Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца
Номер: 00330-2020-0024
Адрес на профила на купувача: https://vik-vratza.eu/profil-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на поръчката са изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с.Малорад-община Борован и с.Липница – община Мизия. Поръчката е разделена на две обособени позиции - Обособена позиция № 1 - „Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Липница, община Мизия“ и Обособена позиция № 2 - „Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Малорад, община Борован”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/08/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   983019   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
2   983023   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     12.06.2020 г.  15.06.2020 г. 
3   985912   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.06.2020 г.  29.06.2020 г. 
4   1014917   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     18.06.2021 г.  21.06.2021 г.