Версия за печат

00652-2020-0017

BG-Септември:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 816 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Кирил Герасимов, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): https://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/228-96-00-23-20.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на допълнителни видове и количества СМР за: Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа,тротоари,съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Намерението на Община Септември, Област Пазарджик е да се изпълнят необходимите допълнителни видове и количества строително-монтажни работи,необходими за изпълнението на обект: Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа,тротоари,съоръжения и принадлежности към тях в община Септември,област Пазарджик. Целта на поръчката е да се възстановят и подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряването на условия за безопасност на движението и за привеждането му в състояние за нормално провеждане на трафика, обслужващ населението на гр.Септември.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и би довело до затруднения на възложителя. Предметът на обществената поръчка е насочен към изпълнение на строително-монтажни работи, които ще бъдат възлагани на конкретни обекти, като същите включват непосредствено и взаимосвързани дейности, чието изпълнение не може да бъде самостоятелно обособено. Разделянето на дейностите на обособени позиции е не ефективно и в случай на избор на различни изпълнители по СМР, разпокъсаността ще доведе до забавяне на необходимото строителството, което ще се отрази на качеството, предвид значимостта на строителните работи, както и до затруднения на възложителя за навременното привеждане в експлоатацията. Уличната мрежа осигурява необходимите транспортни връзки, което от своя страна при възникнали ремонтни дейности, предразполага към ефективно, качествено и в кратки срокове изпълнение. Спецификата на предвидените работи, предполага единни решения, които могат да бъдат постигнати единствено при съвместното изпълнение на всички дейности на обществената поръчка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 322694.13 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условията за провеждане на открита процедура, състезателен диалог или процедури на договаряне, което дава възможност съгласно предвидените прагове в чл.20 от ЗОП, обществената поръчка да бъде възложена на основание чл. 20, ал.2, т.1 във вр. с чл. 176-181 от ЗОП, чрез Публично състезание за определяне на изпълнител за обществена поръчка по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1,т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Лилия Йорданова Етова

VIII.2) Длъжност

Вр. И. Д. Кмет на общшина Септември, съгласно решение №122/09.03.2020 г.,