Деловодна информация
00330
0402-90 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
00330-2020-0024 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и канализация ООД гр.Враца 816090199
ул.Александър Стамболийски № 2
Враца BG313 3000 България
Ирена Тодорова +359 92661223
pr@vik-vratza.eu +359 92660977

Интернет адрес/и

https://vik-vratza.eu/

https://vik-vratza.eu/profil-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://vik-vratza.eu/otkrita-procedura-00330-2020-0024-izpalnenie-na-stroitelni-i-montajni-raboti-za-proekt-rekonstrukciya-i-rehabilitaciya-na-vodosnabditelnata-mreja-na-s-malorad-obstina-borovan-i-s
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с.Малорад-община Борован и с.Липница – община Мизия” финансиран по подмярка 7.2. „Инве 00330-2020-0024
45000000      
Строителство

Предмет на поръчката са изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с.Малорад-община Борован и с.Липница – община Мизия. Поръчката е разделена на две обособени позиции - Обособена позиция № 1 - „Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Липница, община Мизия“ и Обособена позиция № 2 - „Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Малорад, община Борован”.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Липница, община Мизия“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

Предвидените дейности по СМР ще се изпълняват в село Липница община Мизия, област Враца.

Подлежащата на подмяна и реконструкция мрежа с включено СВО е с обща дължина 15 801.19m, от които 1 227.52m – РЕ100 DN 110 /PN 10/SDR 17 и 10 252.18m – РЕ100 DN 90 /PN 10/SDR 17, и предвидените СВО с обща дължина 4 321,49m PEHD ?32 PN 10 SDR 17 с дължина 3 913.15m при ф90 и 408.34m при ф110.Строително-монтажните работи трябва да се изпълнят съгласно одобрения Технически инвестиционен проект. При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти, предвидени по реда в Раздел III, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    50т.
Цена
50т.
II.2.6) Прогнозна стойност
2006057.93      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 09/04/2023 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските рай

II.2) Описание 1

„Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Малорад, община Борован” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

На територията на с. Малорад, община Борован, област Враца.

Подлежащата на подмяна и реконструкция мрежа с включено СВО е с обща дължина 25 161.82m, откоито4 234,95m – РЕ100 DN 110 PN 10/SDR 17 и 14 153,14m –РЕ100 DN 90 /PN 10/SDR 17, и предвидените СВО с обща дължина 6773,73m PEHD ?32 PN 10 SDR 17 с дължина 5126,98m при ф90 и 1646,75m при ф110.Строително-монтажните работи трябва да се изпълнят съгласно одобрения Технически инвестиционен проект. При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти, предвидени по реда в Раздел III, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    50т.
Цена
50т.
II.2.6) Прогнозна стойност
3286337.28      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 09/04/2023 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските рай

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За обособена позиция № 1 и № 2:
Участникът следва да притежава регистрация в ЦПРС към камарата на строителите в Република България, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват четвърта група група, втора категория, по смисъла на чл.5, ал.6, т.4, подточка 4.2.1. и т.4.2.3. от Правилника за реда на вписване и водене на ЦПРС, която да му позволява извършването на строителни работи, предмет на настоящата обществена поръчка, а за чуждестранно лице-еквивалентен документ или декларация от компетентните органи, съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответния професионален регистър на държавата, в която лицето е установен и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, които са предмет на настоящата обществена поръчка, придружена с превод на български език. В случай на участник – обединение, което не е юридическо лице изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителството.За удостоверяване на поставеното изискване, участниците декларират в ЕЕДОП- в електронен вид, Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, данните за вписване в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, а за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответния професионален регистър на държавата-членка, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, предмет на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 60, ал.1 от ЗОП - Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи. В случай на обединение изискването се покрива от участника, който ще извършва дейностите по строителство. Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват дейностите по строителство. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени. Съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри, а именно: в офертата трябва да се докаже регистрация в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която са установени.
Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, документът да се представи на оригиналния език и в превод на български език, или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони. Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП избраният изпълнител трябва да представи документ, издаден от компетентен орган, който удостоверява, че съответната регистрация е извършена.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За Обособена позиция № 1 и № 2:
Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл.171 от ЗУТ или еквивалент, покриваща минималната застрахователна сума за строежи, с обхват четвърта група, втора категория, съгласно Наредбата за условията и реда на задължителното застраховане в проектирането и строителството или съответно валиден аналогичен документ.
Изискването не се прилага за лице от държава-членка на ЕС или от друга държава, страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, което се установява на територията на РБ и е предоставило еквивалентна застраховка професионална отговорност или гаранция в друга държава-членка или в страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. Когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, Възложителят може да изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл.173, ал.2 и чл.174, ал.1 от ЗУТ и при спазване на чл.27, ал.2 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП- в електронен вид, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, за наличие на Валидна застраховка „Професионална отговорност“, по чл.171, ал.1 от ЗУТ или еквивалент, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ за чуждестранните лица. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката- обектът, предмет на поръчката втора категория строеж. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отваряне на офертите дапредставят всичкиили част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП – заверено копие от валидна застраховка „Професионална отговорност“.


За обособена позиция № 1 и № 2
Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл.171 от ЗУТ или еквивалент, покриваща минималната застрахователна сума за строежи, с обхват четвърта група, втора категория, съгласно Наредбата за условията и реда на задължителното застраховане в проектирането и строителството или съответно валиден аналогичен документ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За обособена позиция № 1и № 2:
1.Участникът следва през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или офертата да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.Участникът декларира съответствие с поставеното изискване посредством попълване на изискуемата информация в ЕЕДОП-в електронен вид, Част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отваряне на офертите дапредставят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, най-много за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за доброизпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, най-много за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Участникът следва да разполага с ръководен състав-квалифициран и опитен инженерно-технически екип с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности." на ЕЕДОП за професионалната компетентност на ръководния състав и следва да съдържа:За всеки експерт се посочва (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);Професионален опит и образование - за удовлетворяване на поставените изисквания (дипломи, месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в договор/ извършено строителство/проект/дейност, изисквани от възложителя);Информация за друг изискуем документ от възложителя като например име и други данни, ако последните данни са приложими на документа, с който се доказва посочената информация за професионалния опит, образование и/или друго.Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП - Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, както и за лицата, които ще изпълняват строителството, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.


За обособена позиция № 1и № 2:
1.Под „строителна дейност с предмет, идентичен или сходен“ следва да се разбира: Строителни дейности, свързани с ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна техническа инфраструктура.Обемът на поръчката е : Реконструкция водопровод в с.Малорад, община Борован-14 900м.; Реконструкция водопровод в с.Липница, община Мизия-8110м.
2.Участникът следва да разполага с ръководен състав-квалифициран и опитен инженерно-технически екип с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:
-Ръководител на обекта-1бр.-Професионална област (квалификация): висше образование, образователна степен „Магистър“ по специалност „Водоснабдяване и канализация“ или „Хидромелиоративно строителство“ или „Хидротехническо строителство” или „Пречистване на водите” или “Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения” или „Промишлено и гражданско строителство“ или еквивалентна специалност, с не по-малко от 5 години професионален опит, да е ръководил минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на поръчката- Строителни дейности, свързани с ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна техническа инфраструктура.
-Инженер по част „ВиК“- 1бр.-Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Хидротехническо строителство“ „Водоснабдяване и канализация“, “Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения”, “Пречистване на водите“, „Хидромелиоративно строителство“ или еквивалентна специалност, с не по-малко от 3 години професионален опит, да е участвал в екип на подобна позиция на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на поръчката - Строителни дейности, свързани с ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна техническа инфраструктура.
-Инженер по част „Геодезия“- 1бр.-Професионална област (квалификация) : висше образование по специалност „Геодезия“ или „Маркшайдерство и геодезия“ или „Геодезия, фотограметрия и картография” или „Земеустройство“ или еквивалентна специалност, с не по-малко от 3 години професионален опит, да е участвал в екип на подобна позиция на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на поръчката - Строителни дейности, свързани с ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна техническа инфраструктура.
-Отговорник по контрол на качеството- 1бр.-Наличие на валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение в областта на контрола върху качеството на изпълнение в строителството и контрола на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания по ЗУТ или еквивалентно; Специфичен професионален опит: да е участвал в екип, на подобна позиция свързана с извършване на контрол на качеството и приемане на строителните работи (или еквивалентно) на минимум 1 обект, сходен с предмета на поръчката- Строителни дейности , свързани с ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водопреносна и/или канализационна техническа инфраструктура.
-Координатор по безопасност и здраве (КБЗ)- 1бр.-Наличие на валидно удостоверение/сертификат за Длъжностно лице по безопасност и здраве в сроителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за УППОИРСПООЗБУТ или еквивалентно ; Специфичен професионален опит: да е участвал в екип, на подобна позиция свързана с извършване на контрол на качеството и приемане на строителните работи (или еквивалентно) на минимум 1 обект, сходен с предмета на поръчката- Строителни дейности, свързани с ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водопреносна и/или канализационна техническа инфраструктура.
Едно лице не може да заема повече от една позиция.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Не се допуска и се отрстранява от процедурата участник , за когото е налице някое от следните обтоятелства:
1. обстоятелствата по чл.54,ал.1
2.участници, които са "Свързани лица" по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.
3.обстоятелствата по чл.55,ал.1 от ЗОП
4.обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
5.обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е в размер на 5 % (пет процента) от неговата стойност без ДДС.
Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от следните форми:
а). депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б). банкова гаранция в полза на Възложителя.
в). застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.1.7)
Начинът на плащане е уреден в проекта на договор.
III.1.8)
Не се поставя изискване за правната форма на участника.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/07/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр.Враца, ул.Александър Стамболийски № 2, ет.4 - Заседателна зала

На заседанието могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1,т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва