Информация за преписката

Възложител: Община Лом
Номер: 00116-2020-0011
Адрес на профила на купувача: http://oalom.acstre.com/section-19-profil_na_kupuvacha.html
Процедура: Публично състезание
Описание: „Ремонт на част от сутерен за обособяване на зала за провеждане на групови дейности, прилежащо дворно пространство и ограда на ЦОП, находящ се в гр. Лом, ул. „Димитър Ангелов“ № 5 – УПИ І, кв. 113 по плана на гр. Лом.Имотът е публична общинска собственост, съгласно Акт № 1351 от 2007 г., УПИ І, кв. 113 по плана на гр. Лом с площ 2 081 м?. Естественият терен е с изразена денивелация в посока изток – запад. Оградата от източната страна се явява подпорна стена на имота. В следствие на естественото стареене на материала, дългия експлоатационен период и климатичните условия, участък от подпорната стена с дължина 7.50 м се е срутил, а останалата част е наклонена към ул. „Марин Дринов“, създавайки предпоставка за възникване на инцидент с преминаващите хора и МПС.?Дворно пространство - разбиване на неармирани бетонни настилки;?Подпорна стена - разваляне на съществуваща каменна зидария, разваляне на съществуваща тухлена зидария, изкоп с багер в земни почви, доставка, монтаж и демонтаж........
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983584   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983590   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   990972   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.08.2020 г.  14.08.2020 г.