Деловодна информация
00116Община Лом
53-00-708 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00116-2020-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Лом 000320840
ул. Дунавска 12
Лом BG312 3600 България
Анна Йорданова, Мария Преславова, Цветелина Миронова +359 971-69138
lom.municipality@lom.egov.bg +359 971-66026

Интернет адрес/и

http://oalom.acstre.com/

http://oalom.acstre.com/section-19-profil_na_kupuvacha.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://e-obp.eu/bp/Document/9755ea8c-a54d-4590-b74e-7187fe03dbcd
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ СУТЕРЕН ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗАЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРУПОВИ ДЕЙНОСТИ, ПРИЛЕЖАЩО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО И ОГРАДА НА ЦОП, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ЛОМ, УЛ. „ДИМИТЪР АНГЕЛОВ“ № 5 – УПИ І, КВ. 113 ПО
45000000      
Строителство

„Ремонт на част от сутерен за обособяване на зала за провеждане на групови дейности, прилежащо дворно пространство и ограда на ЦОП, находящ се в гр. Лом, ул. „Димитър Ангелов“ № 5 – УПИ І, кв. 113 по плана на гр. Лом.Имотът е публична общинска собственост, съгласно Акт № 1351 от 2007 г., УПИ І, кв. 113 по плана на гр. Лом с площ 2 081 м?. Естественият терен е с изразена денивелация в посока изток – запад. Оградата от източната страна се явява подпорна стена на имота. В следствие на естественото стареене на материала, дългия експлоатационен период и климатичните условия, участък от подпорната стена с дължина 7.50 м се е срутил, а останалата част е наклонена към ул. „Марин Дринов“, създавайки предпоставка за възникване на инцидент с преминаващите хора и МПС.?Дворно пространство - разбиване на неармирани бетонни настилки;?Подпорна стена - разваляне на съществуваща каменна зидария, разваляне на съществуваща тухлена зидария, изкоп с багер в земни почви, доставка, монтаж и демонтаж........
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
64733.06      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Лом, ул. „Димитър Ангелов“ № 5 – УПИ І, кв. 113 по плана на гр. Лом.

„Ремонт на част от сутерен за обособяване на зала за провеждане на групови дейности, прилежащо дворно пространство и ограда на ЦОП, находящ се в гр. Лом, ул. „Димитър Ангелов“ № 5 – УПИ І, кв. 113 по плана на гр. Лом.
Имотът е публична общинска собственост, съгласно Акт № 1351 от 2007 г., УПИ І, кв. 113 по плана на гр. Лом с площ 2 081 м?. Естественият терен е с изразена денивелация в посока изток – запад. Оградата от източната страна се явява подпорна стена на имота. В следствие на естественото стареене на материала, дългия експлоатационен период и климатичните условия, участък от подпорната стена с дължина 7.50 м се е срутил, а останалата част е наклонена към ул. „Марин Дринов“, създавайки предпоставка за възникване на инцидент с преминаващите хора и МПС.
? Дворно пространство - разбиване на неармирани бетонни настилки;
? Подпорна стена - разваляне на съществуваща каменна зидария, разваляне на съществуваща тухлена зидария, изкоп с багер в земни почви, доставка, монтаж и демонтаж на кофраж, изработка и монтаж на армировка, доставка и полагане на подложен бетон, доставка и полагане на бетон за тяло и основи стена, направа на екран от трамбована глина, направа на дрениращ слой, направа на барбакани, направа и монтаж на метални парапети, направа на тротоар.
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация и проектна документация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
64733.06      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

4.3.1. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи първа група, пета категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
При условията начл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата.
При условията начл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на документи доказващ наличие на застраховка “Професионална отговорност”. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение
Забележка: Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1.4.4.1. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на поръчката или еквивалентна за участник – чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата в която е установен.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключилоизпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
2.ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на Част IV, раздел буква В, т. 6) от ЕЕДОП, като посочи информация за техническите лица, които ще изпълняват поръчката в това число:
• Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка)
• Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)
• Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)
• Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти, сходни с предмета на поръчката)
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
ЗАБЕЛЕЖКА: При условията на 112, ал. 1, т. 2 преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Възложителят не изисква документите по предходното изречение в случайте по чл. 112, ал. 9 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.


1.4.5.1. През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строително-монтажни работи, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката. Под „СМР идентични или сходни с предмета и обема на поръчката следва да се разбира „Изпълнение на строително-монтажни работи свързани с ремонт или изграждане на сгради“.
Забележка: Минималното изискване може да бъде доказано с изпълнението на едно или няколко възлагания.
2.4.5.2. Участникът трябва да разполага екип от следните технически лица за изпълнение на предмета на поръчката:
1)Технически ръководител (1 бр.) – Лице, притежаващо висше образование с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“, а за чуждестранните лица - еквивалентни образование и квалификация, когато са придобити в чужбина, притежаващо професионален опит от минимум 3 (три) години и участие като „технически ръководител”;
2) Експерт по контрол на качеството (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент;
3) Експерт по безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент.
Забележка: Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от екипа за изпълнение.
Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Прилагат се разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Първи национален план за действие по взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1)При подписване на договорът определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение на договора може да се представят под формата на:банкова гаранция, парична сума, преведена по банкова сметка на общинаЛом или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя;
2)ИЗИСКВАНИЯ НА ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ КЪМ ИЗБРАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ УЧАСТНИК:1.Трябва да осигури наемане на регистрирани в ДБТ безработни при реализиране на обекта, които са част от общия състав работници, при спазване на следните изисквания:a)При срок за изпълнение на дог.СМР 3месеца: •Да осигури 20чов.месеца труд, положен от общия състав работници за срока на изпълнение на дог.СМР, като поддържа на трудов дог.7ср.месеч.бр. работници на обекта;.........продължава в Доп.информация Раздел VI.3)
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Лом, ул. Дунавска № 12, заседателна зала - III етаж.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

.....продъл. от Раздел III.2.2.)•Задължително да осигури 7 чов.месеца труд, положен от наети от ДБТ безработни лица, независимо от квалификацията им, за срока на изпълнение на дог. за СМР, като поддържа на трудов дог.2 среден месечен брой безработни лица;b)Бр.на общия състав работници, в т.ч. и на наетите безработни лица са изчислени на база изготвената за обекта Експертна оценка.2. Избраният за изпъл. Участ. трябва да осигури изплащане на заплати и внасяне на осигурителни вноски, на база мин.месечен размер на осигурителния доход по основни иконом.дейности и квалиф.гр.и професии, съгласно Прил.№1 от ЗБДОО;3. Избраният за изпъл.уч. трябва да осигури реалистично съотношение между квалиф. и неквалиф. Раб.;4. Избраният за изпъл. Уч. трябва да осигури застраховане (валидно за целия период на дог.СМР) по НЗЗРСза риска „трудова злополука“ на всички раб.обекта, вкл. на наетите безработни лица. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, участник, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията по чл.54, ал.1, т.1, т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 и определените от възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1 и т.5 от ЗОП.: При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличията на основанията за отстраняване чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Информацията се посочва в приложните полета на Част III: „Основания за изключване” от ЕЕДОП. Участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Посоченото основание не се прилага за подизпълнителите и третите лица, които участникът предвижда да ползва.Забележка: В случай че по време на провеждане на процедурата настъпи подобно обстоятелство участникът е длъжен да уведоми писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпването му.ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличието на обстоятелства по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП чрез представяне на ЕЕДОП. Информацията се посочва в приложните полета на Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП. Участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица, не могат да участват пряко и/или косвено в настоящата обществена поръчка (чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС. ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира дали дружеството – участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим чрез представяне на ЕЕДОП. Информацията се посочва в приложните полета на Част ІІІ, раздел Г от ЕЕДОП. В случай че, дружеството – участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното изключение. Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от ЕС на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Забраната по предходното изречение за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по предходното изречение е станало съдружник, притежава дялове или е управител или ч

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва