с минимално поставените изисквания за професионална компетентност.
В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, се представя: списък на техническите лица (за изпълнение на проектните дейности, за изпълнение на строителството и Общи работници), които ще отговарят за изпълнението на поръчката;
3. Участникът да разполага с оборудване /механизация/.
Участникът попълва (декларира) в раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, се представя: списък на техническите средства и съоръжения необходими за изпълнение на поръчката;
4. Участникът да има въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентна) с обхват строителство-сходно с предмета на поръчката
Забележка: Съгласно чл.64, ал. 6 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството.
Участникът следва да предостави (декларира) в част ІV., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
Забележка: В случай на участие на обединение, спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани със строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани със строителство.
В случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП се представя: Сертификат на участника за въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001-2015 (или еквивалентна) с строителство-сходно с предмета на поръчката , издаден от независими лица
Забележка:При участие и за двете обособени позиции, изискванията по т.1,2,3,4 не се променят.


1. Участникът следва да докаже, че има опит в изпълнение на минимум едно строителство идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата и минимум една услуга, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.Забележка: Идентично или сходно с предмета и обема на поръчката строителство се счита СМР по въвеждане на енергоефективни мерки в сгради -новопостроени или съществуващи (работи по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради) с РЗП: минимум 5000кв.м ( за всяка сграда). За изпълнено строителство се счита такова прието с Констативен Акт обр. 15.Забележка: Идентична или сходна с предмета и обема на поръчката услуга се счита проектантски дейности за изготвяне на технически инвестиционни проекти свързани с реализация на енергоефективни мерки в сгради - новопостроени или съществуващи - (работи по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради) с РЗП: минимум 5000кв.м (за всяка сграда).ИЛИ Участникът следва да докаже, че има опит в изпълнение на минимум едно строителство(пълен инженеринг), идентично или сходно с предмета и обема на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.Забележка: Идентично или сходно с предмета и обема на поръчката строителство се счита пълен инженеринг (проектиране и строителство): Проектиране и СМР по въвеждане на енергоефективни мерки в сгради - новопостроени или съществуващи- (работи по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради) с РЗП: минимум 5000кв.м (за всяка сграда). Забележка:За изпълнено строителство(пълен инженериг), се счита такова прието с Констативен Акт обр. 15.
2. Участникът следва да разполага със следния екип: 2.1. За изпълнение на проектните дейности: Ръководител на екипа – Архитект: -с пр. квалификация специалност „Архитектура” или екв.;-да притежава спец. проф. опит като р-л на проектантски екип, или екв.;Инженер – Конструктор; ; Проектант по част „ЕЛ” ; Проектант по част „ПБ” ; Проектант с квалификация по част „ПБЗ”; Проектант ПУСО –да притежава Сертификат за завършен курс на обучение; Всички проектанти следва да притежават ППП по ЗКАИИП, а за участници чуждестранни лица – екв. документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, както и документи, удостоверяващи квалификацията им.Уточнение: Допустимо е при наличие (притежание) на съответните сертификати и удостоверения за ПП, един проектант да изработи повече от една проектна част. 2.2. За изпълнение на с-вото:2.2.1 Ръководни технически лица:Ръководител на обекта -1 бр.;Да има квал. „стр. инженер” или „стр. техник” или екв.;Тех. ръководител -1 бр.Да има квал. „стр. инженер” или „стр. техник” или екв.; проф. опит:3 г. проф. опит като тех. р-л ;-Експерт Контрол по качеството - 1 бр. –Прав. за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите стр. продукти със съществените изиск. за безопасност или екв.1 г. опит на длъжност, свързана с контрол по к-то при изпълнение на СМР.;- Специалист по ЗБУТ- притежаващ съответната правоспособност за това. Уточнение: Допустимо е при наличие (притежание) на съответните сертификати и удостоверения , едно лице да изпълнява повече от една длъжност. 2.2.2. Общи работници: 1. топлоизолация – мин. 8 бр.; 2. хидроизолация – мин. 2 бр.; 3. Ел. работници – мин. 2 бр.; 4. ВиК работници –мин. 2 бр.; 5. монтаж дограма – мин. 5 бр.; 6. Бояджии – мин. 2 бр,; 7. Общи работници –мин. 4 бр. ;3. Участникът да разполага с оборудване /механизация/ минимум, както следва: 1. Оградни пана – мин. 200 м.л.;2. Тръбно скеле – мин. 2000 м2;3. Товарни автомобили –мин. 2 бр. ;4. Участ. да има във. с-ма EN ISO 9001:2015 (или екв.) с обх. стр-во-сходно с предмета на поръчката
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Отстранява се от участие в процедурата участник, когато е налице някое от изброените основания в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 ЗОП и в чл. 55, ал. 1,т.1 от ЗОП.
Към датата на откриване на настоящата процедура липсва осигурено финансиране.Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от целеви средства или други средства, извън бюджета на Възложителя за 2020 г.
В случай, че Възложителят не осигури финансиране за настоящата обществена поръчка, всяка от страните по договора може да поиска прекратяването му след изтичане на тримесечен срок от сключването му, съгласно чл. 114 от ЗОП.
Договорът за всяка обособена позиция ще влезе в сила след осигуряване на финансиране за което Изпълнителя ще бъде уведомен писмено.
*договорът се прекратява, ако в срок до 24 месеца от датата на сключване не се осигури финансиране, извън бюджета на Възложителя за 2020 г.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Варна , ул. Студентска № 1, Технически Университет - Варна, сграда Ректорат, стая 109

Внасянето на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на Технически Университет - Варна , ул. Студентска № 1
На публичните заседания на комисията могат да присъстват управителя на фирмата участник или упълномощено от него лице, представило пълномощно. Могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Специфични национални основания за изключване, които следва да се декларират в Част III от ЕЕДОП:А.Участникът,следва да декларира липсата или наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252 или чл.254а-260 НК;Б. Участникът, не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура,съгласно чл.101,ал.11 ЗОП; В.За участника не следва да e установено с влязло в сила наказателно постановление,или съдебно решение,нарушение на чл.61,ал.1,чл.62,ал.1 или 3,чл.63,ал.1 или 2, чл.228,ал.3 от Кодекса на труда или аналогични задължения,установени с акт на компетентен орган,съгласно законодателството на държавата,в която кандидатът или участникът е установен;Г.За участника не следва да e установено нарушение по чл.13,ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;Д.За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;Е.Участникът следва да отговоря на изискванията на чл.3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.В случай, че за участника не се прилагат Специфични национални основания за изключване, е достатъчно да се посочи опция „НЕ“ в Част III, раздел Г от ЕЕДОП.
2. Гаранция за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на три на сто (3%) от стойността на договора без ДДС за всяка позиция поотделно. Валидността на банковите гаранции/застраховките следва да бъде не по – рано от 30 дни след изтичане на срока на договора .
С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане под формата на платежно нареждане по посочената по-горе банкова сметка/банкова гаранция/застраховка (свободна форма) относно авансовото плащане, което е 35 % от възнаграждението за СМР по договора с ДДС
Тази гаранция се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса и е с валидност като срока на договора.
3. Критерий за възлагане: КО = П1 + П2 + П3+ П4, където:П1 е показател „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“ с тежест 50%;П2 е показател „Срок за изготвяне на инвестиционен проект” с тежест 5%;П3 е показател „Срок за изпълнение на СМР ” с тежест 5%;П4 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“-с тежест 40 %;където:П1= КТП1+ КТП2+ КТП3+ КТП4+ КТП5;КТП1: Изпълнение на дейностите по проектиране -10%;КТП2: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката-15%;КТП3: Организация за изпълнение на дейностите-15%;КТП4: Мерки за опазване на околната среда-5%;КТП5: Социални характеристики, свързани с изпълнението на поръчката -5%;
4.Участниците в настоящата процедура могат да подават оферти за една или за всички обособени позиции!
Максималният брой позиции, които ще се възложат на един участник, е 1 (една) обособена позиция. Когато някой от участниците е класиран на І-во място за повече от една обособена позиция, същият ще бъде избран за изпълнител в следния ред:
Първо. По обособената позиция, по която е единствен класиран участник. В случай, че е единствен класиран участник по повече от една обособена позиция ще бъде избран за изпълнител по обособената позиция, която е с най-висока прогнозна стойност (не с най-висока предложена от участника цена). По останалите обособени позиции участникът ще отпадне от класирането.
Второ. По тази обособена позиция, по която е класиран на І-во място и е с най-висока прогнозна стойност, обявена в обявлението и документацията за обществена поръчка (не с най-висока предложена от участника цена). По останалите позиции участникът ще отпадне от класирането.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т.1 ЗОП-в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва