Информация за преписката

Възложител: Община Септември
Номер: 00652-2020-0017
Адрес на профила на купувача: https://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/228-96-00-23-20
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настояща поръчката се изразява в изпълнение на допълнителни видове и количества СМР за: Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа,тротоари,съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983439   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
2   983442   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.06.2020 г.  12.06.2020 г. 
3   998686   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.10.2020 г.  30.10.2020 г.